Se alla

Jämställdhet

- ett Uppsala för alla

Att alla människor ska behandlas lika och ges samma förutsättningar oberoende av kön är en absolut utgångspunkt för liberalismen. Var och en ska respekteras som fri individ och ges möjlighet att forma sitt eget liv. Normer som gör människor ofria behöver motarbetas. Liberalerna har en lång och stolt tradition av att stå upp för jämställdhetsfrågor. I Liberalernas Uppsala lever kvinnor och män på lika villkor och har likvärdiga möjligheter. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar 2,8 miljoner mindre än män under en livstid har vi inte nått vårt mål. Även män förlorar på påtvingade könsroller.

Pojkars vikande skolresultat är högst oroande. Att få pojkarna att lyckas i skolan är en av framtidens stora jämställdhetsfrågor.

Vår politik

Liberalerna i Uppsala vill

  • Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck inom förskola, skola, särskola, vuxenutbildning, äldreomsorg och socialtjänst och aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.
  • Öka samverkan inom kommunens enheter och med de övriga verksamheter som förebygger, ingriper och hanterar offer för hedersrelaterat förtryck och våld.
  • Införa en jämställdhets- och HBTQAI-ansvarig i Uppsala kommuns förskolor, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning.
  • Bryta dominansen av kvinnor alternativt män i traditionellt kvinnliga respektive manliga yrken och arbetsplatser.
  • Säkerställa ett långsiktigt stöd till föreningar och organisationer som arbetar mot våld i nära relationer.
  • Säkerställa skyddade boenden i Uppsala.
  • Satsa på uppsökande aktivt arbete inom äldreomsorgen för att hjälpa äldre som lever med våld i hemmet.
  • Ur ett jämställdhetsperspektiv analysera hela kommunens budget i syfte att offentliga medel fördelas på ett rättvist och icke diskriminerande sätt (Gender Budgeting). Motverka de sexuella trakasserier som kvinnor utsätts för i vardagen.
  • Arbeta för att normer som gör människor ofria att vara sig själva bryts.