Se alla

Marielund

Vi i Liberalerna är positiva till bebyggelse med villor/radhus och flerfamiljshus samt förskolor och skola i områdena längs med (söder om) väg 282, österut från Källtorp.

Vi är också beredda att diskutera viss kompletterande bebyggelse med bostäder i Marielund, utformad och infogad i miljön med gott respektavstånd till befintlig bebyggelse i Marielund, på liknande sätt som skett tidigare.