Vi är också Uppsalabor!

Välkommen hit, välkommen hem. Uppsalas slogan bör väl gälla alla? Men för att den med en rörelsenedsättning, eller någon annan funktionsvariation som skapar utmaningar, ska känna sig välkommen finns en hel del att göra.

Ett enkelt sätt att göra Uppsala mer tillgängligt är att göra det tillgängliga till det normala, så att vårt offentliga rum fungerar för alla, med eller utan funktionsnedsättning. Är miljön smart utformad uppstår inga hinder. När nya offentliga toaletter byggs, gör dem tillgängliga från start, bygg inte särskilda för de med funktionsnedsättning. När nya områden planeras se till att det finns plats för den med rörelsenedsättning att ta sig fram. Glöm inte att planera för flera funktionsnedsättningar samtidigt. Rörelsenedsättning och synnedsättning kräver olika anpassningar, men båda behövs.

Med åren har förståelsen för behovet av tillgänglighet ökat, mycket har blivit bättre. Men än finns mycket kvar att göra.

Nyligen ändrade Region Uppsala linjedragningen i kollektivtrafiken, och många fick längre till busshållplatsen. Från UL har man sagt att det blivit bättre för många, men tyvärr sämre för andra. Och andra betyder i detta fall ofta dem som har en nedsatt rörelseförmåga. Längre till hållplatsen kan innebära en omöjlighet att använda kollektivtrafiken för den som är äldre, använder rullator, har ont i en höft eller av andra anledningar har svårt att ta sig längre sträckor. Möjligheten att själv ta sig någonstans försvinner och man hänvisas till det betydligt dyrare systemet med färdtjänst.

Samtidigt saknas bostäder för dem med funktionsnedsättning som har behov av stöd och service i vardagen. Många står i kö, och har gjort det i flera år. För en månad sedan var antalet personer i kö 46 st, varav någon köat i så länge som sex år. Bostadssituationen är visserligen svår för många Uppsalabor, men för den som har en funktionsnedsättning finns inget att välja på; det är sällan möjligt att jaga bostad på den reguljära bostadsmarknaden och till exempel bo i andra hand. I stället blir man kvar hos sina föräldrar. År efter år. Utan möjlighet till självständighet och vuxenblivande.

Fler LSS-bostäder behöver alltså byggas omgående. Den rödgröna majoriteten måste öka tempot och visa en tydligare vilja, om den finns. Målet är 3000 nya bostäder i Uppsala per år, men hur många av dessa är för personer med funktionsnedsättning? Få. Alldeles för få.

När renovering av kommunalt ägda bostäder sker så bör behovet av tillgängliga bostäder tas med in i kalkylen. Att göra fler bostäder möjliga för fler att bo i, oavsett fysisk förmåga, lönar sig för samhället på sikt, samtidigt som det gör livet enklare för den som har en funktionsnedsättning. Att inte behöva flytta när man blir äldre, att göra det möjligt att ta sig in och ut i bostaden även om man brutit benet är smart planering. I Liberalernas nyantagna program för politik för äldre, Leva hela livet, står det “Tillgängliga bostäder lönar sig. En hissinstallation betalar sig efter bara något år, om den kan skjuta upp en enda persons flytt till ett vård- och omsorgsboende.” Det bör Uppsala kommun ta fasta på.

En annan fråga som är viktig för att Uppsala ska vara tillgängligt, är tillgången på parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga. I Uppsala finns få. Väldigt få om man jämför med många andra städer i Sverige. Att skapa fler tillgängliga parkeringsplatser är en enkel åtgärd, lätt att komma igång med bara viljan finns. Vid planering av parkeringsplatser är det viktigt att se till att det är lätt att ta sig i och ur både på passagerar- och förarsidan. Den med rörelsenedsättning kan vara såväl chaufför som passagerare.

Nu när vintern är här och snö och halka vår vardag är det avgörande för den med en fysisk funktionsnedsättning att snöröjningen och sandningen fungerar. Annars kan den med funktionsnedsättning inte ta sig ut eller fram och blir låst hemma. Så behöver det inte vara så länge funktionsnedsattas behov tas med i beräkningen. Även den med funktionsnedsättning har jobb eller daglig verksamhet att gå till, träningstider att passa och behov av att köpa mjölk.  Att skottning prioriteras utanför LSS-bostäder och trygghetsboenden är avgörande för att personer med rörelsenedsättning ska kunna delta i samhället.

Att underlätta för den med funktionsnedsättning är att göra både individen och samhället en tjänst. Uppsala kommun bör därför tänka i ett större perspektiv och inte snåla in på utgifter i en förvaltning eller bolag som sen ger ökade kostnader på ett annat ställe. I slutänden är det ändå våra gemensamma resurser som finansierar det, oavsett om det rör sig om särskilda bostäder eller merparten av kostnaden för färdtjänsten för att möjligheten att ta bussen inte längre finns.

Magnus Hedman, skribent och stödanvändare

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalrådskandidat

Angelique Prinz Blix (L), vice ordförande omsorgsnämnden