Se alla

Universitet och studenter

Uppsala kommun är Sveriges akademiska huvudstad och en av landets mest studenttäta kommuner. Studier bidrar till individens utveckling och kritiska tänkande samtidigt som studenter bidrar till Uppsalas samhälleliga och ekonomiska utveckling. Gruppen har förändrats kraftigt de senaste åren till att bli allt mer heterogen och behoven har förändrats i takt med att allt fler studenter blir äldre och h

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Öka Uppsalahems produktion av student- och ungdomsbostäder.
  • Förtäta studentbostadsområdena.
  • Utveckla studentmedarbetarsystemet i Uppsala kommun.
  • Underlätta för uppsatspraktik vid kommunens olika förvaltningar.
  • Förtäta samarbetet mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen samt Uppsalas två universitet.

Bygg bort studentbostadsbristen

Bristen på student- och ungdomsbostäder gör att unga tvingas tacka nej till utbildningsplatser, bosätta sig hemma hos sina kompisar eller tvingas till svarta hyreskontrakt. Tillgången på fler och billigare ungdomsbostäder måste därför öka. Bostadsbehovet ska täckas med olika typer av upplåtelseformer. Det är viktigt att både kommunens bolag och privata aktörer tar sitt ansvar. Som stor aktör har Uppsalahem en unik förutsättning att bygga studentbostäder i en takt och omfattning som marknaden idag inte förmår klara av. Tack vare sin storlek kan Uppsalahem bidra till den utveckling av universitets- och studentområdena som för närvarande pågår.

Utveckla studentmedarbetarsystemet

Övergången från högskolestudier till arbete behöver bli smidigare. Otillräckliga nätverk och bristande arbetslivserfarenhet gör det svårt för många att etablera sig efter examen. Genom studentmedarbetarskap på deltid i Uppsala kommun kan en student slutet av sin utbildning få en möjlighet till faktisk inblick i arbetsmarknaden samtidigt som studenten får viktiga erfarenheter inför jobbsökandet. Uppsala kommun kan samtidigt visa upp sig som arbetsgivare för kommande arbetstagare. För akademiker med utländska högskoleutbildningar kan förhoppningsvis etableringen i ett arbete i nivå med individens utbildning underlättas. Matchningen på arbetsmarknaden för studenter måste förbättras. Många arbetsgivare ser Arbetsförmedlingen som ineffektiv och otillräcklig, främst när det gäller att hitta personal med specialkompetens. Uppsala kommun kan hjälpa till med att knyta samman kontakter mellan studenter, universiteten och Arbetsförmedlingen för att snabbt matcha arbetssökande med nya arbetsgivare. Samarbetet mellan samhälle, näringsliv, universitet och STUNS måste fortsätta att utvecklas för att underlätta för innovationer att utvecklas till företagande och därmed bidra till Uppsalas attraktivitet.  Kommunens förvaltningar ska dessutom erbjuda fler studenter uppsatspraktik. Såväl studenterna som kommunen gynnas av utredningsarbete inom akademiska områden som ekonomi, statskunskap och juridik samt inom vård- och socionomprogrammen. En starkare koppling under studietiden mellan studenter och kommunen/lokala näringslivet leder också till att färre flyttar från Uppsala efter avslutade studier. Den kommunala företagsmedvetenheten ska omfatta även studentnationerna som också är en del av näringslivet och studentnationerna ska ges förutsättningar för att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet.

Stärk studenthälsan

Studenthälsan vid Uppsala universitet är en förebild för många liknande verksamheter runt om i landet och gör ett mycket viktigt arbete för att förebygga ohälsa bland studenter och behandla stress och oro. För Uppsala kommun är det mycket viktigt att stadens studenter får god omvårdnad när det behövs.