Se alla

Seniorer och äldreomsorg

Leva livet hela vägen

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Öka seniorers trygghet genom samverkan med seniorföreningar.
  • Bryta det digitala utanförskapet genom grundläggande IT-utbildning för äldre, och wifi på alla typer av kommunala boenden för äldre.
  • Inrätta en kontakttelefon dagtid dit äldre kan ringa och ställa frågor.  
  • Utveckla fler trygghetsboenden för de seniorer som är för friska för omvårdnadsboende men vill flytta och ingå i en gemenskap som känns trygg. Att bo kvar i sitt hem får aldrig bli ett tvång.
  • Införa en fast sjukvårdskontakt och en medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) med övergripande medicinskt ansvar för att stärka vården både på äldreboenden och i hemsjukvården.
  • Bryta den ofrivilliga ensamheten genom att utveckla träffpunkterna så att de blir en naturlig mötesplats i varje stadsdel och öka möjligheten för unga och seniorer att mötas över generationsgränserna genom Seniorer i skolan (SIS).
  • Att hemtjänsten får mer tid för social samvaro med äldre.
  • Förbättra matkvaliteten och variationen på måltider i de särskilda boendena.
  • Möjliggöra för seniorer att äta lunch i fler skolmatsalar.

Seniorer behövs i vårt liberala Uppsala och har mycket att bidra med. Tyvärr är det många seniorer som inte känner sig delaktiga i samhället eller önskvärda i arbetslivet. Seniorers erfarenheter ställs ofta åt sidan, vilket vi behöver förändra. Att förbise seniorers kunskaper och erfarenheter är ett resursslöseri, som inte rimmar väl med liberalism. Vår liberala politik vill skapa individuell frihet oavsett ålder, och det inkluderar möjligheten att arbeta långt upp i åldern om man vill. Uppsala kommun ska därför vara en förebild som arbetsgivare och uppmuntra och underlätta för de seniorer som vill fortsätta att arbeta.

Uppsala är en stor landsbygdskommun och god service måste finnas oavsett om man bor i centrala Uppsala, i kommunens tätorter eller på landsbygden. Det gäller till exempel hemtjänsten. Här kan mer göras för att öka incitamenten för privata utförare att etablera sig utanför stadskärnan. Därför vill vi se över ersättningssystemet för att öka valmöjligheterna för den enskilde. Valfrihet är viktigt oavsett om man bor på landet eller i staden.

Trygghet under dygnets alla timmar

Många äldre upplever en otrygghet att utsättas för olika typer av brott. Det har en negativ påverkan på deras vardag genom att de undviker platser, aktiviteter eller avstår från att gå ut på kvällen. Därför vill Liberalerna öka tryggheten i det offentliga rummet för seniorer i samverkan med seniorföreningarna.

Vi vill samla alla goda krafter inom socialtjänsten, äldreomsorgen, polisen för att ta krafttag mot seniorers oro och utsatthet för våld, bedrägerier och övergrepp. Det som uppmärksammas mest är inbrott och stölder av olika slag, mer dolt är våld och övergrepp i nära relationer. Det handlar om såväl finansiella som fysiska och psykiska övergrepp. Att inte ta dessa problem som drabbar äldre på allvar är ren och skär åldersdiskriminering. Omsorgspersonal behöver få bättre kunskap om brottsförebyggande åtgärder för att kunna se tecken på att någon far illa. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning för att säkerställa att någon slår larm.

Att ha en god man är också en trygghet för den som behöver det i vardagen. Därför är det viktigt att kommunen rekryterar och utbildar gode män.

Motverka det digitala utanförskapet

Det är viktigt att varje individ ges möjlighet till att vara digitalt delaktig för att kunna ta del av information som i hög utsträckning finns på internet. Kommunen ska ha en aktiv roll i att bryta det digitala utanförskapet. Vi vill därför stödja verksamheter som ökar seniorers digitala delaktighet och uppmuntra seniorföreningarna att anordna grundläggande IT-utbildning med äldre IT-kunniga coacher. Genom utbildning och uppföljning inom IT minskar vi riskerna för att seniorer utsätts för bedrägerier på internet. Vi vill även undersöka möjligheten för seniorer att låna en iPad för att underlätta kommunikationen med kommunen, men även med sina anhöriga. Gratis wifi ska finnas vid alla typer av kommunala boenden för äldre personer.

Ny teknik

Ny teknik kan skapa en tryggare senioromsorg. Kommunen ska se till att använda den tekniska utvecklingen för att ge mer frihet och trygghet samtidigt som teknikutvecklingen bör ske i samförstånd med seniorer och anhöriga.

En väg in

Samtidigt som vi vill öka den digitala närvaron bland äldre var framgången med vaccinationsutskicken till seniorer via både brev och påminnelse via sms en förebild. Med resultat på över 90% bland de över 65 år talar det sitt tydliga språk, information och nyhetsbrev som berör seniorer ska också skickas med post hem i brevlådan. På så sätt kan fler nås och möjligheten till gemenskap, inflytande och ett aktivt liv ökar. Liberalerna vill även inrätta en kontakttelefon dagtid dit äldre kan ringa och ställa sina frågor.

Frihet att själv välja boende

Seniorer vill kunna välja vilken omsorg och stöd samt var och hur de vill bo. Liberalerna vill att det ska finnas många olika variationer av boende- och omsorgsformer som passar individen. Därför vill vi fortsätta utveckla fler trygghetsboenden som är hyreslägenheter i flerbostadshus med gemensamma ytor för umgänge och med värdar/värdinnor. Det ska finnas alternativ för de seniorer som är för friska för omvårdnadsboende men som vill flytta och ingå i en gemenskap som känns trygg. Att bo kvar i sitt hem, oavsett omvårdnadsbehov, får aldrig bli ett tvång. Uppsalahem har ett särskilt ansvar för att sådana boenden kommer på plats.

Begreppsförvirringen gällande bostäder för äldre behöver tydliggöras och vi vill undersöka möjligheten till flexibla boenden utifrån behov för att minska antalet flyttillfällen och bidra till en mer flexibel äldreomsorg med individen i fokus.

I dagsläget finns det tillräckligt med vård‐ och omsorgsboenden inom kommunen. Liberalerna kommer bevaka så att det även framöver kommer vara möjligt att få en beviljad plats inom 3 månader. Inom några av kommunens vård- och omsorgsboenden ska det finnas möjlighet att ta med sig sitt husdjur.

Sjukvården – öka kontinuiteten och underlätta tillgänglighet med mobila team

I ett liberalt samhälle ligger fokus på individen, och politik måste utgå från att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna. En positiv erfarenhet från pandemin är det förbättrade samarbetet mellan kommun och region. Därför vill vi hålla fast vi de lärdomar som gjorts och ytterligare stärka samverkan mellan kommun och region för att tillsammans utveckla morgondagens hälso‐ och sjukvård som är sömlös för invånarna.

Reformen effektiv och nära vård ska bli verklighet. Att ställa om vården och göra den mer nära är en förutsättning för att klara av framtidens behov. Tillsammans med regionen ska minst ett vårdcentrum i Uppsala kommun öppnas under mandatperioden där viss specialistvård kan finnas. Vi vill införa en fast sjukvårdskontakt och en medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) med övergripande medicinskt ansvar. Det skulle stärka vården både på äldreboenden och i hemsjukvården.

Liberalerna vill utöka vård i hemmet för de som har svårt att ta sig till en vårdcentral genom fler mobila team. Många sjukhusinläggningar skulle kunna förhindras om mobila team i större utsträckning kan ge vård och stöd i kommunala boenden. Att åka till sjukhuset kan innebära en stor påfrestning och leda till infektioner, som kan undvikas om mobila team i större utsträckning kommer till seniorers hem.

Liberalerna vill utveckla äldremottagningar på samtliga vårdcentraler för de multisjuka som är 75 år eller äldre. Äldremottagningarna ska erbjuda ett helhetsperspektiv med medicinsk bedömning och läkemedel, men också fokusera på funktion, näringsintag, fysisk och social aktivitet samt social situation. Målgruppen ska erbjudas en kontaktsjuksköterska, vårdplan för varje patient, och ha fokus på livskvalitet. Att skapa kontinuitet i vården är viktigt.

Vi behöver utveckla och göra seniorpsykiatrin mer lättillgänglig på våra äldremottagningar. Många seniorer personer som drabbats av psykisk ohälsa får inte den vård de behöver på grund av bristande samverkan mellan psykiatri, geriatrik, senioromsorg och primärvård. Vi vill att kommunen samarbetar med regionen för att öka kunskapen om demens såväl inom sjukvården som på seniorboenden, samt utvecklar bemötandet av patienten för att stärka patientens ställning i vården. Bemötandefrågan är viktig för att patientens tillit till vården.

Liberalerna vill att personal både inom hemtjänst och på boenden utgår från ett rehabiliterande arbetssätt och att det vägs in vid biståndsbedömning så att seniorers egna resurser tas tillvara. Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli att man blir mer passiv och därmed tappar de funktioner och färdigheter som man faktiskt har.

Bryt den ofrivilliga ensamheten

Ett gott liv för äldre handlar i grunden om trygghet och välbefinnande. Liberalerna vill främja ett aktivt liv med gemenskap genom att se till att det finns mötesplatser och andra aktiviteter som kan bryta den ofrivilliga ensamheten. Träffpunkterna ska utvecklas så att de blir en naturlig mötesplats i varje stadsdel med restaurang, kafé, lokaler för fysisk aktivitet, rehabilitering, föreläsningar och utbildningar. Närheten blir allt viktigare ju äldre vi blir och vi vill involvera våra seniorföreningar och andra organisationer med sin verksamhet i mötesplatserna.

Vi vill också öka möjligheten för unga och seniorer att mötas över generationsgränserna genom Seniorer i skolan (SIS). Idén bakom SIS är att ta tillvara på seniorens kompetens och livserfarenhet, minska främlingskap mellan generationer och kulturer samt ge barn mer tid med vuxna och visa på vikten av goda förebilder. Även denna aktivitet kan samordnas med seniorföreningarna.

Frihet att röra sig fritt i kommunen

Samhället måste planeras så att seniorer får mer rörelsefrihet. Gatuplaneringen ska förbättras med allt från parkbänkar till kollektivtrafik och bostäder som fungerar även när man blir mindre rörlig. Vi vill öka tillgången till offentliga toaletter då det påverkar möjligheten att röra sig fritt. Med åldern blir det svårare att ta sig fram i det offentliga rummet, inte minst med rollator eller andra hjälpmedel. På trottoarer och cykelbanor konkurrerar seniorer inte bara med gångtrafikanter och cyklister utan även elsparkcyklar. Liberalerna vill ha en säker stadsmiljö med god framkomlighet för alla gångtrafikanter, inte minst för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Språket är makt, frihet och självbestämmande

Det är viktigt att den personal som möter de äldre kan föra ett samtal och göra sig förstådd för att förstå de äldres behov och önskemål. Det är en grundläggande del av arbetet och handlar om att garantera patientsäkerheten och öka tryggheten. Vi vill utveckla språkundervisning och språkmentorer för att förbättra det svenska språket hos personal med annat modersmål än svenska inom äldreomsorgen. Seniorer, som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl, ska ges möjlighet att tala sitt eget modersmål med sin personal. Liberalerna vill att det ska vara meriterande för personal att kunna använda teckenspråk eller tala ett språk som det finns behov av.

Maten, dagens viktigaste händelse

För många äldre är måltiden en glädjestund på dagen, samtidigt som undernäring bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Vi vill öka möjligheten för hemtjänstpersonal att sitta ner och äta tillsammans med de äldre, och ibland laga till maten tillsammans.

Matstunden är ofta dagens viktigaste händelse i och med det sociala mötet. Liberalerna vill att matkvaliteten och variationen på måltider ska förbättras på de särskilda boendena, och utöka verksamheten med seniorrestauranger på skolor.

Läs mer om vår politik: