Se alla

Kultur

- bildning, utveckling och skaparkraft

Tillgång till kultur är grundläggande för människors bildning, utveckling och kreativitet. I kulturens olika uttryck – musik, teater, dans, litteratur, film, bildkonst m.m. – möter människan både sig själv och andra människor. I mötet med kultur av god kvalitet och i det egna utövandet av kultur växer nyfikenhet och förståelse.

Liberalerna i Uppsala kommun är ett parti som värnar kulturen och vill se en offensiv kulturpolitik. En sådan kulturpolitik slår vakt om demokratin och vill kämpa för dess fördjupning.

Liberalerna vill:

Liberalerna i Uppsala vill

  • Ge kulturen ett starkt offentligt stöd.
  • Låta första terminen i Kulturskolan vara avgiftsfri för alla elever för att öka andelen barn och unga som deltar i kulturskolan.
  • Utveckla en kvalificerad yrkesförberedande utbildning för blivande kulturarbetare från årskurs 7.
  • Ansöka om och arbeta för att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.
  • Ta initiativ till en återkommande internationell körfestival.
  • Högtidlighålla Uppsalas 500 år av fred år 2020.
  • Besluta om nya lokaler för Uppsala konstmuseum.
  • Ge dansen en egen fast scen.
  • Öppna fler bibliotek i takt med att kommunen växer.
  • I samråd med det fria professionella kulturlivet ta fram former för förbättrade möjligheter för dessa utövare att bo och verka i Uppsala.