Se alla

Funktionsnedsättning

- räkna med alla människor

En funktionsnedsättning ska inte hindra människor från att vara delaktiga i samhället. Att ha jobb, bostad och fritid ska vara lika självklart för den med en funktionsvariation som för andra. Rätt stöd gör funktionsnedsättningen oviktig och fokuserar på vem man är, vad man vill och kan bidra med. Finns förutsättningarna kan var och en få bli sitt bästa jag och nå sina drömmar.

LSS är en stor liberal framgång och har förbättrat livet för många människor men lagstiftningen är i högsta grad hotad. Liberalerna vill värna LSS och garantera att de personer som har rätt till LSS också får de insatser som behövs i tillräcklig omfattning. LSS är en rättighetslagstiftning som garanterar goda levnadsvillkor och då måste samhället erbjuda stöd som lever upp till detta.

Liberalerna vill:

Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

 • Bygga bort köerna till särskilt boende – den som behöver en bostad ska få det.
 • Införa eget val för särskilt boende – personer med funktionsnedsättning ska få styra mer över sin boendesituation.
 • Erbjuda den som vill en samordnare för hjälp med och stöd i myndighetskontakter.
 • Satsa på fysisk och psykisk hälsa, ex genom stöd till hälsosam kost och fysisk aktivitet.
 • Garantera en aktiv fritid – tillräckligt med personal måste finnas för att den som bor i bostad med särskild service ska få delta i de kultur- och fritidsaktiviteter hen önskar.
 • Satsa på moderna hjälpmedel som fungerar för ett aktivt liv.
 • Inrätta ett parasportotek.
 • Använda digital teknik för att öka tillgänglighet, självständighet och trygghet.
 • Utveckla ett system med digital journal som visar beslut och pågående ärenden.
 • Göra Uppsala till en föregångare och anställa personer med funktionsnedsättning i mycket högre utsträckning än idag.
 • Göra kollektivtrafiken avgiftsfri för personer som har rätt till färdtjänst.
 • Samordna systemen för resor med färdtjänst, sjukresor och resor till och från daglig verksamhet.
 • Bygga tillgänglighetsanpassat naturbad vid Mälaren.
 • Erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att äta vid kommunens seniorrestauranger.