Långsiktig och ansvarsfull politik är av största vikt för Uppsalas framtida utveckling. Med Uppsalabornas bästa för ögonen har vi lagt politiska skiljelinjer åt sidan för att i kommunstyrelsen enas kring en meningsfull uppgörelse för att genomföra fyrspårsavtalet med staten.

Vi gör nu en rad förbättringar i förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna och vill tacka alla som kommit med många kloka och konstruktiva synpunkter i samrådet. Tack vare er kan vi nu presentera ett bättre förslag.
Fyrspårsavtalet innebär att staten ska bygga två nya tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation i Bergsbrunna och bygga ut Resecentrum i city. Uppsala kommun ska se till att de södra delarna av Uppsala byggs ut med arbetsplatser, bostäder och kollektivtrafik.

Att det blir fyra spår mellan Uppsala och Stockholm är av yttersta vikt för att Uppsala ska ha en dynamisk arbetsmarknad. God tillväxt för våra företag skapar attraktiva miljöer där människor kan bo och arbeta i framtiden.

Uppgörelsen betyder att det kommer att bli en mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna.

Många har en önskan om att bo i ett eget hus. Det kommer därför att uppföras 5 000 egnahem där den moderna trädgårdsstaden står som förebild, det handlar om både småhus, radhus och markbostäder.

Många har varit oroliga för att det ska bli problem i trafiken. Vi har därför bland annat sett till att Dag Hammarskjölds väg byggs ut för bättre framkomlighet. Parkering kommer att ordnas i centralt belägna mobilitetshubbar, men det kommer att vara möjligt att köra fram till alla fastigheter. Parallellt med detta görs en stor satsning på gång- och cykeltrafik och en hållbar kollektivtrafik med stor kapacitet. Den nya bron över Fyrisån i Ultuna kommer att byggas för kollektivtrafik, gång och cykel samt för utryckningsfordon. För att i framtiden vid behov kunna utöka till även fossilfri biltrafik på bron görs ett reservat i den fördjupade översiktsplanen.

En annan mycket viktig del i denna överenskommelse är satsningen på landsbygden. Uppsala kommun är den kommun i Sverige som har flest boende på landsbygden med en fjärdedel av alla invånare utanför Uppsala stad. Därför är bostadssatsningen på landsbygden nödvändig för att hela Uppsala ska utvecklas på ett mer eftertraktat sätt. Det finns färdiga planer för 400 bostäder och ständig tomtberedskap i samtliga prioriterade tätorter.

Fyrspårsavtalet är av största betydelse inte bara för vår storregion utan också för resten av Sverige. Trafikverket har nyligen flaggat för att det inte finns pengar till nya stora projekt och att prioriteringen istället ska ligga på underhåll av vägar och järnvägar. Därför måste det återupprepas att Uppsala kommun har ingått ett avtal med staten om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. Vi förutsätter att ingånget avtal och tidplan ska hållas.

Kommunen skickar nu ett mycket kritiskt yttrande till regeringen där vi bland annat trycker på att detta avtal har högre samhällsekonomisk nytta än andra jämförbara järnvägsprojekt och att större kapacitet på sträckan Uppsala – Stockholm har stor betydelse både för järnvägstrafiken i norra Sverige och resten av Ostkustbanan.

Det är av särskild vikt för både Uppsalabor och företag att en växande kommun tar långsiktiga beslut med långsiktig politisk stabilitet. Vi har med denna överenskommelse tagit ett gemensamt ansvar så att dagens och framtidens Uppsalabor ska kunna känna sig trygga i vår framtida utveckling.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S)
Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M)
Mohamad Hassan, kommunalråd (L)
Rickard Malmström, kommunalråd (MP)
Therez Almerfors, kommunalråd (M)

Publicerat i UNT 2021-01-21.