På fönstret till Liberalernas partilokal i Uppsala står “En människas livsdrömmar och ambitioner ska betyda mer än hens bakgrund. Liberalernas politik ger människor möjlighet att förverkliga dem.” Det är ingången i formandet av vår politik. Vi ska skapa förutsättningar för människor att leva det liv de själva vill.

Skolan är grunden till jämlika förutsättningar och möjliggöraren av klassresor. Dit kommer alla barn och där ska vi ge de verktyg som var och en behöver. Att klara skolan är biljetten till ett egenvalt liv och ett mer jämlikt samhälle. Vikten av skolans kompensatoriska uppdrag kan inte nog understrykas samtidigt som varenda unge ska utmanas för att nå sin fulla potential.

Som förälder ska jag kunna lita på att alla Uppsalas skolor är bra skolor. Oavsett vilken skola mitt barn går på ska jag kunna känna mig trygg med att skolan mitt barn ger mitt barn de allra bästa förutsättningarna.

Men Sveriges och Uppsalas skolor brister i likvärdighet. Skillnaderna i resultat är för stora. Alla skolor erbjuder i dagsläget inte samma möjligheter för sina elever. Det kan vi aldrig acceptera om vår idé om skolan ska vara mer än fina ord.

Nationellt pågår en översyn av de lagar och regelverk som omger skolorna. En politiskt tillsatt utredning har presenterats. Med tiden kommer ny lagstiftning som förhoppningsvis bidrar till ökad likvärdighet. Men det räcker inte – lokalt behöver vi agera nu. Utbildningsnämnden i Uppsala ska under hösten arbeta fram och fastställa en strategi för likvärdighet som utgör grunden för vårt fortsatta arbete.

Inom ramen för arbetet ska vi ska granska vår ekonomiska resursfördelning – fördelar vi de pengar vi har rätt? Vi ska granska hur vi använder den kompetens våra skolledare, lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare med fler yrkeskategorier gemensamt utgör. Vad mer kan vi göra för att säkerställa att vi har de mest kompetenta där de tuffaste utmaningarna finns? Vilka kompetenslyft behövs? Vi behöver vända på varje sten för att lyfta de skolor som behöver bli bättre.

Som en del i arbetet ska vi förstärka vår politiska uppföljning genom att ännu närmare följa och analysera resultat – såväl skolornas genomsnittliga resultat som de skolor som positivt eller negativt utmärker sig resultatmässigt. Då kan vi fatta nödvändiga beslut.

Redan i dag görs en mängd insatser med syfte att stärka likvärdigheten. Men vi når med dessa inte tillräckligt långt.

Att öka likvärdigheten är ett stort jobb. Men uppdraget till utbildningsförvaltningen är tydligt. Den politiska viljan är klar.

Medan andra partier är upptagna med att bråka om historien eller in absurdum försvara djupröda eller mörkblå principer väljer vi att fokusera på att lösa problemet vi har för handen. För alla våra barns skull.

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd med ansvar för skola och ordförande i utbildningsnämnden
Oscar Matti (L), ersättare utbildningsnämnden, ordförande i grundskoleutskottet
Ludvig Arbin (L) Ersättare utbildningsnämnden, ordförande i gymnasieutskottet

Publicerades på UNT.se 2020-09-11