Se alla

HBTQI-frågor

Kärlek kommer i alla former.

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Satsa på att stärka HBTQI+-personers psykiska hälsa.
  • HBTQI+-certifiera alla kommunens verksamheter. HBTQI+-kompetens måste finnas inom kommunens samtliga verksamheter.
  • Se till att samtliga skolors likabehandlingsplaner innehåller strategier för likabehandling av HBTQI+-personer.
  • Säkerställa att socialtjänsten har beredskap att erbjuda HBTQI+-personer, oavsett kön och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, skyddat boende.
  • Se till att transpersoner ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö i relevanta verksamheter inom kommunen. 
  • Kräva att ideella organisationer som tar emot kommunala bidrag ska motverka diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
  • Omdefiniera toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter efter funktion istället för kön eller låta dem vara könsneutrala. 
  • Utforma kommunens informationsmaterial på ett sätt som är neutralt inför olika samlevnadsformer.

I vårt liberala Uppsala har alla rätten att leva sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Ett hinder för människors möjligheter att leva och verka fritt är flera av de normer som finns överallt. Uppsala ska vara en öppen och fördomsfri stad. I förskolan och skolan läggs grunden för attityder senare i livet. Barn från regnbågsfamiljer måste mötas med samma respekt som andra barn. Att förskolan och skolans personal är medvetna om att alla föräldrapar inte består av en mamma och en pappa måste vara en självklarhet. Ofta förutsätts alla vara heterosexuella, och de som inte är det känner sig exkluderade. Att inte följa normen är ofta svårt och man riskerar att drabbas av mobbning. Frågor rörande HBTQI+ (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intergender) måste lyftas i såväl politiska sammanhang som i kommunens dagliga verksamhet. Det är viktigt att HBTQI+-ungdomar känner att de inte är onormala eller mindre värda.

Skolan måste bli bättre på att aktivt bryta ner skadliga normer och agera mot mobbning och utsatthet. HBTQI+- ungdomar och vuxna ska ha rätt att leva sitt liv med den de vill och de unga och vuxna som lever under hedersrelaterat våld och förtryck ska uppmärksammas och kunskapen om deras situation ska öka. Vi anser att man från vaggan till äldreboendet ska få vara sig själv.

Kommunens personal ska ha tillräckliga HBTQI+-kunskaper för att alla ska få ett korrekt bemötande. Kommunen måste inkludera ett HBTQI+-perspektiv i sitt arbete mot att förhindra hatbrott och se till att det finns särskilt stöd och skydd för ungdomar som drabbas. Också arbetet mot våld i nära relationer måste innehålla ett HBTQI+-perspektiv. En kvinna kan bli misshandlad av sin flickvän och en man av sin pojkvän. Även personal som möter invandrare genom SFI eller kommunens introduktion ska ha kunskaper om HBTQI+. Det handlar inte om att tolerera det ’onormala’, utan om rätten för alla att få vara sig själva.

Särskilt viktigt för oss liberaler är att arbeta för att stärka HBTQI+-personers psykiska hälsa, eftersom ohälsotalen ofta är högre för dem än för andra. Transpersoner är särskilt överrepresenterade i självmordsstatistiken, liksom HBTQI+-ungdomar, och det måste kommunen tillsammans med regionen arbeta för att motverka.

Läs mer om vår politik: