Se alla

Jobb och företagande

En attraktiv kommun för både företag och invånare

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Arbeta för att Uppsala blir en av de bästa platserna i Sverige att etablera och driva företag på. Vi vill även införa en personlig företagskontakt på kommunen.
  • Genomföra en förändring i kommunens företagsbemötande genom en utbildning för  alla tjänstepersoner och politiker.
  • Använda nationella ramavtal enbart då det inte hindrar Uppsalaföretag från att delta. Annars genomföra lokala upphandlingar.
  • Anställa fler personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet och verka som föregångare.
  • Öka kompetensförsörjningen genom utvecklad SFI med yrkesinriktning och praktik, samt fler platser på kommunens vuxenutbildningar. Mentorskapsprogram för nyanlända ska startas för att föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.
  • Att kommunen ska undvika att konkurrera med företagen om tjänster och produkter där privata företag kan förväntas leverera. 
  • Uppsala kommun ska utreda hur kommunen kan stötta företagarna i sin brottsutsatthet. En del av detta är att genomföra en analys av stadens offentliga rum och öka tryggheten genom en aktiv stadsplanering.

Liberalerna tror på företag och företagande och fokuserar på att ge såväl stora som små företag möjlighet att växa. Vi vill uppmuntra och stödja de som vågar ta risker och förverkliga sin livsdröm som egenföretagare. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för att skapa och behålla arbetstillfällen samtidigt som det bidrar till att fler stannar kvar i Uppsala. Även ett aktivt krog- och uteliv, en bred kultursektor, god utbildning, aktivt idrottsliv, bevarande av närmiljön och naturen samt ökad tillgänglighet till bostäder för livets alla skeden är viktiga för att skapa en attraktiv kommun för både invånare och företag. Nya och växande företag bidrar till att ytterligare stärka det som är attraktivt i Uppsala.

Det ska vara enkelt att driva företag i Uppsala. För att bli en kommun där företag trivs, växer och blir fler måste vi arbeta aktivt för att förbättra kommunen som samarbetspartner, och underlätta företagens kontakter med kommunen om tillståndsärenden, offentlig upphandling och stadsplanering samt att göra det enkelt att delta i kommunens upphandlingar. Liberalerna vill att samarbetet med universiteten i staden stärks för att skapa nya arbetstillfällen inom kunskapsintensiva branscher där många entreprenörer finns.

Jobb för alla

Att ha ett arbete är så betydelsefullt. Det är en frihet att själv få tjäna sina egna pengar samtidigt som det innebär en social gemenskap och möjlighet att känna skillnad mellan att arbeta och att vara ledig. Liberalerna anser att alla som kan också ska arbeta. Uppsalas arbetsmarknad är stark med god tillväxt av kvalificerade jobb. Ändå står stora grupper utanför arbetsmarknaden och framför allt gäller detta personer som inte är födda i Sverige och vilkas utbildningsnivå är låg samt unga som av olika orsaker inte fullföljt sin gymnasieutbildning. Att motverka dessa klyftor är en ödesfråga för det svenska samhället och måste vara i fokus även i den lokala politiken. Uppsalabor med försörjningsstöd ska komma i egen försörjning. Liberalerna vill att kommunen ska underlätta genom att i större utsträckning än idag erbjuda individanpassade arbetsmarknadsinsatser och utbildning. Därför är det viktigt att ha ett smidigt och nära samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra inblandade aktörer.

Uppsala har goda förutsättningar att vara bäst i klassen. Vi har redan idag en god arbetsmarknad, välutbildade medborgare och en relativt låg arbetslöshet. Liberalernas mål är att vi ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Uppsala kommun, som är en av kommunens största arbetsgivare, ska vara ansvarstagande och en inspirerande arbetsplats. Uppsala kommun ska främja individens utveckling och välmående genom att erbjuda sina medarbetare fortbildning och ökad rörlighet inom kommunens förvaltning.

Kommunen är en viktig arbetsgivare, men definitivt inte den enda. 4 av 5 jobb skapas i privat sektor och därför är det viktigt att Uppsala har ett bra företagsklimat. I Uppsala finns cirka 22 000 företag och av dessa är cirka 13 000 enmansföretag. Allt fler väljer att bli egenföretagare och därför måste också samhället följa med i utvecklingen av framtidens arbetsmarknad.

Förbättrat företagsklimat

Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommuners företagsklimat visar att det finns stora brister, inte minst vad gäller kommunikationen mellan kommun och företag. Kommunens bemötande av företagarna måste bli bättre genom ett mer serviceinriktat språk och utbildning i företagsbemötande för alla tjänstepersoner och politiker. Vi vill även upprätta en struktur för att snabbt följa upp och svara på klagomål och digitalisera dokumentationshanteringen gentemot företagen. Det ska vara enkelt för företagen att få kontakt med rätt person inom kommunen, få tillgång till tydlig information och göra rätt. Oavsett om det rör sig om miljötillsyn av verksamheten eller ett telefonsamtal, ska företagare uppleva att kommunen skapar ett mervärde. Ett väl genomfört tillsynsbesök ska uppfattas som en kvalitetskontroll som bidrar till företagets kvalitetsutvecklingsarbete. Tjänstepersoner ska ha förståelse för de förutsättningar som företagen har och underlätta genom välplanerad och effektiv tillsyn, goda relationer med och bra bemötande av företagarna.

Liberalerna vill ge företagen en väg in till kommunen, genom att samla de resurser och kompetenser som behövs för att ge företagen det stöd de behöver från kommunen. För att förenkla för företagarna vill Liberalerna erbjuda varje företag en personlig företagskontakt. De företag som önskar ska få en kontaktperson som blir länken mellan företaget och kommunen och som kan hjälpa till att ge svar på frågeställningar som företagaren har. Dialog med Uppsalaföretagen måste ske kontinuerligt.

Vi vill även att Uppsala kommun ska utreda hur de kan stötta företagarna i sin brottsutsatthet, där en del är att genomföra en analys av stadens offentliga rum och öka tryggheten genom en aktiv stadsplanering.

En nämnd, ett ansvar för helheten:

Upphandling

Varje år genomför Uppsala kommun ett stort antal offentliga upphandlingar i syfte att använda skattepengarna effektivt samtidigt som bästa möjliga kvalitet uppnås. Utformningen av förfrågningsunderlag och de krav som ställs på företagen kan dock vara sådana att de stänger ute små företag. Liberalerna vill att kommunen aktivt arbetar för att möjliggöra för fler företag att lämna anbud. Ett annat sätt är att ta tillvara den möjlighet som nu finns att dela upp kontrakt i mindre delar. Att underlätta för mindre företag att delta ger fler företag möjlighet att växa och därmed fler arbetstillfällen. Vi i Liberalerna är övertygade om att konkurrens vässar kvaliteten och ger oss mer för våra skattepengar. Liberalerna vill att kommunen ska avstå från nationella ramavtal när sådana utesluter Uppsalaföretag och istället genomföra lokala upphandlingar.

Verksamheters kvalitet, oavsett vem de drivs av, är oerhört viktig, samtidigt som vi ska vara rädda om våra gemensamma pengar. Inför varje upphandling bör valet av tilldelningsgrund övervägas och motiveras.

Infrastruktur

Infrastrukturen påverkar det lokala företagsklimatet. Även om kollektivtrafik till och från Uppsala är en regional och i vissa fall statlig fråga, vill Liberalerna driva på för att bygga ut och förbättra möjligheterna att pendla mellan Uppsala och Stockholm. Fyrspår mellan Uppsala och Stockholm är nödvändigt. Genom att öka antalet spår går det snabbare att ta sig mellan Uppsala och Stockholm, vilket i sin tur gör Uppsala till en mer attraktiv plats att arbeta på och gör det enklare för företag att etablera sig och kunna konkurrera om arbetskraften.

Företag ska se Uppsala som ett starkt alternativ när nyetableringar planeras. Attraktiva lägen och god planering för utbyggnaden av Uppsala är en viktig konkurrensfördel. Genom strategiska planer för hur staden ska utvecklas och genom att erbjuda företag attraktiv tomtmark för nya lokaler blir Uppsala ett bra alternativ. Långsiktig planering skapar förutsägbarhet som gör att företag kan vara trygga med att kommunen inte ändrar detaljplaner och att samma förutsättningar gäller när företag går in i ett projekt
som när det slutförs.

Oavsett var företag är lokaliserade i Uppsala kommun, ska de behandlas lika och ha samma förutsättningar. Det är därför viktigt att företagen i stadens centrum ges möjlighet att på ett gott sätt bedriva sin verksamhet.

Parkeringsytor som försvinner vid förtätning av staden måste ersättas av parkeringsgarage eller andra lämpliga lösningar, logistiken med leveranser måste
fungera liksom det ska vara enkelt för kunderna att nå fram. Bra parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar och fungerande kollektivtrafik behövs för att nå detta mål.

Arbetstagare med funktionsnedsättning

Uppsala kommun bör ta på sig rollen som föregångare och i hög utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning anställning inom den egna verksamheten. Kommunen ska se till den kompetens och förmåga som personer med funktionsnedsättning har. Att personer med funktionsnedsättning ska få relevanta arbetsmarknadsinsatser och tillgång till arbete på den vanliga arbetsmarknaden samt få rehabiliteringsinsatser, då behovet finns, är en viktig fråga för Liberalerna.

Alla jobb är viktiga

Fler jobb med låga kvalifikationskrav måste till för att de medborgare som står längst från arbetsmarknaden ska få en chans till egen försörjning och få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetslinjen ska vara tydlig och genomsyra alla kommunala beslut – det ska löna sig att anställa och att arbeta – och medborgare i utanförskap ska erbjudas möjligheter att förbättra sin anställningsbarhet.

Många nödvändiga åtgärder vad gäller förändringar i arbetsrätt och kostnader för att anställa ligger utanför den kommunala verktygslådan men kommunen måste bidra på de sätt som är möjliga.

Kommunens nämnder och styrelser ska i sitt arbete verka för att underlätta tillväxten av företag som erbjuder jobb som inte kräver akademisk utbildning, exempelvis företag som erbjuder hushållstjänster (RUT) eller ombyggnad, tillbyggnad eller renovering (ROT). Även kommunala arbetsplatser ska uppmanas att erbjuda jobb som inte kräver akademisk utbildning, även tillfälliga, för att ge medborgare i utanförskap erfarenhet, kontakter och goda referenser.

Arbetsförmedlingens förmåga att förmedla arbeten är inte tillräckligt hög. Allt för få människor får arbete med hjälp av arbetsförmedlingen. Därför vill vi öppna upp för framgångsrika externa aktörer att förmedla fler jobb och matcha arbetssökande och arbetsgivare och låta Arbetsförmedlingen fokusera på myndighetsutövning.

Kompetens och anställningsbarhet

Motiverade medborgare i utanförskap ska erbjudas möjligheter att höja sin anställningsbarhet. En av de mest effektiva integrationsformerna är att arbeta. Kommunen ska därför verka för lärlingsprogram och introduktionsplatser. Lärlingsutbildningar i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen ska vara av hög kvalitet för att attrahera många elever och för att få fler arbetsgivare att ta emot lärlingar. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska vara anpassad efter elevernas behov och efter arbetsmarknadens utsikter, särskilt de lokala behoven. Vi vill öka kompetensförsörjningen genom utvecklad SFI med yrkesinriktning och praktik, samt fler platser på kommunens vuxenutbildningar. Mentorskapsprogram för nyanlända ska startas för att föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Entreprenöriellt lärande

Liberalerna brukar säga att klassresan börjar i klassrummet. För många elever börjar företagandet också i skolan. Vi vill att entreprenörskap ska genomsyra utbildningssystemet. Det är en viktig fråga för hela Sverige att vi har ungdomar som utvecklas i entreprenörskap. Syftet med entreprenörskap i skolan är att stimulera elevernas kreativitet, skaparlust, initiativförmåga och drivkraft samt ge skolledning, lärare och studie- och yrkesvägledare ökad kunskap om hur man arbetar med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Ung företagsamhet är en viktig inspirationskälla och mötesplats för både elever och företagare. Flera framgångsrika entreprenörer på den nationella och internationella arenan har en gång drivit UF-företag i Uppsala. Uppsala har en fantastisk start-up miljö, där aktörer i kombination med företagarnas starka nätverk bildar en unik gemenskap. Det fina entreprenörsklimatet vi har i Uppsala behöver förstärkas och utvecklas och vi vill att Ung Företagsamhet ska finnas på samtliga skolor och samtliga program på gymnasiet.

Nyetablering

För att få nya företag att starta eller etablera sig i Uppsala måste kommunen erbjuda tomter och industrilokaler med goda kommunikationer.

Särskilda satsningar att locka nyföretagande och nyetableringar kan göras inom sektorer där Uppsala redan är starkt, såsom Life science, bioteknik, IT/spel och materialvetenskap. Det är lättare att attrahera företag inom befintliga sektorer då det bildas kluster och man får en bra kritisk massa av kompetent personal.

Uppsala ska vara en stad som människor inte bara är i, utan som de stannar i

Frisörer, kreatörer, programmerare och forskare ska vilja stanna och bo i Uppsala. Därför är livskvalitén viktig. Vi ska ha en levande stad där idrott, kultur, natur och gemenskap är lättillgängligt. En bra skola för våra barn och ett bra arbetsliv för våra vuxna. Det skapar goda förutsättningar för möjligheternas Uppsala och Sverige. Liberalerna vill utveckla ett mentorsprogram alternativt sociala forum för utländska forskare för att få dem att stanna i Uppsala i högre grad. Det bidrar till ökat kunskapskapital och nya företag.

Läs mer om vår politik: