Se alla
Gavel tangentbord

Mohamad Hassans rapport från kommunstyrelsen

Vad var det som vi var oense om idag?

Onsdag 25 augusti 2021

Nu är vi igång på riktigt efter en fin sommar. Även om det politiska arbetet aldrig tar paus så brukar vi ha mötesfritt i juli. Direkt i augusti börjar den politiska vardagen på nytt med många beslut på dagordningen. Här kommer den första rapporten från kommunstyrelsens sammanträde efter sommaren. Det var som vanligt många intressanta ärenden. Vad var det som vi Uppsalapolitiker ”bråkade” om idag?

Kommunstyrelsens dagordning innehöll idag 29 beslutsärenden, inklusive 11 motioner. Således var det bara 18 beslutsärenden kvar. Nedan berättar jag om de 8 ärenden som kommunstyrelsen INTE var eniga i.

Obs! Alla yrkanden listas längre ned på denna sida. Tryck här för att läsa dem. 

Vilka ärenden var vi då oense om idag?

Ärende 3 handlade om översyn av boendeformer inom äldreomsorgen. Det innebär att vi tillsätter en parlamentarisk grupp från samtliga partier för att utreda hur kommunens rådighet över etableringen av särskilda boenden kan stärkas och hur det växande ekonomiska underskottet till följd av tomma platser i äldreomsorgen ska hanteras. Utredningen ska ha som utgångspunkt att värna individens rätt att välja boende och en mångfald bland särskilda boenden. M och KD med stöd av SD och Stefan Hanna yrkade på återremiss för att det i ärendet ska framgå att LOV inte ska avskaffas. Stefan Hanna (-) hade några yrkanden som inte gick igenom, dessa yrkanden finns på länken ovan. Annars gick ärendet igenom i enlighet med förslaget, med ett tillägg i att-sats 6 om att även äldrenämnden ska få utredningen.

Ärende 4 handlade om upphandling av Gränby arena, alltså fortsättningen på det gamla ärendet som har varit igång i cirka 18 år. Ärendet innebär att kommunstyrelsen beställer en funktionsupphandling av Gränby arena med ökad funktionalitet för evenemang utöver issporter. Vidare innebär det att arenan kompletteras med att A-hallen rustas upp för att ha en hög funktionalitet för issporterna med en publikkapacitet upp till 2 000 personer. Till detta adderas en ny ishall i anslutning till A, B och C-hallen för att öka kapaciteten för issporternas träning. Här yrkade V på några att-satser och återremiss. Stefan Hanna (-) yrkade på två saker bland annat att kommunstyrelsen senast under februari månad 2022 ska få en presentation av funktionsprogram och definitiv placering av den nya ishallen. Ärendet gick igenom i enlighet med förslaget tillsammans med Hannas yrkande. V fick reservera sig.

Ärende 6 handlade om förlängning av överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets och stärkt samverkan med civilsamhället med anledning av coronaviruset. Det här ärendet är en fortsättning på Krisledningsnämnden beslut från den 2 april 2020 om att kommunen skulle ingå en överenskommelse om samverkan med Uppsala Rödakorskrets om stöd till riskgrupper och koordinerande av sociala frivilliginsatser mot bakgrund av utbrottet av Coronapandemin. Här yrkade KD med stöd av M avslag på ärendet. Övriga partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget att ge Rödakorset fortsatt stöd.

Ärende 8 handlade om deltagande vid stadsmässan H22 samt konferensen Urban Futures. H22 City Expo är en internationell stadsmässa som arrangeras i Helsingborg den 30 maj –3 juli 2022. Under H22 City Expo sätts fokus på hur städer kan byggas smartare, mer hållbara samt bättre. Ärendet gick igenom i enlighet med förslaget och Stefan Hanna (-) fick reservera sig till förmån för sitt yrkande.

Ärende 10 handlade om remiss av förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter. Det är ett ärende som berör många Uppsalabors vardag. Det är här som kommunen reglerar allt ifrån tiggeri, elsparkcyklar, diverse gatu- och torgförsäljningar, användningen av pyrotekniska varor, var hundar ska vara kopplade i det offentliga rummet till schaktning och grävning m.m. Det var en lång diskussion på kommunstyrelsen där flera partier hade olika yrkande. Till slut beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet men gav arbetsutskottet i uppdrag att besluta om slutförslaget.

Ärende 16 handlade om yttrande till Svenska kraftnät angående transmissionsledningar och stationer. Det handlar om att Svenska kraftnät har skickat en remiss avseende förslag till alternativa korridorer för nya transmissionsledningar och transformatorstationer i stamnätet. Syftet är att förstärka överföringskapaciteten för att säkra elförsörjningen bland annat i Uppsala. Liggande förslag gick igenom men med tillägg från M och KD.

Ärende 18 handlade om yttrande över remiss av Uppsala brandförsvars handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 från den 1 januari 2021. Handlingsprogrammet beskriver målsättningen för Uppsala brandförsvars verksamhet från och med 2022 och är i allt väsentligt en uppdatering av tidigare gällande handlingsprogram för att efterleva justeringar i lagstiftningen. Här yrkade Simon Alm (-) att bemanningen vid deltidsbrandstationerna Skyttorp, Järlåsa och Knutby ska vara fem. Ärendet gick igenom i enlighet med det liggande förslaget.

Ärende 20 handlade om Gottsunda centrum, förändring av fastighetsägandet. Ärendet innebär att det kommunala bolaget som äger Gottsunda Centrum, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB) ska överlåta hyresbostäderna till Uppsalahem AB. Vidare föreslås att utvecklingsdelen av området utanför centrumet ska överlåtas till Mark- och exploateringsutskottet i kommunstyrelsen samt att själva centrumbyggnaden (inklusive gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringsplatser) föreslås att säljas till en extern aktör under förutsättningen att kommunstyrelsen bedömer att det är marknadsmässigt villkor och att köparen bedöms vara en långsiktig och trovärdig centrumutvecklare. V yrkade på bifall till att-sats 1 och avslag till att-satserna 3 och 4, och Stefan Hanna (-) yrkade bland annat på återremiss. Beslutet blev i enlighet med liggande förslaget.

Åter, en påminnelse om detta:

Vad är en motion?
De flesta motioner lämnas in av oppositionen men motionsrätten gäller alla. En motion är ett förslag som bereds av berörda nämnder och kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Även om motioner är beslutsärenden blir det mestadels ett nej från de som styr och motionärerna röstar ja med stöd av hela eller delar av oppositionerna. Debatten om motionerna kan ni följa i kommunfullmäktige, den 13 september 2021 med start kl. 13:15, via webben.

Vad är en reservation kontra särskilt yttrande?
Skillnaden mellan ett särskilt yttrande och en reservation är att med ett särskilt yttrande är man för beslutet men vill ändå markera en något avvikande ståndpunkt. En reservation lämnas när man är emot beslutet och tydligt vill markera att man är emot. Därför skriver jag sällan när en del partier lämnar ett ”särskilt yttrande”.

Obs! Varken Centerpartiet eller Sverigedemokraterna har numera en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka eller lämna en reservation, men de kan lämna in ett särskilt yttrande. I det avseende är det C och SD:s sätt att markera att de är emot ett förslag. Centerpartiet finns inte heller med i de yrkanden som M och KD lämnar, men de är för det mesta med på yrkandena. Det syns dock inte i protokollet eftersom de saknar en ordinarie plats för tillfället. Jag kommer framöver att skriva ((C)) när Centerpartiets ersättare och tillika gruppledare, Jonas Petersson, håller med M och KD eller oss i några beslut.

Vad är en återremiss?
Återremiss är när styrelsen inte avgör ärendet, utan i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare beredning. Det är också ett sätt för oppositionen att skjuta upp ett beslut och ”begär” mer underlag. Eller om det framkommer nya uppgifter där beslutfattare, även de som styr önskar kompletteringar. Måste även tillägga att tillvägagångssättet att yrka återremiss används av alla oppositioner oavsett partifärg.

Vad är en bordläggning?
Till skillnad från en återremiss där ärendet måste ändras eller kompletteras så innebär bordläggning att ärendet kommer tillbaka oförändrad. Ibland vill man invänta att någon annan nämnd ska fatta ett beslut eller att ärendet kommer ut till ledamöterna sent och ledamöterna önskar mer tid för inläsning. Bordläggning kan alltså bero på flera anledningar.

Vad är en politisk vilde?
I Sverige är en politiker alltid vald av folket från ett parti. Till skillnad från i en del andra länder finns det inga personliga eller oberoende mandat i fullmäktige eller i riksdagen. Oavsett personkryss tillhör mandatet partiet, inte personen. Detta av den enkla anledningen att utan ett parti, inget mandat. Dock kan det uppstå politiska vildar under en mandatperiod. Det handlar om när en person själv lämnar sitt parti eller om ett parti utesluter en person. Om dessa personer då väljer att behålla sitt mandat kallas personen för en politisk vilde. I Uppsalas kommunstyrelse finns idag två politiska vildar, Stefan Hanna (tidigare Centerpartiet) och Simon Alm (tidigare Sverigedemokraterna).

I Uppsalas kommunfullmäktige finns det totalt fem politiska vildar (inklusive Stefan och Simon) efter det att Therese Rhann lämnade Vänsterpartiet, Karin Ericsson lämnade Centerpartiet och Knut Godskesen lämnade Sverigedemokraterna men samtliga sitter fortfarande kvar i fullmäktige.

Det var en hel del ärenden från kommunstyrelsemötet idag. Detta var det sista mötet med kommunstyrelsen före sommaruppehållet. Men vi har en hel del möten kvar i arbetsutskottet och nämnder och bolagsstyrelser. Några veckor till innan vi kan pausa lite.

Jag måste återigen passa på att säga att det politiska uppdraget är utvecklande, stimulerande och viktigt för att upprätthålla vår demokrati. Hitta ett parti som passar dina idéer och engagera dig speciellt i dessa dagar då partier håller på att genomföra processer att fastställa sina listor inför valet 2022. Du behövs!

Ha en fortsatt trevlig vecka!

/Mohamad Hassan


Yrkanden