Se alla

Ett växande Uppsala

- liberal politik för stadsbyggnad

Uppsala är en av Sveriges mest attraktiva kommuner, vilket för med sig en mycket stark befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och stark tillväxt. Det innebär utmaningar i form av att utveckla hållbara miljöer, ur såväl ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Liberalerna vill:

  Liberalerna i Uppsala vill
 • Planera och utveckla Uppsala med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt.
 • Införa miljözoner, där endast miljöbilar får köra, på Östra och Västra Ågatan.
 • Bygga pendlarparkeringar med laddinfrastruktur.
 • Bygga cykelleder till samtliga kransorter i kommunen.
 • Göra Uppsala känt som en stad med parker och trädgårdar i världsklass. Satsa på parkerna i nya områden och ta inte befintliga parker i anspråk för byggnation.
 • Göra nya stadsdelar till självförsörjande ekosystem som producerar el, använder elen för att ladda elbilar, återvinner vatten etc.
 • Ge miljöaspekten större tyngd i planprocessen.
 • Tillgodose behovet av fler studentbostäder för att Uppsala ska fortsätta vara Sveriges bästa studentstad.
 • Bygga en blandad och variationsrik stad med allt en stad och landsbygd behöver: mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer.
 • Uppmuntra ny byggnadsteknik för billigare bostäder och lokaler.
 • Bevara Uppsalas siktlinjer mot Domkyrkan och slottet.
 • Se en större variation av både upplåtelseformer, prisnivåer och arkitektur i nya bostadsområden.
 • Se en levande landsbygd på riktigt. Tätorterna ska utvecklas.
 • Minimera lokala krav som fördyrar byggprocessen.
 • Uppsala växer kraftigt och därför är det viktigt att byggandet av bostäder ligger på
  en mycket hög nivå så att såväl unga som nyinflyttade Uppsalabor snabbt kan hitta en bostad. Minst 3000 nya bostäder per år bör byggas.