Se alla
Gavel tangentbord

Mohamad Hassans rapport från kommunstyrelsen

Innan du eventuellt tar helg så får du den senaste rapporten från kommunstyrelsens sammanträde. Idag hade vi många intressanta ärenden. Vad var det som vi Uppsalapolitiker ”bråkade” om idag?

Onsdag 26 maj 2021

Kommunstyrelsens dagordning innehöll idag 20 beslutsärenden, inklusive 7 motioner. Således var det bara 13 beslutsärenden kvar. Nedan berättar jag om de 5 ärenden som kommunstyrelsen INTE var eniga i. 

Vilka ärenden var vi då oense om idag?

Ärende 5 handlade om projektdirektiv för Ultunaområdet. Uppsala kommun, Sverigeslantbruksuniversitet och Akademiska Hus tecknade 2020 ett intentionsavtal avseende framtida markanvändning i Ultuna. Avtalets syfte är dels att realisera stadsutveckling i enlighet med fördjupad översiktsplan för Södra staden och avtalet med staten, dels att bevara jordbruksmark för Sveriges lantbruksuniversitets långsiktiga behov. Här yrkade M med instämmande från Simon Alm (-) Att skrivningar om spårväg utgår och ersätts med BRT. KD yrkade på att det inom området ska planeras för egnahemsområden och att de lägenheter som byggs skall vara på max 4–5 våningar och att en 4H-gård ska planeras på ett sätt som gör att den smälter in i befintlig gårdsstruktur i området. V yrkade på att minst 6% av det totala antalet bostäder ska upprättas som hyresrätter som omfattas av det statliga investeringsstödet och att minst 50% av det totala antalet bostäder upprättas som hyresrätt. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.

Ärende 12 handlade om Bostad för alla, program och handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021–2024. Här yrkades det från samtliga partier och politiska vildar, ni kan läsa samtliga yrkanden här. När vi gick till beslut så gick det liggande förslaget igenom med Mittenstyrets yrkanden och M:s yrkande om svarta andrahandskontrakt.

Ärende 13 handlade om Detaljplan för Ångkvarnen. Detaljplanen ska möjliggöra nybyggnad av cirka 900 bostäder, tre förskolor samt cirka 4 000 kvadratmeter lokaler. Planens syfte är även att skydda fem kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilka tillsammans rymmer cirka 10 000 kvadratmeter. Fyra av dessa byggnader får markanvändningen centrum, den femte är en teknisk anläggning. Här yrkade V i första hand på en återremiss med hänvisning på att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40 kvm per barn samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. I andra hand yrkade de med instämmande från Stefan Hanna (-) på det som C föreslog i arbetsutskottet, det vill säga att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 30 kvm per barn samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. Om V:s yrkanden inte bifölls så ville de avslå ärendet. När vi gick till beslut så blev beslutet i enlighet med det liggande förslaget.

Ärende 14 handlade om Detaljplan för kvarteret Hugin. Planen gör det möjligt att bygga 300–400 bostäder, en förskola med fyra avdelningar och cirka 40 000 kvadratmeter bruttoarea verksamhetslokaler. En ny allmän park förstärker den gröna kopplingen mellan å-rummet och resecentrumet. Här blev det en liknande upprepning av yrkanden från V (som i ärende 13). Och beslutet likaså – det liggande förslaget gick igenom.

Ärende 15 handlade om Ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Bolaget är nytt och ska ersätta Fyrishov, Sportbolaget, delar av Industrihus, idrottsnämnden och medarbetare i kommunledningskontoret. Normalt sett brukar bolagen ha ägardirektiv men i Uppsala har vi börjat tillämpa ägaridé som är lite mer långsiktig och ger bolagen mer handlingsfrihet. Här yrkades det från Mittenstyret, V och Stefan Hanna, ni ser yrkanden här. Efter en någorlunda lång diskussion blev beslutet i enlighet med Mittenstyrets förslag.

Vad är en motion?

De flesta motioner lämnas in av oppositionen men motionsrätten gäller alla. En motion är ett förslag som bereds av berörda nämnder och kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Även om motioner är beslutsärenden blir det mestadels ett nej från de som styr och motionärerna röstar ja med stöd av hela eller delar av oppositionerna. Debatten om motionerna kan ni följa i kommunfullmäktige, den 31 maj 2021 med start kl. 13:15, via webben.

Vad är en reservation kontra särskilt yttrande?

Skillnaden mellan ett särskilt yttrande och en reservation är att med ett särskilt yttrande är man för beslutet men vill ändå markera en något avvikande ståndpunkt. En reservation lämnas när man är emot beslutet och tydligt vill markera att man är emot. Därför skriver jag sällan när en del partier lämnar ett ”särskilt yttrande”.

Obs! Varken Centerpartiet eller Sverigedemokraterna har numera en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka eller lämna en reservation, men de kan lämna in ett särskilt yttrande. I det avseende är det C och SD:s sätt att markera att de är emot ett förslag. Centerpartiet finns inte heller med i de yrkanden som M och KD lämnar, men de är för det mesta med på yrkandena. Det syns dock inte i protokollet eftersom de saknar en ordinarie plats för tillfället. Jag kommer framöver att skriva ((C)) när Centerpartiets ersättare och tillika gruppledare, Jonas Petersson, håller med M och KD eller oss i några beslut.

Vad är en återremiss?

Återremiss är när styrelsen inte avgör ärendet, utan i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare beredning. Det är också ett sätt för oppositionen att skjuta upp ett beslut och ”begär” mer underlag. Eller om det framkommer nya uppgifter där beslutfattare, även de som styr önskar kompletteringar. Måste även tillägga att tillvägagångssättet att yrka återremiss används av alla oppositioner oavsett partifärg.

Vad är en bordläggning?

Till skillnad från en återremiss där ärendet måste ändras eller kompletteras så innebär bordläggning att ärendet kommer tillbaka oförändrad. Ibland vill man invänta att någon annan nämnd ska fatta ett beslut eller att ärendet kommer ut till ledamöterna sent och ledamöterna önskar mer tid för inläsning. Bordläggning kan alltså bero på flera anledningar.

Vad är en politisk vilde?

I Sverige är en politiker alltid vald av folket från ett parti. Till skillnad från i en del andra länder finns det inga personliga eller oberoende mandat i fullmäktige eller i riksdagen. Oavsett personkryss tillhör mandatet partiet, inte personen. Detta av den enkla anledningen att utan ett parti, inget mandat. Dock kan det uppstå politiska vildar under en mandatperiod. Det handlar om när en person själv lämnar sitt parti eller om ett parti utesluter en person. Om dessa personer då väljer att behålla sitt mandat kallas personen för en politisk vilde. I Uppsalas kommunstyrelse finns idag två politiska vildar, Stefan Hanna (tidigare Centerpartiet) och Simon Alm (tidigare Sverigedemokraterna).

I Uppsalas kommunfullmäktige finns det totalt fem politiska vildar (inklusive Stefan och Simon) efter det att Therese Rhann lämnade Vänsterpartiet, Karin Ericsson lämnade Centerpartiet och Knut Godskesen lämnade Sverigedemokraterna men samtliga sitter fortfarande kvar i fullmäktige.

Det var en hel del ärenden från kommunstyrelsemötet idag.

Jag måste återigen passa på att säga att det politiska uppdraget är utvecklande, stimulerande och viktigt för att upprätthålla vår demokrati. Hitta ett parti som passar dina idéer och engagera dig. Du behövs!

Ha en fortsatt trevlig vecka!

– Mohamad Hassan
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen


 

Yrkanden

– Alla yrkanden från mittenstyret (PDF)
– Alla yrkanden från Moderaterna och Kristdemokraterna (PDF)
– Alla yrkanden från Vänsterpartiet (PDF)
– Alla yrkanden från Stefan Hanna (PDF)
– Alla yrkanden från Simon Alm (PDF)

Yrkanden till ärende 12

Mittenstyret

Tillägg i handlingsplanen åtgärd 2.1.9
Stärk kommunens vräkningsförebyggande arbete i samverkan med Kronofogden och hyresrättsförvaltare. Barnperspektivet är av särskild vikt att beakta utifrån en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer.

Ny åtgärd 2.1.11
Säkerställ en ändamålsenlig skydds- och boendekedja för våldsutsatta kvinnor som är tillgänglig, trygg och höjer målgruppens livskvalitet samt har ett barnperspektiv i ärenden där barn är drabbade.

Moderaterna och Kristdemokraterna

I bilaga 2 yrkar vi:

Att Sista meningen i sjätte stycket på sida 6/18 stryks ” Beståndet av hyresrätter och hyresrätter med relativt lägre hyra behöver därför värnas och minst 30 % av nyproduktionen ska vara hyresrätter.”,
att Delmål 1.4 på sida 7/18 stryks ”Tillkommande bostäder kompletterar de upplåtelseformer som saknas i ett delområde.” och ersätts med ”1.4 I områden med mycket hög andel hyresrätter bör dessa kompletteras med olika former av ägt eller delägt boende”,
att delmål 2.2 på sida 8/18 stryks,

I handlingsprogrammet yrkar vi:

att åtgärd 2.1.4 utgår,
att åtgärd 2.1.6 ändras till: ”Motverka svarta andrahandsuthyrningar” samt,
att ovan föreslagna ändringar i bilaga 2 också utgår ur handlingsprogrammet.

Vänsterpartiet

(1) Att programmet och handlingsplanens mål om andel hyresrätter höjs till 50 procent.
(2) Att andelen hyresrätter med låg hyra anges som en hygienfaktor och därmed högst gällande prioritering bland programmets och handlingsplanens olika mål och prioriteringar.
(3) Att delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas” ändras till ”2.2 Andelen hyresrätter ska utökas”.
(4) Att programmet och handlingsplanen kompletteras med en formulering om att inga barnfamiljer ska vara föremål för vräkningar i Uppsala kommun.
(5) Att en ytterligare åtgärds tillförs om att kommunen ska ta fram en särskild åtgärdsplan för att säkerställa våldsutsatta kvinnors tillgång till skyddat boende och eget boende efter avslutad tid för skyddat boende avslutas.
(6) Att ett ytterligare delmål tillförs om att kommunens ska fasa ut förekomsten av LOV inom särskilda boenden för äldre i syfte att kommunen själva ska ta ansvar planering och utbyggnadstakt inom SÄBO.

Stefan Hanna

Att målsättningen ska vara att andelen särskilda boendeformer och specialbostäder ska utgöra cirka 20% av bostadsbeståndet (13%).
Att begreppet trångbodd per rum i Uppsala ska sättas till fler än 3. Nu beskrivs det som 2.

Simon Alm

Att i programmet ändra delmål ”1.2 Minst 30 procent av bostäderna som byggs i Uppsala kommun ska vara hyresrätter.” till att målsättningen för andel hyresrätter fastställs till ett intervall om 10-30 procent
att kommunen i fall av markförsäljning eftersträvar likvärdig ersättning för markförsäljningar till projekt som utvecklar hyres- och bostadsrätter där avvikelse endast sker om utfall är utanför målintervallet
Att i programmet styrka delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas”
Att kommunstyrelsen omarbetar handlingsplanen i linje med ändringar av programmet

Yrkanden till ärende 15

Mittenstyret

Justera ägaridén utifrån nedanstående rödmarkering:
Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad och jämlik folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

Moderaterna och Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

(1) Att följande skrivelse i ägaridén, ”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på̊ affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.”
ändras till, ”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att balansera målet om folkhälsa med affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. ”
(2) Att följande skrivelse i ägaridén, ”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa…”
ändras till, ”Att Uppsala än mer utvecklas till att vara en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en förbättrad och jämlik folkhälsa. ”
(3) Att följande skrivelse i ägaridén ”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.”,
ändras till ”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbar utveckling i alla dess tre delar, ekonomiskt, miljö och socialt.”

Stefan Hanna

Ändringsyrkande Att ändra nuvarande uttryckta ägaridé till:
Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med kunderna i fokus och på affärsmässig grund äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet ökar över tid.
Bolaget ska vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.
Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring kopplat till sitt fastighetsbestånd.
Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser och bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och att stärka Uppsala som evenemangsplats.
Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och att förverkliga detta när eget byggande och ägande är planerat.