Vår politik

 • Uppsala växer kraftigt och därför är det viktigt att byggandet av bostäder ligger på en mycket hög nivå så att såväl unga som nyinflyttade Uppsalabor snabbt kan hitta en bostad. Minst 3000 nya bostäder per år bör byggas.
 • Tillåt byggnation av höga hus där det är lämpligt för att effektivisera markanvändningen och bevara grönytor.
 • Uppmuntra kreativitet och nytänkande inom stadsbyggnad. Uppsala ska vara en kommun där ny och spännande arkitektur och stadsbyggnation utvecklas.
 • Minst 30 % av de nyproducerade bostäderna ska vara hyresrätter.
 • Vid nybyggnation är det viktigt att bygga bostäder i olika prisklasser, då även nybyggda hyresrätter tenderar att bli dyra att bo i.
 • Flera av Uppsalas befintliga bostadsområden står inför omvandling, renovering och förtätning. Detta måste göras på ett varsamt och respektfullt sätt i förhållande till boende och miljöer. Både de fysiska, ekologiska och sociala aspekterna måste beaktas. Att utveckla verktygen för att mäta de sociala konsekvenserna (till exempel beräkna om människor har råd att bo kvar) blir därför extra viktigt, liksom att verka för klimatsmarta och energieffektiva lösningar.
 • Gröna byggnormer ska styra utbyggnaden av stad och landsbygd för ett gott liv. Normerna ska innehålla krav om maxavstånd från bostäder till parkmark, friluftsområden och kollektivtrafik.
 • Öka servicen och förenkla administrationen för privatpersoner och företag som vill bygga i Uppsala.
 • Underlätta och förenkla för fastighetsägare som vill minska sin energipåverkan genom att placera solceller på taket.
 • De nya stadsdelarna som växer fram ska vara levande och erbjuda attraktiva mötesplatser i form av nya parker, torg, restauranger, kaféer etc. De ska vara funktionsblandade med bostäder, skolor, affärsverksamheter och arbetsplatser. Det är viktigt för Liberalerna att vi bygger nya samhällen med service, och inte bara renodlade bostadsområden. I varje nytt område som byggs ska en plan för hur många förskoleplatser, skolplatser, LSS-bostäder och äldreboenden som ska byggas i förhållande till antalet bostäder som byggs finnas.
 • Inrätta ett samhällsbyggnadsforum för kommuninvånare, byggherrar, politiker, tjänstemän, intresseorganisationer och olika experter och forskare (från arkitekter och ingenjörer till kulturgeografer och medicinare) för att få till funktionella och omtyckta stadsmiljöer.
 • Ett helhetsgrepp måste tas om kollektivtrafiken i samarbete med landstinget. För att kommunen ska kunna fortsätta växa måste kollektivtrafiken till landsbygden utvecklas, samtidigt måste resandet inom Uppsala effektiviseras för att locka invånare att resa kollektivt.
 • Uppsala ska bli Sveriges främsta cykelstad.
 • Uppsala ska vara tillgängligt och tryggt att leva och vistas i för alla. Vi vill därför inrätta en tjänst som tillgänglighetsrådgivare. Välkommen hit, välkommen hem ska gälla alla människor.
 • En växande stad behöver nya förbindelser mellan östra och västra sidan. Vi vill att en bro byggs över Fyrisån mellan Sunnersta och Nåntuna/Vilan. Bron ska byggas för att klara alla trafikslag, regleringen om vilken typ av trafik som ska nyttja bron ska regleras i trafikförordningen och anpassas allt eftersom bilarnas utsläpp minskar. Tills vidare ska den trafikeras av gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafik.
 • Vi vill göra Fyrisån badbar senast 2020 och ge möjlighet för boende och flanörer att ta ett dopp.
 • Öka möjligheterna för boende i husbåt genom att erbjuda flera husbåtsplatser längs Fyrisån.
 • Placera fler parkbänkar i våra friluftsområden, exempelvis Stadsskogen och i stadsmiljön.
 • Medborgarna ska ges ökat inflytande kring namngivning av kvarter, gator och torg. Vid namngivning ska hänsyn alltid tas till ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ta fram en process för att skydda de unika kulturhistoriska värdena för hela kommunen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt