Se alla

Koloniträdgårdar

Möjligheten till stadsnära odling i Uppsala bör värnas och utvecklas.

Liberalerna anser att stadsnära odlingar, och möjlighet att odla i kolonilotter, bidrar till en vackrare stadsbild, rekreation, ökad folkhälsa, en grönare stadsmiljö och främjande av den biologiska mångfalden.

Anlägg fler koloniträdgårdsområden och odlingslotter

Liberalerna vill att Uppsala kommun i samarbete med Uppsalas odlarföreningar ska söka avsätta mer mark till odlings- och kolonilotter. Det är en av flera aspekter som ska finnas med vid översynen av kommunens översiktsplan. 

Vi vill ha en långsiktig planering av samhällsutbyggnaden och vara väl förberedda på de förändringar som kan ske i befolkningstillväxt och därmed utbyggnadsbehov. Vid planering av större bostadsområden är tillgång till grönområden och även odlings- och kolonilotter något som ska beaktas.

Vi vill hitta fler lämpliga områden för odlings- och kolonilotter

För att åstadkomma fler odlings- och kolonilotter är det viktigt att redan i arbetet med kommunens översiktsplan söka identifiera och reservera lämpliga områden. I den processen är medborgardialoger i olika former mycket viktigt, inklusive överläggningar med intresseföreningar som koloniträdgårdsföreningen. 

Dessutom kan det finnas områden som redan idag kan identifieras som lämpliga för odlings- eller kolonilotter, även om kommunen inte planlagt för sådant ändamål. Men här är vi öppna för förslag att överväga.

Läs mer om vår politik: