Se alla

Socialpolitik

Ett starkt socialt skyddsnät för mer frihet och utveckling

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

 • Fördjupa samverkan mellan skola, socialtjänst och polis för att tidigt fånga upp barn och ungdomar.
 • Inrätta en brottsförebyggande samordnare i Uppsala kommun med andra kommuner som förebild.
 • Använd de kunskaper som Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram och inled ett samarbetsprojekt med Brå för att utvärdera och följa upp kommunens insatser.
 • Förbättra stödet offer för våld i nära relationer, den som söker vägar ur en destruktiv relation ska alltid få hjälp.
 • Öka förskolornas, skolornas och socialtjänstens kompetens att identifiera och hantera hedersrelaterat våld och förtryck. 
 • Skapa en sammanhängande vård- och omhändertagandekedja i samarbete mellan vård, skola och socialtjänst för att förebygga att barn och unga utvecklar ett nedbrytande beteende.  
 • Fortsätta arbetet med kunskapslyft för personal inom skola och socialtjänst om NPF och psykisk ohälsa.
 • Stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, narkotika och andra droger. 
 • Genomföra en systematisk uppföljning baserad på evidens och beprövad erfarenhet av de insatser som kommunen gör för att hjälpa missbrukare.
 • Anta en strategi mot hemlöshet och dessutom anställa en samordnare som motverkar hemlöshet. 
 • Erbjuda fler Bostad först-lägenheter.
 • Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Uppföljningen av kommunens arbete med psykisk hälsa ska ske återkommande för att särskilt kunna lyfta grupper med ökad risk att drabbas.

Liberal socialpolitik utgår från individens möjligheter och behov. Respekt, ansvar, valfrihet och förnyade chanser är viktiga utgångspunkter för en väl fungerande socialtjänst.

En bärande tanke för den liberala socialpolitiken är att främja individens styrkor, stimulera till eget ansvarstagande samt skydda från våld och förtryck för att ge människan frihet och egenkraft. Ledstjärnan för Uppsalas socialtjänst ska därför vara att möjliggöra för den enskilda människan att ta tillvara sina egna resurser och i så stor utsträckning som möjligt vara oberoende av samhällets insatser. Socialtjänsten ska främja ekonomisk trygghet, erbjuda råd och stöd i livets krislägen, erbjuda skydd mot övergrepp samt erbjuda omsorg och service vid funktionsnedsättning och ålderdom.

Rätten att inte utsättas för våld är inte bara en jämställdhetsfråga, utan i högsta grad också en fråga om demokrati, rättssäkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter.

Alla ska ha en bra start i livet

Att skydda och stödja utsatta barn och unga är en central uppgift för samhället. FN:s barnkonvention, som nu är lag, ska genomsyra socialtjänstens arbete i alla sammanhang. Detta inkluderar ensamkommande barn och ungdomar, som flytt från krig och förtryck. Liberalerna vill satsa på fler vuxna med tydliga roller i skola och fritidsverksamhet samt mer fältinsatser för att både se och ta ansvar för våra barn och unga i deras vardag.

Familjehemsplacerade och socialt utsatta barn måste få stöd i skolarbetet. En lyckad skolgång är biljetten till en bättre framtid. Familjehem, hem för vård och boende och andra sociala stödformer ska regelbundet granskas och utvärderas. Formerna för upphandlingar ska effektiviseras och höga krav på kvalitet ställas. Möjligheterna till IOP, Ideellt Offentligt Partnerskap ska utvecklas.

Barnens behov ska alltid vara i centrum, varje dag och året runt. Vi vill stärka myndighetsutövningen i barnavårdsärenden. Bara den som har socionomexamen, kunskap om utsatta barn och erfarenhet ska få handlägga barnärenden. Kommunen och Region Uppsala måste ha ett välfungerande samarbete där den enskilda individens behov står i centrum. Ett utökat samarbete med länets övriga kommuner är också angeläget. Den oroande utvecklingen med fler självmord bland unga måste brytas och insatser för att främja bättre psykisk hälsa bland ungdomar ska prioriteras.

Förebygga ungdomskriminalitet

Kriminalitet förekommer i alla bostadsområden och i alla samhällsklasser. Men det är ett djupgående problem i socioekonomiskt utsatta områden med arbetslöshet, trångboddhet och fattigdom. Ju tidigare de brottsförebyggande åtgärderna sätts in, desto högre är sannolikheten att ge ungdomar ett sunt alternativ. Därför vill vi fördjupa samverkan mellan skola, socialtjänst och polis för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid. Föräldraansvaret behöver stärkas och Liberalerna vill erbjuda ett vårdnadshavarstöd dit exempelvis ensamstående mödrar kan vända sig för råd och stöd.

Det är inte avsaknad av lokalt engagemang eller chanser som gör att unga hamnar i kriminalitet. I miljöer där barn riskerar att rekryteras behövs goda förebilder och fritidsaktiviteter som visar att det finns en annan väg att välja i livet. Liberalerna vill att barn och unga ska få möjlighet att delta i kultur- och idrottsaktiviteter eller annan meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna ska ske i nära anslutning till skoldagens slut för att inte riskera bortfall. Samtidigt behöver samarbetet mellan kommunen och fastighetsägare öka för att skapa trygga miljöer och identifiera begynnande kriminalitet. Vårt mål är ingen ska behöva ställa sig frågan ”Varför gjorde vi inget tidigare?”.

Åtgärder för att hjälpa ungdomar ur kriminalitet

Samhället använder stora resurser på ungdomar som har fastnat i kriminalitet. Dessa behöver samordnas för att vi ska bli effektivare i att bryta kriminella mönster. Liberalerna vill fördjupa samverkan mellan kommun, kriminalvård, polis, Arbetsförmedlingen och andra aktörer som kan bidra till brottsförebyggande åtgärder och återfallsprevention. För att hjälpa ungdomar till ett stabilt liv utan kriminalitet vill vi inrätta en brottsförebyggande samordnare i Uppsala kommun med andra framgångsrika kommuners arbete som förebild. Vi ska använda de kunskaper som Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram och inleda ett samarbetsprojekt med dem för att utvärdera och följa upp kommunens insatser.

Skapa en sammanhållen kedja för personer med psykisk ohälsa eller NPF

Barn och ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) eller psykisk ohälsa löper högre risk att utsättas för mobbning och social isolering. Många av dessa barn har också en hög frånvaro i skolan. Det kunskapslyft för personal inom skola och socialtjänst om NPF och psykisk ohälsa som Liberalerna har påbörjat måste fortsätta. En del har gjorts för att lyfta detta område, men mer arbete behövs.

Det ska vara lätt att få hjälp om man mår dåligt. Barn och unga med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning ska identifieras tidigt för att skydda dem från att hamna snett eller innan det hamnar på socialtjänstens bord. Därför ska identifiering och diagnosticering ske i ett tidigt skede för att kunna ge rätt stöd och behandling. Detta förhindrar dyra placeringar under flera år. Ett bergsäkert samarbete behövs därför mellan olika aktörer och nivåer som löper som en röd tråd genom skola, barn och ungdomshälsa och habilitering för att förebygga att barn och unga utvecklar ett nedbrytande beteende.

Stoppa våld och förtryck i nära relationer

Alla ska känna sig trygga i sitt eget hem. Ändå drabbas många kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. Det är aldrig offret som ska behöva begränsa sitt liv utan den som utför våldet ska stå för sina handlingar. Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer ska kunna lita på att myndigheterna behandlar dem med respekt och diskretion samt erbjuder adekvat stöd i tid. Liberalerna vill förbättra stödet till offer i nära relationer, den som söker vägar ur en destruktiv relation ska alltid få hjälp. Våldsutsatta ska dessutom kunna vända sig till det civila samhället. Ideella organisationer såsom Kvinnojouren, Tjejjouren, Brottsofferjouren, Barnombudsmannen i Uppsala och TRIS, Tjejers rätt i samhället, fyller en viktig funktion i detta arbete. Uppsala kommun ska underlätta de ideella krafternas möjligheter genom olika former av partnerskap och stöd. Nexus, kommunens resurscentrum när det gäller våld i nära relationer, behöver fortsätta att utveckla sina insatser för kvinnor och män som behöver råd och stöd. Det skyddade kvinnoboendet behöver stärkas och byggas ut för att bättre tillhandahålla skydd för kvinnor med barn och kvinnor med funktionsnedsättningar. För ett heltäckande arbete med att motarbeta våld i nära relationer behövs även en utbyggd kontakt med förövare. Förövare ska erbjudas råd och behandling.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig ursäktas

Många människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, lever i dag i ofrihet mitt i det svenska samhället. Flickor tvingas in i äktenskap med vuxna män och utsätts för våld i relationen. Hederskulturen ska bekämpas. Liberalerna har länge kämpat för allas rätt att delta i skolundervisningen, få vara med kompisar, bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. För de flesta barn och unga ökar självbestämmandet med stigande ålder. För barn och unga som lever under hedersförtryck är det tvärtom – friheten minskar ju äldre man blir. Det är därför viktigt att lärare, skolpersonal och socialtjänst har rätt förutsättningar och kunskap om hedersrelaterade frågor för att snabbt kunna agera vid minsta tecken. Därför vill vi fortsätta att utveckla det fördjupade partnerskapet med TRIS för att ytterligare vässa kompetensen och göra skillnad för fler barn och unga som idag lever under förtryck. Kontaktytor som erfarenhetsmässigt fungerar ska användas för att nå fram till bärare av hedersnormer. Här spelar förskolan en viktig roll.

Droger och missbruk

Missbruk av olika slag drabbar den enskilde missbrukaren och hens närstående hårt. Ett liv i hemlöshet och social misär är ofta följden för den som är beroende av droger. Utöver de sociala följderna drabbas dessutom många injektionsmissbrukare av svåra sjukdomar som hiv och hepatit C. Även läkemedelsmissbruk kan få stora konsekvenser. För individen innebär det ödesdigra konsekvenser.

Ungdomars missbruk av alkohol, narkotika och tobak inleds ofta i unga år. Vi vill bryta detta genom förebyggande arbete och tidiga insatser i nära samarbete med aktörer med insikter i missbruksproblematik. Det drogpreventiva arbetet ska bland annat ske i skolan och i samarbete mellan skola, socialtjänst, region och polis. Ideella organisationer såsom Barnombudsmannen i Uppsala, idrottsföreningar, nykterhetsrörelsen och andra socialt engagerade organisationer spelar också en viktig roll. Den tydliga utvecklingen med högre debutålder för nyttjande av alkoholdrycker och lägre alkoholkonsumtion allmänt är positiv och ska fortsatt främjas.

Spelmissbruk är ett växande problem, som inte sällan leder till brottslighet och stor skuldsättning. Uppsala ska utveckla metoder för att arbeta med detta. Ofta har missbrukare dessutom flera olika problem, inte enbart kopplade till missbruk utan även till psykisk och fysisk ohälsa. Därför måste flera professioner samverka i de insatser som erbjuds.

Samverkan med Region Uppsala ska vara stark. Samhällsfunktionerna för personer som behöver stöd från både kommun och region ska vara samlade under samma tak. Det är särskilt viktigt för personer som både lider av både psykisk ohälsa och missbruksproblem. Missbruksvården ska vara kunskapsbaserad och socialtjänstens insatser för enskilda individer med missbruksproblem ska vara forskningsbaserade för att säkerställa att de ger effekt.

Återfallsfrekvensen för missbrukare som har genomgått behandling är alltför hög. Det är ett svek mot den enskilde och ett slöseri med våra gemensamma resurser. Att stärka den enskildes motivation för att själv bryta missbruket är avgörande för framgång. Därför ska vi genomföra en systematisk uppföljning baserad på evidens och beprövad erfarenhet av de insatser som kommunen gör för att hjälpa missbrukare.

Hemlöshet

Ingen ska behöva vara hemlös. Vi anser att alla människor har rätt till ett tryggt hem. Ett tryggt boende gör det lättare att bearbeta andra problem som drogmissbruk, familjekris, skuldsättning eller psykisk ohälsa. Insatser mot hemlöshet måste bli bättre och samordnas. Ett sätt att stärka helhetstänkandet är metoden ”bostad först”. Där erbjuds hemlösa personer med missbruksproblem en egen permanent bostad, med tillgång till individuellt stöd.

Från en del håll kommer krav på att begränsa den fria rörligheten i EU och förbjuda tiggeri. Men Liberalerna säger nej till båda förslagen. De som redan har det svårt drabbas värst i länder som inte har en utbyggd välfärd, där diskrimineringen är utbredd och där de ekonomiska förutsättningarna inte är lika goda som i Sverige. Nöden för dessa människor lindras inte av att vi slipper se den.

Psykisk ohälsa

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva det liv den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots det är en av Sveriges största utmaningar. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 

Det ska vara lätt för Uppsalabor att tidigt få hjälp och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. En person med självmordstankar behöver akut hjälp, precis som en person med hjärtinfarkt. Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa.
För att öka det psykiska välbefinnandet, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid hos barn och unga i Uppsala behövs ett brett, långsiktigt och samordnat arbete både internt inom kommunkoncernen men också med viktiga aktörer som Region Uppsala, myndigheter och civilsamhället. Elevhälsan, vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta.