Uppsalas Mittenstyre, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har idag presenterat kommunens Mål & budget för 2020. I budgeten får Uppsalas välfärd ett tillskott på 698 miljoner kronor. I fokus är skolan, tryggheten och klimatomställningen.

För oss i Mittenstyret är prioriteringarna tydliga. Vi sätter skolan, tryggheten och klimatomställningen först. Med ett historiskt tillskott till Uppsalas välfärd på 698 miljoner ska vi bygga vidare på det som är bäst med vår kommun och ta itu med de problem vi har, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mittenstyrets arbete för att öka tryggheten i Uppsala växlas upp med trygghetsinsatser i Gränby, Sävja och Stenhagen, särskilda insatser för att öka tryggheten bland unga tjejer och ett fortsatt tätt samarbete med polisen för att bekämpa den grova brottsligheten.

Utbildningsnämnden tillförs mest pengar av alla nämnder, 243 miljoner. Målet är att skolorna ska präglas av studiero, trygghet och fokus på höjda kunskapsresultat. Bland satsningarna finns pengar till fler lärarassistenter, stärkt elevhälsa och utbildningssatsning för fritidspersonal.

Alla barn ska lyckas i skolan. Det kräver både resurser, kompetens och möjlighet att möta varje barns behov. Genom att i budgeten tydligt prioritera skolan och peka ut vägen framåt skapar vi bättre förutsättningar för Uppsalas lärare och elever, säger Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande.

Uppsala kommun ska bli fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. För att lyckas finns det i budgeten satsningar på att öka användningen av solenergi, fler pendlarparkeringar på landsbygden och bättre cykelvägar inom och till tätorter på landsbygden.

 Uppsala ska fortsätta visa vägen i klimatomställningen. Vi satsar också på att stärka den biologiska mångfalden i staden och på landsbygden. Utrotningen av växter och djur är också ett stort hot mot mänskligheten, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljö.

Budgeten behandlas på kommunfullmäktige i november.

Ett urval av satsningar i Mål & budget 2020

Skola:

 • 243 miljoner mer till Uppsalas skola
 • Utöka satsningen på lärarassistenter så att fler skolor omfattas + 2,6 miljoner
 • Fritids för barn till arbetssökande och föräldralediga + 5 miljoner
 • Utbildningssatsning för fritidspersonal + 1 miljon
 • Simskoleundervisning för förskoleklasser + 6,4 miljoner
 • Stärkt elevhälsa + 1,5 miljoner
 • Insatser för att öka närvaron i skolan

Trygghet:

 • Socialt arbete för att öka tryggheten bland unga tjejer + 2 miljoner
 • Trygghetsinsatser i Gränby, Sävja, Stenhagen + 2 miljoner
 • Handlingsplan Gottsunda/Valsätra + 10,7 miljoner
 • Förebyggande arbete i stadsdelarna + 2,7 miljoner
 • Ordningsvakter och övervakningskameror för ökad trygghet och minskad kriminalitet + 1,5 miljoner
 • Unikt samarbete med polisen för att öka tryggheten och knäcka den grova brottsligheten

Klimatomställning:

 • Upprätta en solkommunstrategi med målet att samtliga av kommunens ägda fastigheter ska ha solceller på sina tak år 2025
 • Utveckla och nyskapa livsmiljöer för att stärka den biologiska mångfalden i staden och på landsbygden
 • Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat
 • Hållbar landsbygdspendling mer fler pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter samt fler och bättre cykelvägar inom och till tätorter på landsbygden
 • Ökat byggande i trä

Välfärd:

 • Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun + 1 miljon
 • Välfärdsteknologi för ökad trygghet och bättre omsorg + 2 miljoner
 • LSS-bostäder + 28 miljoner
 • Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stöd- och utbildningsinsatser
 • Slutför förhandling om ett lokalt seniorkort i kollektivtrafiken
 • Obligatorisk språkundervisning i svenska språket samt språkmentorer för anställda med behov av det inom vård och omsorg.
 • Krafttag för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Arbete:

 • Näringslivets roll ska stärkas för att skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen
 • “Jobb på väg” i Gränby, Stenhagen och Sävja – mer personal för uppsökande verksamhet och mobil närvaro + 3 miljoner
 • Samverkansmedel för att fler ska komma i arbete eller utbildning + 3 miljoner
 • Fler från försörjningsstöd till jobb + 45 miljoner
 • Jämställdhetsperspektiv på jobb- och utbildningsinsatser

Folkhälsa och kultur:

 • Handlingsplan psykisk hälsa + 500 000 kr
 • Kuratorer vid ungdomsmottagningar + 1,8 miljoner
 • Utveckla Kulturskolan med fler platser + 2,4 miljoner
 • Kultur- och naturgaranti samt samarbete med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som komplement till fritids + 3,4 miljoner
 • Parkteater i Gottsunda + 900 000 kr
 • En ny fritidsbank, inklusive parasportotek, ska öppnas + 200 000 kr
 • Utökad biblioteksbusservice på landsbygden