Särskilt yttrande Kommunfullmäktige 2020-09-14, ärende 10, KSN- 2018-3861, “Avbryt byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen”, motion (FI).

📄 Ladda ned det särskilda yttrandet som PDF-fil här.

Liberalerna Uppsala har tagit tydlig ställning MOT byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen, ofta benämnd Blodstensskogen. När plan-och byggnadsnämnden 2018- 12-19 beslutade att anta detaljplanen för området så yrkade Liberalernas ledamot avslag på förslaget om detaljplan och reserverade sig mot beslutet. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av flera berörda och gick sedan vidare till Mark-och miljödomstolen.

I dom meddelad 2020-07-14 upphäver Mark-och miljödomstolen den detaljplan som plan-och byggnadsnämnden antog 2018-12 19. ‘Avsaknaden av en miljökonse­kvensbeskrivning utgör en sådan brist i beslutsunderlaget att det har funnits skäl att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.”

Kommunstyrelsens yttrande och förslag till kommunfullmäktige över motionen är daterad 2020-05-27. Inför kommunfullmäktiges behandling i september 2020 borde ärendet fått en förnyad behandling i kommunstyrelsen eftersom väsentlig fakta och relevant information tillkommit sedan KS behandling i maj, nämligen Mark- och miljödomstolens dom och där redovisade domskäl.

Därav den motivering till återremissen som erforderligt antal ledamöter röstade för.

Liberalerna Uppsala är fortsatt MOT byggnation i kvarteret Södra Kalkstenen, samtidigt är det viktigt att notera att ärendet naturligtvis ska hanteras formellt korrekt.

Anders A. Aronsson (L)