Se alla

Stadsbyggnad och landsbygd

En tät, levande och attraktiv stad

Liberalerna i Uppsala kommun vill:

  • Underlätta byggande genom större flexibilitet i tillämpningen av byggregler, snabb service och kundfokuserat bemötande. Hänsyn ska tas till enskilda personers och näringslivets behov och intressen.
  • Värna kulturhistoriskt värdefulla miljöer, bland annat genom hänsyn till ett områdes speciella karaktär vid utbyggnad och förtätning. Gärna fler höga hus, placerade där de inte stör siktlinjerna mot slottet och domkyrkan.
  • Främja fler småhus i kommuns mindre orter, för att ge fler människor möjlighet att köpa hus. Underlätta för nya, enstaka hus på landsbygden, hus som dock ska anpassas till områdets karaktär.
  • Främja bostadsbyggande som ger möjlighet till flexibla lägenhetslösningar och studentbostäder i syfte att kunna anpassa till förändrade behov.
  • Underlätta tillgängligheten till naturområden och reservat, med fler cykelvägar samt bättre parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar.
  • Utveckla formerna för medborgarinflytande i samhällsbyggnadsprocesserna.
  • Sänka byggkostnaderna genom initiativ för att få snabbare planeringsprocesser, materialutveckling och logistikeffektivisering.
  • Verka för ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet.
  • Utveckla sydöstra staden utifrån ett hållbart perspektiv i takt med marknadens efterfrågan.

Liberal stadsbyggnad för en attraktiv kommun

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva kommuner, vilket medför en stadig befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillväxt. Vi som redan bor här välkomnar fler att bli Uppsalabor och delar gärna med oss av vår stad och vår landsbygd, av den kreativa miljö det innebär med kombinationen av universitet, forskning och näringsliv. Ett brett och flödande kulturliv, utbildningsmöjligheter och nära till natur, allt detta bidrar till livskvalitet. Detta innebär att vi måste utveckla hållbara miljöer, ur såväl ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi ska bygga mycket ...

Eftersom Uppsalas befolkning växer är det viktigt att byggandet av bostäder ligger på en hög nivå så att de som behöver en bostad snabbt kan hitta en som passar deras livssituation. Olika priser, olika upplåtelseformer, på landsbygden och i staden. Det måste finnas en beredskap för att önskemål om var man vill bo kommer att ändras över tid. Efterfrågan på centralt belägna bostäder kommer alltid att finnas, men allt fler letar sig till ett boende i egnahem, lägenhet på en mindre ort eller på landsbygden. Utbyggnad prioriteras där det redan finns bra allmänna kommunikationer som buss- och tågförbindelser.

...och vi ska bygga bra!

Liberalerna vill ha en långsiktig planering av samhällsutbyggnaden och vara väl förberedda på de förändringar som kan ske i befolkningstillväxt och därmed utbyggnadsbehov. Barnperspektivet och trygghet måste lyftas i all typ av planering. De nya stadsdelarna som växer fram ska vara levande och erbjuda attraktiva mötesplatser i form av nya parker, torg, restauranger och kaféer. De ska vara funktionsblandade med välplanerade bostäder, skolor, affärsverksamheter och arbetsplatser. Fasaderna ska vara omsorgsfullt utformade och anpassade till det aktuella områdets karaktär och natur. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden som präglar flera områden i kommunen. I största möjliga utsträckning ska vi tillgodose individuella önskemål om var och hur nya byggnader utformas. Vi vill bygga ett Uppsala som präglas av trygghet och social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet med en reell integration av sämre och bättre bemedlade i varje stadsdel och hus – det är integration på riktigt!

Gröna byggnormer ska styra utbyggnaden av stad och landsbygd för ett gott liv. Normerna ska innehålla krav om maxavstånd från bostäder till parkmark, friluftsområden och kollektivtrafik. Om strandnära bebyggelse tillåts är tillgänglighet och allmänna promenadvägar nödvändiga. Liberalerna vill i samarbete med Uppsalas odlarföreningar avsätta mer mark till odlings- och kolonilotter.

Ny byggnadsteknik för billigare hus ska uppmuntras och utvecklas av byggare för Uppsalabornas plånböckers skull och för företagens skull.

För att åstadkomma det ovan beskrivna inom stadsutveckling och samhällsplanering vill vi fortsätta utveckla olika former av medborgardialoger.

En tät, levande och attraktiv stad

En tätare byggd stad ger en mängd fördelar ur hållbarhetsperspektiv, exempelvis ett bättre underlag för kollektivtrafik, såväl som för affärer och service i närområdet. Liberalerna vill se en större variation av upplåtelseformer, prisnivåer och arkitektur i nya bostadsområden. Hela staden ska vara välintegrerad med bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter blandade. Vi vill se en väl integrerad kommun utan utanförskapsområden. Uppsala ska vara en kommun där alla samhällsklasser och bakgrunder möts och blandas. Detta görs genom 3D-fastighetsbildning mellan olika bostadsformer och genom hyresrätter insprängda i alla nya fastigheter i Uppsala. Bostäder för dem med särskilda behov ska alltid planeras in när nya områden byggs och kommunen ska vara lyhörd för Uppsalabornas önskemål om boendeformer. Billigare bostäder och kollektivhus är alternativ som efterfrågas.

Smartare bostäder

Planprocessen är viktig för att utveckla vår kommun och vi måste ha effektiva kommunala planerings- och beslutsprocesser samtidigt som regelverken är så enkla som möjligt. Servicenivån ska vara hög och lyhördheten god för önskemål från såväl enskilda som från näringsidkare och civilsamhälle. Liberalerna vill verka för att det i planprocessen ges mer tyngd åt olika miljöaspekter och avvägningar mellan olika samhällsintressen för att minska miljöpåverkan och möjliggöra planeringen av en hållbar stad. Därför vill vi verka för socialt hållbart och klimatsmart byggande genom att öka kunskaperna hos beslutsfattare och en bred allmänhet om vad som krävs för att bygga en hållbar stad.

Liberalerna ser gärna att den stadsdel som planeras härnäst blir en självförsörjande stadsdel där vi har solpanel på taken, vi återvinner vatten som onödigt spolas bort, att infrastrukturen är skapad med fokus på gång, cykel- och kollektivtrafik. Vid förtätning av Uppsala stad är det viktigt att grönområden får en självklar plats. Vi Liberaler vill att tätortsnära strövområden ska beaktas i den kommunala planeringen och det ska vara enkelt att ta sig till de naturreservat som finns runtom Uppsala.

Bygg bort studentbostadsbristen

Bristen på student- och ungdomsbostäder gör att unga tvingas tacka nej till utbildningsplatser, bosätta sig hemma hos sina kompisar eller tvingas acceptera svarta hyreskontrakt. Tillgången på ungdomsbostäder måste öka, samtidigt som hyrorna måste vara överkomliga.
Bostadsbehovet ska täckas med olika typer av upplåtelseformer. Det är viktigt att både kommunens bolag och privata aktörer tar sitt ansvar. Liberalerna vill att studentbostäder ska byggas tills alla studenter som vill kan få ett förstahandskontrakt inom ett halvår.

Låt stadens silhuett framträda

Stadens silhuett med domkyrkan och slottet är mycket viktig att bevara. Det finns ett antal platser där siktlinjen in mot centrum visar stadens karakteristiska byggnader. Vid en förtätning med fler hus i staden bör dessa siktlinjer bevaras. Slottets sockel ska vara tak för
byggnader i centrum.

Lättillgängliga grönytor

När städer förtätas måste vi planera för olika former av grönområden som kan bli stadens gröna lungor och är en förutsättning för bevarad biologisk mångfald. Det ska finnas gott om träd, rabatter och annan grönska i anslutning till ny bebyggelse.

Det behövs en viss täthet för att upprätthålla olika kvaliteter i grönområden. Lekplatser, idrottsytor, gräsmattor och andra mötesplatser behöver precis som annat utbud ett befolkningsunderlag för att fungera. En helt folktom park är bara en grön yta. De allra tätaste miljöerna i en stad kan samtidigt ha de bästa och grönaste parker.

Trafik - klimatsmarta transporter

Ju fler som går, cyklar eller åker kollektivt, desto bättre för miljön. Men inte alla kan välja något av dessa alternativ. Av olika anledningar behövs bilen för dem som genom funktionsnedsättning, avstånd, bristande kollektivtrafik eller av andra orsaker behöver få livspusslet att gå ihop. Oavsett färdmedel ska Uppsala vara framkomligt och tillgängligt.

Uppsala som tätort har en liten stadskärna och vår stad har i stadsplanering byggts utifrån bilen som grund vilket gör att många måste ta bilen vare sig man vill eller inte. Liberalerna vill ändra denna syn och speciellt nya bostadsområden planeras. De som cyklar, går eller åker kollektivt ska få företräde i planeringen. Mycket pekar på att i framtiden kommer färre
människor att äga sin egen bil, bilpooler med självkörande bilar lär bli vanlig.

Uppsala ska vara en kommun som ligger i framkant med att testa ny teknologi som har en positiv effekt på vår miljö. Visar evidens i ett senare läge att spårvagn är ett bättre val för Uppsala kommer Liberalerna att ställa sig bakom detta. Liberalerna anser att vi ska införa miljözoner i Uppsala där endast miljöbilar får köra. Vi anser att gator som lämpar sig som miljözoner är Östra Ågatan och Västra Ågatan. De butiker och företag som ligger på dessa gator måste givetvis få leveranser precis som idag men med bättre planering.

En viktig del i att bli en fossilfri kommun är att fler kör elbil och olika former av laddhybrider. Utbyggnaden av laddinfrastruktur ska därför främjas i samarbete
med olika aktörer, inte bara i centrala Uppsala utan i hela kommunen. Antalet pendlarparkeringar, självklart med laddningsmöjligheter, måste öka för att uppmuntra
pendlingen. Pendlarparkeringar ska placeras strategisk längs region och stambussförbindelser.

Cykel och kollektivtrafik

Gång-, cykel och kollektivtrafik måste göras till norm i planeringen av nya bostadsområden i Uppsala. Liberalerna vill införa en nollvision mot cykelolyckor i kommunen och det kräver en bättre infrastruktur i hela kommunen.

Liberalerna vill att cykelleder till kommunens samtliga kransorter byggs ut och att det ska finnas tydliga cykelleder till Resecentrum där många pendlare befinner sig. Vi vill även förbättra möjligheterna att ta sig upp till slottet. Cykelparkeringar i centrala Uppsala måste utvecklas, byggas ut och organiseras bättre. Framförallt måste genomströmningen på centrala cykelparkeringar öka och inte användas som långtidsparkering eller en plats för övergivna cyklar.

En levande och innehållsrik landsbygd

Liberalerna vill se en mer strategisk utveckling av alla tätorter i Uppsala kommun och uppmuntra till god och kvalitativ utbyggnad av tätorterna för att skapa en mer levande och växande landsbygd med större underlag för skola, service och transport. Ett viktigt led i detta är att Uppsala kommun styr Uppsala vatten via ägardirektiv för att få till en strategisk utbyggnad av VA-nätet i hela kommunen. Detta är en av de viktigaste faktorerna för att kommunen ska kunna utvecklas, speciellt på landsbygden. I de fall kommunen äger mark
ska Liberalerna satsa på att använda pengarna till att bygga nya tätortscentra eller utveckla befintliga sådana med närservice i tätorterna. Vi vill bygga fler offentliga faciliteter som bibliotek och idrottshallar. Även på landsbygden ska det finnas mötesplatser och service för den sociala gemenskapens skull, för tätorternas attraktivitet och för att ge medborgarna service i hela kommunen, inte bara i stadskärnan. Vi tror på en levande landsbygd på riktigt!

Oavsett om man bor på landsbygden eller i staden ska man kunna lita på att grundläggande samhällsservice som kan rycka in i livshotande situationer eller vid bränder finns. Trygghet och säkerhet måste finnas för alla Uppsalas invånare; det är en del av det liberala samhällskontraktet. Därför måste vi se till att deltidsbrandmän (räddningstjänstpersonal i beredskap) finns i tillräcklig utsträckning och att utrustningen håller tillräcklig kvalitet.

Ta vara på Fyrisåns potential

Liberalerna vill utveckla badmöjligheterna för Uppsalaborna. Dagens utomhusbad har inte kapacitet nog och håller inte tillräckligt hög klass för att Uppsala ska ha möjlighet att på allvar bli en sommarstad. Liberalerna vill också framhålla det viktiga i att baden blir tillgängliga för alla kommunens invånare, och vill därför se sådana satsningar. Liberalerna har en vision om att Fyrisån ska vara badbar och ge möjlighet för boende och flanörer att ta ett dopp.

Även antalet platser för husbåtar längs Fyrisån bör öka. Med fler möjligheter till denna boendeform ökar liv och rörelse kring ån och på så vis också trivseln och tryggheten.

Turister till Uppsala!

Uppsala har goda möjligheter att utvecklas som besöksmål. Liberalerna vill att Uppsala ska profileras tydligare som ett turistmål och underlätta både långväga och tillfälliga besök. Liberalerna vill samla turistentreprenörer i ett kluster på samma sätt som ICT och Biotech.

Sydöstra staden

Uppsala är ett av Europas mest expansiva tillväxtområde med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram. Kommunens tillväxt är inte enbart en politisk fråga, utan även en naturlig utveckling av en attraktiv stad, i ständig förändring och som under århundranden lockat människor och företag. Människor som flyttat hit kallar sig idag Uppsalabor med stolthet och företag har valt vår kommun för dess konkurrensfördel mot Europa och världen. Uppsala har en rik historia, två universitet, internationella industrier, statliga verk, 22 000 företag och geografisk närhet till flygplats och huvudstaden. Vi måste ta vara på detta som en av våra bästa och största styrkor.

Hur mycket ska Uppsala växa, och på vilket sätt? Det är vad fyrspårsavtalet med staten egentligen handlar om. Fyrspårsavtalet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar byggnationen av två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation i Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna.

Alla partier i fullmäktige vill utveckla de sydöstra stadsdelarna. I och med att alla partier har skrivit under fyrspårsavtalet (“Uppsalapaketet”) så är vi bundna. Den politiska konflikten handlar egentligen om hur mycket. Det kommer inte att finnas 21 500 färdiga bostäder imorgon eller om 10 år. Planen är att bygga runt 750 bostäder per år i takt med befintlig efterfråga och övriga behov. Planperioden gäller fram till 2050 det kan ta längre tid än så utifrån hur alla andra stora byggnationer har utvecklats, exempelvis Rosendal, Ulleråker och östra Salabackar. Detta är planerna för de sydöstra stadsdelarna innebär – en vision för det framtida Uppsala som sträcker sig 30–50 år framåt i tiden.

Liberalerna har fått igenom två viktiga punkter, dels ett skydd om Linnés Sävja samt att en plan för Dansike ska arbetas fram. Vi ser det som en viktig reservplan om kommunen i framtiden behöver justera och fördela antalet bostäder utifrån förtätningsperspektiv men också okända orsaker. Byggnormerna kan komma att ändras om 20 år, kanske dyker det upp en utrotningshotad skalbagge eller så hittar arkeologer historiska gravar. Därför är det bra med ett framtidsperspektiv och att Dansike utreds redan nu.

All erfarenhet och forskning visar att det bästa för ett samhälle är att det växer organiskt. Utbyggnadstakten behöver justeras så att en jämn åldersfördelning kan erhållas över åren. Det är bra för den sociala samvaron, belastningen på skolor, transporter och barnomsorg. Liberalerna anser att kommunen ska planera långsiktigt och utgå från de bostadsbehov vi känner till idag och den efterfrågan som med stor sannolikhet kommer att finnas en lång tid framöver. Utbyggnaden ska göras i den takt som motsvarar efterfrågan. Med många nya bostäder följer behov av samhällsservice och kommersiell service. Om efterfrågan på bostäder skulle minska, för att det föds färre barn eller färre skulle vilja flytta till Uppsala, så påverkas naturligtvis omfattningen och tidsplanen för byggandet.

Liberalerna är ett tillväxtpositivt parti. Vi tror att marknaden tillsammans med det offentliga kan utveckla samhället utifrån ett hållbart perspektiv. Det handlar om jobb, välstånd, välmående och företagsamhet. Det är vår vision om ett hållbart Uppsala.

Läs mer om vår politik: