Vi måste arbeta mer proaktivt för att motverka den sociala acceptansen som råder kring hjärndopning bland studenter. Viljan att pröva hjärndopningspreparat kan motverkas genom bättre drogpreventivt arbete och samarbete mellan högskolor, socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård. Det råder idag felaktiga uppfattningar om att dessa preparat är ofarliga, därför måste våra samhällsfunktioner vara tydligare med att ge information till studenter om de negativa påföljder som kommer av ett (miss)bruk och vilken hjälp som finns att få.

Läs Mohamad Hassans debattinlägg i Brännpunkt, U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.