Se alla

Integration

- utmaning och möjlighet

Liberalerna vill:

 

Liberalerna i Uppsala vill

 • Välkomna och ta emot nyanlända flyktingar.
 • Möjliggöra arbetsplatspraktik i kombination med SFI eller göra andra studier möjliga för fler.
 • Uppmuntra och stötta initiativ från civilsamhället vilka kan leda till integration.
 • Satsa på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning som leder till arbete. Egen försörjning är viktig.
 • Ge alla nyanlända utbildning om det svenska samhället.
 • Utveckla fler möjligheter till svenskundervisning för kvinnor med mycket små barn, s.k. Svenska med baby.
 • Utveckla samarbetet med Uppsalas båda universitet för att skapa specialiserade och yrkesinriktade utbildningar inom SFI och snabbspår som gör det möjligt för nyanlända akademiker att snabbt komplettera sin utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.
 • Förstärka incitamenten att gå från bidrag till arbete, t.ex. genom att utöka den s.k. jobbstimulansen från 25 procent till 40 procent under en begränsad period.
 • Slå vakt om gömda och papperslösa barns rätt till skolgång.
 • Förstärka arbetet med att motverka segregation i Uppsalas skolor genom att t.ex. uppmuntra val av skola i andra delar av kommunen.
 • Utveckla möjligheterna för nyanlända barn och unga som kan tillgodogöra sig en utbildning på engelska men som ännu inte talar svenska språket, att läsa in grundskole- och gymnasiekompetens genom studier på engelska.
 • Se till att alla ensamkommande barn och unga som placeras i Uppsala får bo i kvalitetssäkrade familjehem. Alla barn har rätt till en hemmiljö som kan ge goda uppväxtvillkor.
 • Utveckla och förstärka rätten att göra sig förstådd, bl.a. genom att garantera rätten till tolk i kontakten med myndigheter. Inget barn ska behöva tolka åt sina föräldrar.