Se alla

Trygghet

En meningsfull fritid för ökad trygghet och bättre integration

Liberalerna i Uppsala kommun vill: 

  • Förebygga och förhindra social utsatthet och kriminalitet genom strukturerad samverkan mellan förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis utifrån ett 0–29 årsperspektiv. 
  • Erbjuda grundskoleelever ett brett utbud av idrotts-, kultur- och andra fritidsaktiviteter efter skoldagens slut. 
  • Upprätthålla nolltolerans mot förekomsten av narkotika och andra droger i skol- och fritidslokaler dygnet runt. 
  • Använda kameraövervakning i utsatta områden och på offentliga platser där det finns stora ordningsproblem. 
  • Satsa på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
  • Förebygga kriminalitet genom att införa rutiner för ordning och reda samt motverkande av fusk och bedrägerier vid samtliga typer av stöd och ersättningar som kommunen ger till enskilda individer, föreningar, företag samt i den kommunala verksamheten.
  • Regelbundet erbjuda ungdomar hjälp att DNA-stöldskyddsmärka mobiltelefoner och andra värdesaker med i anslutning till skoldagen.
  • Undersöka möjligheten att ingå en överenskommelse mellan kommunen och körskolorna så att körskolorna övningskör extra mycket i bostadsområden som drabbats av inbrott.
  • Använda kommunens möjligheter till tillsyn och kontroll mot oseriösa fastighetsägare samt hotellboenden, det vill säga boenden som internationella brottsnätverk använder sig av för uppehälle och förvar av stöldgods under vistelsen i Sverige.
  • Införa en kommunal trygghetscertifiering av bostäder genom överenskommelser med fastighetsägare för att säkerställa en hög lägstanivå på standard, trygghet och trivsel samt minskad skadegörelse och nedskräpning.

Verklig frihet kräver trygghet

Varje år dör människor i kriminella uppgörelser i Uppsala. Det är illa nog, men även oskyldiga människor har skadats svårt i samband med skjutningar. Detta är oacceptabelt. Brottslighet i närområden gör att många känner sig tvungna att anpassa sitt beteende av rädsla för att utsättas för brott. Långt fler kvinnor än män låter bli att gå ut på kvällarna. Att motverka kriminalitet är därmed en viktig jämställdhetsfråga. Unga blir rånade av andra unga och risken att bli utsatt för brott begränsar deras liv. Ungdomar kan inte ha på sig vilka kläder de vill, av rädsla för att bli rånade. Kommuninvånare som bor på landsbygden får sin trygghet naggad i kanten av stöldligor som riktar in sig på områden där polisnärvaron är låg.

Kriminalitet och oron för att utsättas för brott begränsar människors frihet och medför lidande och otrygghet för både brottsoffer och allmänheten. Liberalerna kommer aldrig att acceptera att Uppsalabor får sin frihet begränsad, därför vill vi ta krafttag mot otryggheten och kriminaliteten i vår kommun. Vi vill prioritera det brottsförebyggande arbetet med särskilt fokus på att förhindra att barn och unga drabbas av eller själva begår brott. Det är genom väl utformad förebyggande verksamhet som Uppsala kommun kan förhindra att ytterligare årskullar överhuvudtaget hamnar i kriminalitet.

Förebyggande insatser i perspektivet 0–29 år

Förskollärare och lärare möter ibland barn i sin verksamhet med negativa beteendemönster som de befarar kommer påverka barnets framtid. Tyvärr visar det sig ofta stämma. En stor del av dagens mest kriminellt belastade Uppsalabor var en gång barn med utagerande eller våldsamt beteende. Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. För en del barn och ungdomar är livet inte så enkelt. Därför måste negativa mönster brytas i ett tidigt stadium och när föräldrar inte kan ta hand om sina barn måste samhället som yttersta åtgärd gripa in och se till att barnet får den trygghet, omsorg och skydd som alla barn har rätt till. Tidiga insatser får ofta störst effekt och förhindrar även utanförskap på lång sikt.

Liberalerna vill öka den samverkan som idag finns mellan förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis i syfte att förebygga social utsatthet och motverka kriminalitet. Idag sker en god samverkan men det finns onödiga begränsningar, som att viss verksamhet endast riktar sig till ungdomar mellan 12 och 18 år. Detta gör att en 10-åring som är på glid inte omfattas. Andra kortsiktiga insatser riktar sig till personer över 20 år och drivs i projektform i några år och överges sedan. Liberalerna vill därför införa en ny samverkansmodell med ett helhetsperspektiv från 0–19 år som sträcker sig hela vägen från förskoleålder till ung vuxen. Vuxna kriminella upp till 29 år ska erbjudas stöd att lämna det kriminella livet. Vi måste bort från de kortsiktiga projekten, stuprören och åldersindelningen.

För barn och unga i åldrarna 0 till 19 år vill Liberalerna att Uppsala kommun bygger ut den befintliga råd- och stödverksamheten inom socialtjänsten så att alla barn som bedöms vara i en utsatt situation eller ha ett utagerande beteende får hjälp och stöd i tid. När det inte räcker med frivillighet behöver tvångsåtgärder sättas in tidigt. Hot, våld, alla typer av ofredanden och skadegörelse är inte acceptabelt och ska tas på största allvar.

Om den negativa utvecklingen trots allt går så långt att det utvecklats till ett kriminellt beteende vill Liberalerna att det införs ett strukturerat arbetssätt som syftar till att få kriminella mellan 15 och 29 år att bryta sin destruktiva livsstil. Vi vill bygga ut den befintliga råd- och stödverksamheten så att kommunen tillsammans med polisen kan samarbeta kring insatser mot gängvåldet som ”Sluta skjut”. Vi vill också uppmuntra avhopparverksamheten, en viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottsligheten.

Liberal satsning för bättre välmående och integration

Skolan är viktig men forskning visar att det är minst lika viktigt att barn och unga får tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter efter skoldagens slut. Liberalerna vill införa en modell i skolor som ligger i områden med social problematik där alla skolungdomar får ägna sig åt idrotts- och kulturaktiviteter innan de går hem till familjen. Det bidrar till bättre fysisk och psykisk hälsa, utjämnar skillnader i livsvillkor och förhindrar att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Bra och utvecklande fritidsaktiviteter utgör en betydelsefull grund för bättre integration och är särskilt viktiga för barn och unga som befinner sig i en problematisk uppväxtmiljö. Aktiviteterna kan vara idrotts- eller kulturinriktade, omfatta ideellt arbete, friluftsverksamhet och även läxläsning. Uppsala kommun ska ha en koordinerande roll och modellens utformning ska ske i samarbete med föreningslivet. Det är viktigt att säkerställa att det finns många alternativ även för de som inte har ett idrottsintresse. På sikt är Liberalernas mål att samtliga skolelever i Uppsala erbjuds organiserade aktiviteter efter de ordinarie lektionerna slutat.

Trygghetsskapande åtgärder

Frihet är att kunna känna sig trygg i ditt bostadsområde, som när du väntar på bussen, går hem från centrum eller tar en löprunda. I utsatta områden och på offentliga platser där det finns stora problem med brottslighet och otrygghet måste kameror sättas upp. När det är befogat är kameraövervakning en metod för att öka känslan av trygghet och säkra bevisning. Dock måste det alltid göras en noga avvägning mellan övervakning och vår rätt till integritet och privatliv.

Kommunala ordningsvakter hjälper polisen och ökar tryggheten på gator och torg. De ersätter inte polisen, men arbetar förebyggande genom att skapa goda kontakter med Uppsalabor. Undersökningar visar att förekomsten av ordningsvakter är något som ungdomar själva för fram som en trygghetsskapande åtgärd. Därför vill Liberalerna se fler ordningsvakter, särskilt under tider och i områden där det finns som mest ordningsproblem.

Ordning och reda i kommunala bidragssystem

Liberalerna vill att Uppsala kommun ska kunna erbjuda stöd och bidrag till dem som behöver det och som har rätt till det. Överutnyttjande, fusk och bedrägerier i fråga om personlig assistans, missbruk av förmåner genom exempelvis skenskilsmässor, svartarbete, olagliga andrahandsuthyrningar, utnyttjande av arbetskraftsinvandrare eller papperslösa har Liberalerna inget överseende med. Vi vill därför skärpa kommunens arbetsmetoder för att upptäcka oegentligheter. Skälet är inte bara att det är provocerande att skattemedel hamnar hos individer och företag som inte har rätt till dem, utan bidragsfusket göder även kriminaliteten. Ordning och reda i kommunens bidragssystem är en betydelsefull brottsförebyggande åtgärd.

Nolltolerans mot narkotika

Barn och unga ska ha en uppväxt fri från narkotika. Att det förekommer droghandel i anslutning till skolor och fritidsgårdar är oacceptabelt och måste motverkas dygnet runt, även under kvällar och helger. Det ska råda nolltolerans för narkotika i alla skol- och fritidslokaler. Skolorna ska ha tydliga ordningsregler gällande narkotika och vid upptäckt ska en orosanmälan upprättas följd av samtal med föräldrarna. Unga i riskzon för missbruk eller annat nedbrytande beteende behövs fångas upp. Kommunala narkotikahundar ska införas i förebyggande syfte. Det är väsentligt med en kraftfull samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid och andra aktörer för att motverka narkotika.