Se alla

Tillväxt och utveckling

Liberal tillväxt och utveckling

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Styra kommunen ekonomiskt ansvarsfullt.
  • Utveckla Uppsala kommun till en attraktiv arbetsgivare med tydliga möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas.
  • Att upphandlingar ska präglas av ekonomisk, social, miljömässig och etisk hållbarhet. 
  • Garantera meddelarfrihet för all offentligt finansierad välfärdsverksamhet, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs.

En progressiv och ekonomiskt ansvarsfull styrning av kommunen är grundläggande för att Uppsalaborna ska få den välfärd de efterfrågar och finansierar via skattemedel. Uppsala ska ha starka finanser, vilket ger en buffert i orostider och gör att vi kan värna om och satsa på välfärden.

För att skapa fler jobb behöver företagsklimatet förbättras kraftigt. Det är företagen som skapar jobben. En aktiv näringspolitik ska vara en angelägenhet för alla beslutsfattare i kommunen. Vid beslut ska hänsyn tas till följderna för näringslivet. Kommunen ska ha en positiv inställning till företagande. Samtidigt vill Liberalerna att lagen om offentlig upphandling ska användas så att skattemedlen används effektivt.

Uppsalas upphandlingar ska präglas av social, miljömässig och etisk hållbarhet. Avtal med utförare ska följas upp och utvärderas. Tydlighet gynnar såväl skattebetalarna som näringslivet.

En stor del av Uppsalas befolkning består av människor från andra delar av Sverige och världen, vilka har valt eller nödgats att bo, studera och arbeta här. Det är en stor fördel för Uppsala att ha en sådan attraktionskraft och mångfald. Det entreprenörskap som finns bland utlandsfödda måste tas tillvara och nya företagsetableringar underlättas.

Meddelarfriheten ska gälla all offentligt finansierad välfärdsverksamhet, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Den kommunala kvalitetsuppföljningen ska vara noggrann. Samma höga krav ska ställas på all välfärdsverksamhet, oavsett utförare. En skarp tillsyn är viktig för alla, men allra viktigast för dem som själva inte kan göra sina röster hörda.