Se alla

Integration

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

 • Välkomna och ta emot nyanlända oavsett bakgrund.
 • Möjliggöra arbetsplatspraktik i kombination med SFI eller göra andra studier möjliga för fler.
 • Verka för fler barn i förskolan.
 • Uppmuntra och stötta initiativ från civilsamhället som kan leda till stärkt integration. Kvinnor med utländsk bakgrund ska prioriteras.
 • Satsa på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning som leder till arbete. Egen försörjning är viktig.
 • Ge alla nyanlända utbildning om det svenska samhället.
 • Utveckla samarbetet med Uppsalas båda universitet för att skapa specialiserade och yrkesinriktade utbildningar inom SFI och snabbspår som gör det möjligt för nyanlända akademiker att snabbt komplettera sin utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.
 • Förstärka incitamenten att gå från bidrag till arbete.
 • Slå vakt om gömda och papperslösa barns rätt till skolgång.
 • Förstärka arbetet med att motverka segregation i Uppsalas skolor genom att exempelvis uppmuntra val av skola i andra delar av kommunen.
 • Utveckla möjligheterna för nyanlända barn och unga som kan tillgodogöra sig en utbildning på engelska men som ännu inte talar svenska språket, att läsa in grundskole- och gymnasiekompetens genom studier på engelska.
 • Se till att alla ensamkommande barn och unga som placeras i Uppsala får bo i kvalitetssäkrade familjehem. Alla barn har rätt till en hemmiljö som kan ge goda uppväxtvillkor.

Utmaningar och möjligheter

I en globaliserad värld med krig och oroligheter är det en självklarhet för oss som liberaler att Uppsala ska erbjuda skydd till den som behöver. Uppsala, som är en expansiv kommun i en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner, ska därför bidra och ta emot nyanlända flyktingar.

När allt fler söker sig till Sverige ställs dock högre krav på en fungerande integrationspolitik. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska språket är avgörande för en lyckad integration. Den liberala integrationspolitikens fokus är att ge var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig själv och fullt ut delta i samhället. Detta sker genom en etablering där tidiga insatser i form av utbildning och praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser står i fokus. Utöver detta fokuserar den liberala integrationspolitiken på att mottagandet ska vara ordnat och rättssäkert och att framför allt barn och unga får en god chans att utvecklas i sitt nya land.

De som flyr till Sverige och Uppsala har olika erfarenheter och kvalifikationer med sig i bagaget. Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) måste därför individanpassas ytterligare och nyanlända akademiker måste få hjälp att validera sin utbildning. Praktikplatser inom fler yrkesområden är också avgörande. Utbildade lärare som kommer till Sverige bör ges möjlighet att i kombination med SFI praktisera på en skola för att lära sig om det svenska utbildningssystemet. Detsamma gäller andra yrkesgrupper där praktik i kombination med studier är möjligt. Liberalerna vill verka för fler barn i Uppsalas förskolor. Barn i familjer som nyligen flyttat till Sverige går inte i förskolan i lika hög utsträckning som barn med svensk bakgrund. Det är i förskolan som grunden läggs för det framtida lärandet och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet. Med fler barn i förskolan blir kvinnor tillgängliga för studier eller arbete.

Barn och ungdomar, som flyr eller flyttar hit av andra orsaker, har inte sällan en bristfällig utbildning samtidigt som de kanske har trauman att bearbeta från sitt hemland och flykten till Sverige. Det är därför viktigt att de möter lärare som har rätt kompetens att kunna utveckla såväl barnens språk som ämneskunskaper. För oss liberaler är det självklart att nyanlända barn ges samma möjligheter till utbildning, vidare studier och arbete som sina jämnåriga kamrater som är födda i Sverige. Som liberaler vill vi också slå vakt om gömda och papperslösa barns rätt till skolgång. 

De nyanlända barn och unga som kan tillgodogöra sig en utbildning på engelska, men som ännu inte talar svenska språket, ska ges möjlighet att läsa in grundskole- och gymnasiekompetens genom studier på engelska.

Den som kommer till Uppsala från ett annat land måste ges reella möjligheter att etablera sig i samhället. Därför måste mottagandet av nyanlända syfta till integration, arbete och delaktighet.

Civilsamhället spelar i detta sammanhang en viktig roll. Engagemang i en förening av något slag är ett sätt att möta det svenska samhället samtidigt som man samlas kring ett gemensamt intresse. Vi vill därför att Uppsala kommun ska uppmuntra och stötta initiativ från civilsamhället. Ofta har civilsamhällets insatser en bättre chans att leda till faktisk integration än kommunala initiativ.

Integration kräver också kännedom om det samhälle man lever i. Liberal integrationspolitik handlar också om att befästa de liberala och demokratiska värderingar som präglar vårt land. Därför måste var och en som kommit hit mötas av information och utbildningsinsatser om det svenska samhället och de lagar, regler och normer som gäller här. Utbildningen bör också informera om de rättigheter som invånarna i Uppsala kommun och Sverige har.

Alla barn, ungdomar och vårdnadshavare ska ges information om Uppsalas skolor och möjligheten att välja en skola utanför närområdet. Kommunen ska möjliggöra val av en skola i en annan del av kommunen. Aktivt skolval motverkar segregation och bör uppmuntras.

Liberalerna vill också se till att alla ensamkommande barn och unga som placeras i Uppsala, placeras i kvalitetssäkrade familjehem. Alla barn har rätt till en hemmiljö som kan ge goda uppväxtvillkor.

Läs mer om vår politik: