Första rapporten från kommunstyrelsen för 2021! Fortfarande sker mötet digitalt.

Idag hade vi ett extra inkallad kommunstyrelsemöte, främst för att hantera det viktiga ärendet om fördjupad översiktsplan för sydöstra Uppsala. Men dagordningen växte ändå till 6 beslutsärenden. Nedan berättar jag om de 5 ärenden som vi i kommunstyrelsen INTE var eniga i.

Vilka ärenden var vi då oense om idag?

Ärende 3
handlade om utställning av fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. Det är alltså ärendet som är kopplad till fyrspåravtalet med staten och Uppsalas åtagande om att bygga 33 000 bostäder varav cirka 22 000 inom det området som ärendet handlar om. L, M, S och MP har förhandlat fram en kompromiss och yrkade bifall till förslaget. Medan C, V, KD, Stefan Hanna och Simon Alm yrkade på olika saker som ni kan ta del av här (https://uppsala.liberalerna.se/ks20210119/). Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Det betyder att nu går handlingen ut för att inhämta synpunkter från allmänheten och andra berörda. Det är ett viktigt ärende som ska pågå till 2050 och påverkar Uppsalas södra påtagligt. Ta del av handlingen och gör din röst hörd.

§ 3 Utställning av fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna KSN-2017-0007

Yrkanden
Jonas Petersson (C) yrkar i första hand återremiss för att komplettera enligt
Centerpartiets samrådsyttrande och i andra hand avslag till föreliggande förslag.

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i första hand:
(1) att ärendet återremitteras för att justera ärendet i enlighet med våra övriga yrkanden istället för att-sats 1 och 2.

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i andra hand tillägg:
(2) att huvudgatan för biltrafik läggs tillbaka till där den låg i samrådet (alltså flyttas ner något kvarter i östra delen av planen mellan bron och stationen).
(3) att skrivningarna om att möjliggöra för biltrafik på bron över Fyrisån ska utgå (sidan 66).
(4) att i första hand överväga en högbro för att bättre skydda viktiga naturvärden.
(5) att plocka bort planerad bebyggelse som ligger inom utredningsområde för Natura 2000 för att skydda Lunsen.
(6) att öka respektavståndet runt Stordammen, för att bevara mer naturvärden.
(7) att minst en bilfrizon anläggs runt stationen och att fler utreds för att komma till.
(8) att minst 50% av det som byggs ska vara hyresrätter.
(9) att minst 25 % av de hyresrätter som byggs blir hyresrätter med relativt lägre hyra.
(10) att skolgårdarna följer Boverkets och kommunens egna huvudregler för storlek.
(11) att se över hur satsningar på odling, utegym, ridstigar, minskad biltrafik genom t ex enkelriktat kan komma till stånd.
(12) att ta bort målet om 5000 bostäder för småhus och markbostäder i flerfamiljshus.

Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Helena Hedman
Skoglund (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) yrkanden.

Jonas Segersam (KD) yrkar:
(1) att avslå ärendet.
(2) att omförhandla avtalet angående Uppsalapaketet med staten.

Ärende 4 handlade om Väginvesteringar i de södra stadsdelarna och åtgärdspaket för att stärka cykel och gång i samband med utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik. Här yrkade Centerpartiet i arbetsutskottet med instämmande från (KD) att Gatu-och samhällsmiljönämnden ska ges möjlighet revidera remissversionen av handlingsplan för mobilitet och trafik utifrån förslaget ”Väginvesteringar i de södra stadsdelarna och åtgärdspaket för att stärka cykel och gång i samband med utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik. Vänsterpartiet yrkade avslag på ärendet och Stefan Hanna (-) yrkade på följande: I första hand, att det viktiga framkomlighetspaketet ska byggas utifrån antagandet att runt 15 000 nya bostäder byggs i området under planperioden. att spårvägskopplingar stryks som delar av framkomlighetspaketet och ersätts med bussvägskopplingar. I andra hand yrkade Stefan avslag på förslaget. Beslutet blev i enlighet med förslaget.

Ärende 6 handlade om Ansökan om europeiskt kulturhuvudstadsår 2029 samt bo- och samhällsbyggnadsexpo inom ramen för Plus-stadskonceptet. Här yrkade C, KD, Simon Alm och Stefan Hanna avslag på hela ärendet medan Vänsterpartiet yrkade avslag på de delar som handlar om ansökan om Plus-stad och internationellt expo. Beslutet blev i enlighet med förslaget, bland annat att Uppsala ska ansökan om att få bli europeiskt kulturhuvudstadsår 2029.

Ärende 7 handlade om Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 och 2022-2037. Kortfattat handlade om vilka prioriteringar Trafikvakt kommer att göra framöver och hur det påverkar Uppsala kommun och fyrspårsavtalet. KD yrkade att Uppsala kommun avstyrker byggande av höghastighetsbanor för järnväg vilka får olyckliga undanträngningseffekter. Simon Alm (-) yrkade på bifalls med tillägg av redaktionella ändringar samt ev. ersättning för de ekonomiska konsekvenserna som Uppsala kommun drabbas av vid avtalsbrott från statens sida samt flaggning om ev. omförhandling om staten inte vill stå fast vid ingångna avtal. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.

 

Ärende 8 handlade om gemensam förvaltning för omsorgsnämnden och äldrenämnden. Det betyder att två förvaltningar inom kommunen blir en. Här yrkade Vänsterpartiet i första hand att återremittera ärendet för att skicka ut utredning och förslag på remiss till berörda nämnder, råd, facken, personal och berörda organisationer och i andra hand avslag på ärendet. Beslutet blev i enlighet med förslaget.

 

Och en kort påminnelse om vad det tråkiga politikersnacket innebär; motion, reservation, särskilt yttrande och återremiss.

Vad är en motion?
De flesta motioner lämnas in av oppositionen men motionsrätten gäller alla. En motion är ett förslag som bereds av berörda nämnder och kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Även om motioner är beslutsärenden blir det mestadels ett nej från de som styr och motionärerna röstar ja med stöd av hela eller delar av oppositionerna. Debatten om motionerna kan ni följa i kommunfullmäktige, den 25 januari 2021 med start kl. 13:15, via webben.

Vad är en reservation kontra särskilt yttrande?
Skillnaden mellan ett särskilt yttrande och en reservation är att med ett särskilt yttrande är man för beslutet men vill ändå markera en något avvikande ståndpunkt. En reservation lämnas när man är emot beslutet och tydligt vill markera att man är emot. Därför skriver jag sällan när en del partier lämnar ett ”särskilt yttrande”.

Obs! Varken Centerpartiet eller Sverigedemokraterna har numera en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka eller lämna en reservation, men de kan lämna in ett särskilt yttrande. I det avseende är det C och SD:s sätt att markera att de är emot ett förslag. Centerpartiet finns inte heller med i de yrkanden som M och KD lämnar, men de är för det mesta med på yrkandena. Det syns dock inte i protokollet eftersom de saknar en ordinarie plats för tillfället. Jag kommer framöver att skriva ((C)) när Centerpartiets ersättare och tillika gruppledare, Jonas Petersson, håller med M och KD eller oss i några beslut.

Vad är en återremiss?
Återremiss är när styrelsen inte avgör ärendet, utan i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare beredning. Det är också ett sätt för oppositionen att skjuta upp ett beslut och ”begär” mer underlag. Eller om det framkommer nya uppgifter där beslutfattare, även de som styr önskar kompletteringar. Måste även tillägga att tillvägagångssättet att yrka återremiss används av alla oppositioner oavsett partifärg.

Vad är en bordläggning?
Till skillnad från en återremiss där ärendet måste ändras eller kompletteras så innebär bordläggning att ärendet kommer tillbaka oförändrad. Ibland vill man invänta att någon annan nämnd ska fatta ett beslut eller att ärendet kommer ut till ledamöterna sent och ledamöterna önskar mer tid för inläsning. Bordläggning kan alltså bero på flera anledningar.

Vad är en politisk vilde?
I Sverige är en politiker alltid vald av folket från ett parti. Till skillnad från i en del andra länder finns det inga personliga eller oberoende mandat i fullmäktige eller i riksdagen. Oavsett personkryss tillhör mandatet partiet, inte personen. Detta av den enkla anledningen att utan ett parti, inget mandat. Dock kan det uppstå politiska vildar under en mandatperiod. Det handlar om när en person själv lämnar sitt parti eller om ett parti utesluter en person. Om dessa personer då väljer att behålla sitt mandat kallas personen för en politisk vilde. I Uppsala kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns idag två politiska vildar, Stefan Hanna (tidigare Centerpartiet) och Simon Alm (tidigare Sverigedemokraterna). Och numera har vi en ytterligare politisk vilde i kommunfullmäktige då Therese Rhann lämnar Vänsterpartiet i Uppsala men sitter kvar i kommunfullmäktige.

Det var en hel del ärenden från kommunstyrelsemötet idag.

Jag måste återigen passa på att säga att det politiska uppdraget är utvecklande, stimulerande och viktigt för att upprätthålla vår demokrati. Hitta ett parti som passar dina idéer och engagera dig. Du behövs!

Ha en fortsatt trevlig vecka!

/Mohamad Hassan