Se alla

Skola och utbildning

- låt alla nå sin fulla potential!

Uppsalas skolelever ska varje dag mötas utifrån sina individuella förutsättningar och stöttas för att nå så långt som möjligt. Alla barn ska känna att de utmanas och får den hjälp de behöver.

Liberalerna vill:

Människor har förmåga att lära hela livet, och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för och uppmuntra lärande i olika former, livet igenom. Grunden för det livslånga lärandet läggs i tidig ålder, och skolan ska därför utformas för att väcka nyfikenhet och skapa vetgirighet. Skolan måste visa att kunskap är viktigt och förmedla att lärande kan ske i många sammanhang och på många sätt. En lyckad skolgång skapar goda förutsättningar för livet. Elever med examen från gymnasieskolan lyckas bättre med att etablera sig i samhället och i arbetslivet. Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa i betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren. Skolan måste därför fånga upp barn och elevers olikheter och möta upp var och en på bästa sätt för att skapa förutsättningar för goda resultat.

  Liberalerna i Uppsala vill:
 • Återinföra 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga.
 • Öka personaltätheten och andelen förskollärare i förskolan och på fritids.
 • Stå upp för platsgarantin i förskolan och kompensera familjer vid uteblivet platserbjudande.
 • Verka för att förskolor med teknikinriktning erbjuds.
 • Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, utifrån barnets behov.
 • Införa ett särskilt kvalitetsutvecklingsuppdrag för lågstadiet.
 • Inrätta en pedagogisk forsknings- och utvecklingsenhet.
 • Särskilt bevaka möjligheten för barn med funktionsnedsättning att få en god utbildning och fritids.
 • Stärka arbetet för särbegåvade barn.
 • Öka fokus på läsning, särskilt pojkars läsning behöver främjas.
 • Erbjuda modersmålsstöd åt alla barn med annat modersmål än svenska av modersmålslärare redan på förskolan.
 • Återinföra fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga.
 • Starta ett Lärlingscentrum för gymnasie- och vuxenutbildning.
 • Låta entreprenörskap genomsyra utbildningssystemet.
 • Minska arbetsbelastningen för lärare, genom att, bland annat, centralisera rättningen av de nationella proven och därigenom skapa tid för lärare att ägna sig åt undervisning.
 • Utse en kommunal skola till pilotskola för att undersöka effekten av att lyfta bort ansvaret för mentorskap från lärarna och istället låta särskilda mentorer ansvara för detta.
 • Fortsätta satsningen på höjda lärarlöner och karriärtjänster.
 • Ge rektorerna förutsättningar att fungera som pedagogiska ledare i sina skolor och mandat att sätta lärarlöner som motsvarar det pedagogiska uppdraget.
 • Se fler yrkeskategorier på plats i skolorna – socialsekreterare, kuratorer, skolsköterskor, administratörer, studie- och yrkesvägledare och psykologer ska finnas i tillräcklig utsträckning.
 • Säkra likvärdigheten mellan skolorna i kommunen, oavsett om skolan ligger i staden eller på landsbygden.
 • Satsa på det förebyggande och främjande hälsoarbetet i skolan – mot stress, psykisk ohälsa, tobak och missbruk bland elever och personal.
 • Upprätta samarbetsformer mellan skolan och fritidsklubben, fritidsgården, socialtjänsten, föreningslivet, polisen samt andra viktiga samhällsresurser.