Att ha stora drömmar ska vara förunnat alla barn. Liberalerna vill därför säkerställa att alla skolor erbjuder en hög utbildningskvalitet och ger alla barn – oavsett förutsättningar – goda möjligheter och kunskaper för att kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar.

I Uppsala som på många andra ställen är det uppenbart att det finns jobb att göra innan vi har en likvärdig skola. Det kräver långsiktiga politiska beslut och målmedvetet arbete. Utbildningsnämnden har för första gången fattat beslut om en strategi för ökad likvärdighet vilket sätter ramarna för arbetet under 2021. Tyvärr har den inte stöd av alla partier, då vissa partier vill förminska frågan till att handla om att sänka ambitionen för högpresenterande skolor och elever och skapa en grå massa av mediokra resultat. Så är det naturligtvis inte. Det finns inte någon motsättning mellan likvärdiga skolor och höga resultat. Det handlar helt enkelt om att ge alla elever rätt möjligheter och lyfta skolor med för låga resultat.

Den nu antagna strategin bygger på fyra grundstenar och aktiviteter utifrån en nulägesanalys kopplade till dessa. De senare kan komma att skilja sig från år till år. Genom att arbeta utifrån strategin kan vi lokalt åstadkomma ökad likvärdighet. Låt mig beskriva hur.

1. Systematiskt kvalitetsarbete

Varje förskola och skola måste ha ett välfungerande kvalitetsarbete för att kunna utvecklas. För utbildningsnämnden är det nödvändigt att ha god kunskap om vilka skillnader som finns mellan förskolor och skolor vad gäller förutsättningar och resultat för att kunna fatta relevanta beslut om övergripande åtgärder och resursfördelning. Under 2021 lägger vi extra fokus på några utvalda enheter och ger dem stöd i utvecklingen av sitt systematiska kvalitetsarbete och bildar skolformsvisa strategigrupper för kunskapsutbyte. Under året avsätter dessutom ledningsgrupper på samtliga förskolor och skolor tid för fokusdagar på likvärdighet.

2. Medveten resursfördelning

De resurser utbildningsnämnden har att förfoga över behöver användas klokt. Vi kommer fortsätta fördela en viss del av resurserna utifrån elevers socioekonomiska bakgrund där hänsyn tas till bland annat föräldrars utbildningsbakgrund. Vi ska därutöver tydligt rikta resurser till de förskolor och skolor som behöver dem bäst och där tillskottet kan göra störst skillnad. Statsbidraget för likvärdig skola kommer att finansiera insatser på de enheter som valts ut för extra stöd samtidigt som det också kommer att användas särskilt för insatser som ska stärka skolornas kompetens och arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar liksom det hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

3. Strategisk kompetensförsörjning

Hög kompetens hos förskollärare och lärare är en avgörande framgångsfaktor i förskolor och skolor. Både i de analyser som gjorts i Uppsalas verksamheter och de rapporter som nyligen kommit på nationell nivå syns en snedfördelning av lärare. De skolor som möter störst utmaningar har ofta en lägre andel behörig personal och inte alltid tillgång till de skickligaste lärarna. Så kan vi inte fortsätta. En ny kompetensförsörjningsplan ska utarbetas och särskilt HR-stöd ska ges för att rekrytera personal där behörigheten är låg. Vi inför också med stöd av pengar från Skolverket utvecklingslärare med särskilt likvärdighetsuppdrag på utvalda skolor. Som ett led i att dessa lärare verkligen ska kunna bidra till utveckling av skolorna och att göra skillnad bildas skolformsvisa nätverk där fokus läggs på metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan skolor.

4. Arbete för att motverka skolsegregation

Arbetet med att motverka skolsegregation ska intensifieras. Alla förskolor och skolor ska vara så attraktiva att de väljs av elever och vårdnadshavare oavsett bakgrund för att uppnå en så allsidig barn- och elevsammansättning som möjligt. Med välfungerande skolor, med hög kompetens, tillräckliga resurser och ett gott kvalitetsarbete skapar vi attraktiva skolor som inte väljs bort, utan väljs till. Vi ska samtidigt fortsätta med redan påbörjade insatser som att få samtliga att göra ett aktivt skolval, erbjuda busskort till vald skola och satsa på profiler för att locka elever utanför närområdet.

Redan idag sker oerhört mycket gott arbete på våra förskolor och skolor, men vi har ett gemensamt arbete kvar att göra. Som lokalpolitiker kan jag inte sitta still i båten och vänta på ny lagstiftning på skolområdet, som på sikt kanske bidrar till ökad likvärdighet. Vi måste agera nu, och gör det med de medel som står till buds. Det är vår skyldighet. För våra barns skull.

Helena Hedman Skoglund (L)
Kommunalråd, ordförande i utbildningsnämnden

Publicerat i UNT 2021-01-27.