Se alla

Mohamad Hassans rapport från kommunstyrelsen 12 maj 2021

Innan du eventuellt tar helg så får du den senaste rapporteringen från mötet med kommunstyrelsen. Många intressanta ärenden. Och vad ”bråkade” Uppsalapolitikerna om idag?

Onsdag 12 maj 2021

Kommunstyrelsens dagordning innehöll idag 31 beslutsärenden, inklusive 9 motioner. Således var det bara 22 beslutsärenden kvar. Nedan berättar jag om de 8 ärenden som kommunstyrelsen INTE var eniga i.

Vilka ärenden var vi då oense om idag?

Ärende 7 handlade om direktiv för bostadssatsning på landsbygden. Kort kan man säga att det handlar om att prioritera arbetet med byggande i de prioriterade tätorterna så att målet om planreserv på 400 bostäder uppnås. M och KD yrkade med instämmande från Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) på några förändringar i ärendet. KD och Simon Alm (-) hade därutöver varsitt yrkande. Även V yrkade på ett par tillägg. Alla yrkande ser ni här på länken. När vi sedan gick till beslut blev beslutet i enlighet med liggande förslag och de andra fick reservera sig.

Ärende 14 handlade om ekonomiska stöd till Uppstart 2021–2023. Evenemanget fungerar som arena för personer som exempelvis vill presentera nya företagsidéer eller aktörer som vill satsa pengar i innovationer. Uppstart är ett av Sveriges största startupevent med över 1 000 deltagare. Stefan Hanna (-) yrkade på återremiss. Resten av kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget och Stefan fick reservera sig.

Ärende 15 handlade om deklarationen för en stark demokrati. Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram ”Deklarationen för en stark demokrati”. Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydlig ställning och arbetar för att stärka demokratin. M och KD yrkade med instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) på att i samband med översynen av de bidrag som Uppsala kommun beviljar säkerställa att den mottagande aktören ställer sig bakom de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.

Ärende 19 handlade om åtgärder maj 2021 för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19. Det handlar om att stötta näringsverksamheter som vittnar om kraftigt minskade intäkter på grund av pandemin och en oro för vad detta kan komma att medföra. Kommunstyrelsens åtgärder är i syfte att mildra effekterna för näringslivet i Uppsala kommun. M och KD yrkade därutöver på att återbetala avgifterna för 2020. Simon Alm (-) yrkade på att inga alkoholavgifter ska betalas tillbaka. KD hade även ett eget yrkande om att i den utbildning som genomförs när det gäller företagares villkor särskilt situationen för småföretag drabbade av Corona belyses. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.

Ärende 20 handlade om förbättrade förutsättningar för semester och aktiviteter i närområdet sommaren 2021. Det innebär att kommunen vidtar åtgärder för att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat utbud av aktiviteter under sommaren. Här var diskussionen livlig med många yrkande från samtliga partier och olika konstellationer. Här kan ni ta del av samtliga yrkanden. När vi gick till beslut så jämkade Mittenstyret sig med yrkandet från KD, V och C om att särskilt marknadsföra ”smultronställen” i Uppsala samt V:s yrkande om att beakta socioekonomiska stadsdelar. Mittenstyrets yrkande om att se över parkeringssituationen gick också igenom. Resterande yrkanden föll och ärendet gick igenom i övrigt.

Ärende 21 handlade om att utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av skolfastigheter och i skolmiljön. M och KD yrkade på att fortsätta implementera kameraövervakning där behovet finns, att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Uppsala kommuns Skolfastigheter AB, att skyndsamt fortsätta implementera kameraövervakning där behovet finns och att föreslå kommunfullmäktige att i bifalla Therez Almerfors motion om ”att utveckla kommunens trygghetsarbete i våra bygder”. Stefan Hanna (-) yrkade på att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med rektorer, Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter AB, där så önskas av dessa verksamheters ledande tjänstemän, verka för att kameraövervakning installeras i syfte att öka tryggheten, bekämpa brottslighet och minimera egendomsskador. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.

Ärende X (när ett nytt ärende tillkommer efter att dagordningen skickats ut benämns det lite annorlunda) handlade om instruktion till Uppsala kommuns ombud vid svenska kommun Försäkrings AB:s årsstämma. Här yrkade V på att instruera Uppsala kommuns ombud att föreslå årsstämman att justera arvodesnivåerna så att arvoden för styrelsens ledamöter (ordförande, vice ordförande, ledamot, ersättare) ej ges till ledamöter som uppbär heltidsarvode från andra kommunpolitiska uppdrag. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.

Ärende 22 handlade om utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och slottsparken. Ett hett ärende som idag har återkommit till kommunstyrelsen och som sedan ska upp till kommunfullmäktige den 31 maj. Även här var det en mycket livlig och engagerad debatt med många yrkande som ni kan ta del av här. När vi gick till beslut så var det två voteringar, den ena handlade om MP och M:s yrkande om lokalisering av konstmuseum vid Kaniken. I den omröstningen fick MP och M 5 röster mot 9 röster samt en nedlagd röst. Den andra voteringen handlade om yrkande från Simon Alm (-) om att inte lokalisera en nysatsning på konstmuseum med utvändiga ombyggnationer på Uppsala slott. Utslaget blev 5 röster för Simon Alms yrkande, 8 mot och två avstod. I övrigt gick ärendet igenom i enlighet med liggande förslaget.

Det var en hel del ärenden från kommunstyrelsemötet idag.

Jag måste återigen passa på att säga att det politiska uppdraget är utvecklande, stimulerande och viktigt för att upprätthålla vår demokrati. Hitta ett parti som passar dina idéer och engagera dig. Du behövs!

Ha en fortsatt trevlig vecka!

– Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Vad är en motion?
De flesta motioner lämnas in av oppositionen men motionsrätten gäller alla. En motion är ett förslag som bereds av berörda nämnder och kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Även om motioner är beslutsärenden blir det mestadels ett nej från de som styr och motionärerna röstar ja med stöd av hela eller delar av oppositionerna. Debatten om motionerna kan ni följa i kommunfullmäktige, den 31 maj 2021 med start kl. 13:15, via webben.Vad är en reservation kontra särskilt yttrande?
Skillnaden mellan ett särskilt yttrande och en reservation är att med ett särskilt yttrande är man för beslutet men vill ändå markera en något avvikande ståndpunkt. En reservation lämnas när man är emot beslutet och tydligt vill markera att man är emot. Därför skriver jag sällan när en del partier lämnar ett ”särskilt yttrande”.Obs! Varken Centerpartiet eller Sverigedemokraterna har numera en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka eller lämna en reservation, men de kan lämna in ett särskilt yttrande. I det avseende är det C och SD:s sätt att markera att de är emot ett förslag. Centerpartiet finns inte heller med i de yrkanden som M och KD lämnar, men de är för det mesta med på yrkandena. Det syns dock inte i protokollet eftersom de saknar en ordinarie plats för tillfället. Jag kommer framöver att skriva ((C)) när Centerpartiets ersättare och tillika gruppledare, Jonas Petersson, håller med M och KD eller oss i några beslut.Vad är en återremiss?
Återremiss är när styrelsen inte avgör ärendet, utan i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare beredning. Det är också ett sätt för oppositionen att skjuta upp ett beslut och ”begär” mer underlag. Eller om det framkommer nya uppgifter där beslutfattare, även de som styr önskar kompletteringar. Måste även tillägga att tillvägagångssättet att yrka återremiss används av alla oppositioner oavsett partifärg.Vad är en bordläggning?
Till skillnad från en återremiss där ärendet måste ändras eller kompletteras så innebär bordläggning att ärendet kommer tillbaka oförändrad. Ibland vill man invänta att någon annan nämnd ska fatta ett beslut eller att ärendet kommer ut till ledamöterna sent och ledamöterna önskar mer tid för inläsning. Bordläggning kan alltså bero på flera anledningar.

Vad är en politisk vilde?
I Sverige är en politiker alltid vald av folket från ett parti. Till skillnad från i en del andra länder finns det inga personliga eller oberoende mandat i fullmäktige eller i riksdagen. Oavsett personkryss tillhör mandatet partiet, inte personen. Detta av den enkla anledningen att utan ett parti, inget mandat. Dock kan det uppstå politiska vildar under en mandatperiod. Det handlar om när en person själv lämnar sitt parti eller om ett parti utesluter en person. Om dessa personer då väljer att behålla sitt mandat kallas personen för en politisk vilde. I Uppsalas kommunstyrelse finns idag två politiska vildar, Stefan Hanna (tidigare Centerpartiet) och Simon Alm (tidigare Sverigedemokraterna).I Uppsalas kommunfullmäktige finns det totalt fem politiska vildar (inklusive Stefan och Simon) efter det att Therese Rhann lämnade Vänsterpartiet, Karin Ericsson lämnade Centerpartiet och Knut Godskesen lämnade Sverigedemokraterna men samtliga sitter fortfarande kvar i fullmäktige.

 

Yrkanden

– Alla yrkanden från Moderaterna och Kristdemokraterna (PDF)
– Alla yrkanden från Vänsterpartiet (PDF)
– Alla yrkanden från Stefan Hanna (PDF)
– Alla yrkanden från Simon Alm (PDF)

Yrkanden till ärende 7. Direktiv för bostadssatsning på landsbygden

Moderaterna och Kristdemokraterna

Vi yrkar

att stryka de två punkterna under avsnitt 2 på sidan 6 som lyder:
Dessutom ska från år 2025 bostadsbyggandet (i termer av givna bygglov):
• i de prioriterade tätorterna sammantaget årligen överstiga det samlade bostadsbyggandet på landsbygden, utanför detaljplan. (Gunsta och Storvreta undantagna)
• i var och en av de prioriterade tätorterna årligen överstiga bostadsbyggandet i respektive omgivande bygd (se karta nedan). (Undantag: Järlåsa och Vänge som saknar infrastrukturella förutsättningar),

att i föredragningen på sida 2 i missivet stryka att programmet bara ska gälla de prioriterade tätorterna, till förmån för att det istället ska gälla för att överbygga hinder generellt för att stärka äganderätten och möjliggöra byggande för en stärkt landsbygd,

att lägga till stärkt äganderätt med fokus på fler bostäder och etableringar på landsbygden och i våra prioriterade tätorter som mål under avsnitt 2 på sidan 5,

att skrivningar i arbetet med översiktsplanen görs om för att stimulera ett ökat bostadsbyggande där det är möjligt, samt

att förslag på åtgärder som underlättar för byggande på landsbygden utanför de prioriterade tätorterna presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2021.

Therez Almerfors (M)
Jonas Segersam (KD)

Kristdemokraterna

Tidigare i vår lämnade vi in en motion om hur Uppsalas landsbygd kan utvecklas med utgångspunkt i de 36 socknar som finns. Socknarna är föregångare till dagens kommuner och har sitt ursprung som centralplatser långt tillbaka i vikingatid/järnålder, där sedan, när Uppland kristnades, kyrkor uppfördes. Gränserna till dessa socknar har sparats för eftervärlden genom att alla landets invånare folkbokförs i distrikt sedan 2016. Distrikten motsvarar i sin tur de gamla socknarna.

När vi nu utvecklar Uppsala kommuns landsbygd vore det en stor vinst att använda dessa gamla bygdecentra, och på så vis kunna samla bebyggelsen i redan naturliga centralplatser. Flera av dessa ”kyrkbyar” har redan service, i form av skola, äldreboenden och liknande. Några få har blivit större orter, men de allra flesta sockenkyrkor ligger nästan helt för sig själva ute på den uppländska landsbygden. Varför skapa nya bebyggelsecentra långt inne i skogen, bara för att man har markägare som är intresserade av att exploatera mark, när man kan använda gamla centra för en expansion av bebyggelsen på landsbygden?

Ett exempel är Danmark, där det vid kyrkan finns både skola och bygdegård. När nu bebyggelse växer till en bit bort hade orten varit betjänt av att samla ny bebyggelse på ett mer strukturerat sätt. Ett annat, lite större, exempel är Rasbo, med orten Gåvsta. Där har kyrkbyn hamnat strax norr om orten som har skola och äldreboende. Även där behöver man bättre samla, och även välja namn så att det blir en rationell utveckling.

På många av de här mindre orterna finns det efterfrågan på någon form av mindre lägenheter, och då vore det rimligt att placera dessa just vid det gamla sockencentrat.

Vi yrkar:
Att befintliga sockenstrukturer såsom ortsnamn och centralplatser ska beaktas i utvecklingen av Uppsala kommuns landsbygd.

Jonas Segersam (KD)

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet yrkar

Att direktivet kompletteras med en formulering om att särskilt prioritera tätorter och bygder med goda kollektivtrafikförutsättningar utmed Upptågets sträckning samt gamla Gävlevägen.

Simon Alm

Ärendet gör anspråk på att vara ett paket av förbättringar för bostadsbyggande på landsbygden, men genomgående är ärendet precis tvärtom. Ärendet kan bara sammanfattas som att syfta till att minska byggandet på landsbygden för att istället försöka styra byggandet till prioriterade tätorter. Det är något orwellskt i kommunikativ mening.

Det är inget fel att försöka utöka bostadsbyggandet i de prioriterade tätorterna, men att kalla tätorterna Björklinge och Storvreta för landsbygd är knappast ärlig kommunikation. Undertecknad ser gärna att Uppsala kommun underlättar för byggande i tätorterna, men också på landsbygden, bland annat genom att stärka äganderätten och minska byråkratiskt krångel. Den stora fördelen med att bygga på landsbygden är uppenbart att man slipper vara en del av ”femårsplanen” och andra ”planer” som ska detaljregleras av kommunen. I ärendet framgår även att byråkratin verkar anses vara ett skäl till att byggandet i tätorterna
vissa tätorter är litet.

Om man vill att detta ska vara ett program för landsbygden behöver frågor adresseras som berör byggandet utanför detaljplanerat område. Det handlar om regelförenklingar i bygglovsprocessen, kompentenshöjning hos bygglovsavdelningen för att bättre förstå branschpraxis för småhusbyggande istället för att krångla med krav på kompletteringar på sådant som är självklarheter, snabbare handläggning, söka minska kommunens direkta kostnadsöverföring på byggande genom avgifter, dialog med lantmäteriet om hur avstyckningsprocessen kan bli snabbare, överlag bidra till att byråkratitiden inför en byggstart minskas osv.

”Handläggningstiden räknas från att den formella ansökan kommit in till Lantmäteriet. I handläggningstiden inkluderas väntan på att en handläggare tilldelas ärendet och tiden det tar att handlägga ärendet. Observera att det dröjer 2-3 månader innan du blir kontaktad av en handläggare. Vi beklagar att du får vänta och arbetar för att köerna ska minska.” Såhär har det sett ut på lantmäteriet i många års tid nu, vilket inte underlättar för småhusbyggande. Citatet är från lantmäteriets hemsida om lantmäteriförrättningars handläggningstider.

Mycket av poängen med att köpa egen mark under utomplansbestämmelser är friheten att så långt det går slippa den kommunala byråkratin och att det är den starkaste äganderättsformen som finns i Sverige vad gäller bostad. För denna målgrupp saknas väsentliga åtgärder i denna beslutshandling.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

Att Therez Almerfors yrkande från kommunstyrelsens arbetsutskott bifalls
Att förslag på åtgärder som underlättar för byggande på landsbygden utanför de prioriterade tätorterna presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2021

Stefan Hanna

Yrkar bifall till förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Uppsala kommun kan utvecklas mycket bättre än med nuvarande planer om satsningarna på expansion distribueras klokt runt om i vår stora kommun. En kommun som till sin yta är sju gånger så stor som Malta. Många av invånarna i dessa tätorter vill att de ska expandera mer eller mindre kraftigt med bostäder och verksamheter. Inte minst leder en sådan utveckling till mer attraktiva och levande lokalsamhällen som får ett bättre befolkningsunderlag för att tillgången till basservice inom många områden blir mer närliggande. En ständig planberedskap på minst 400 bostäder är en allt för liten ambitionsnivå kopplat till alla de tätorter som med fördel kan förstärkas.

Det är viktigt att prioriteringen av vilka tätorter som ska förstärkas mest är kopplade till tillgång till kollektivtrafik. Stråk med mycket goda förhållanden för kollektivtrafik måste prioriteras. Tätorternas expansion är särskilt intressant för att Uppsala kommun ska möta en allt större efterfrågan på mindre och medelstora hus. Det finns också många privata markägare som är villiga att påbörja byggprojekt när kommunen uppvisar en betydligt bättre inställning än hittills för dessa förslag.

De prioriterade tätorterna är Järlåsa, Vänge, Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Jälla, Gåvsta, Gunsta, Länna, Almunge och Knutby. För att säkerställa en betydligt bättre utbyggnad av Uppsala kommun är det viktigt att redan nu planera för en investering i dricksvattenförsörjning även från Dalälven samt att pressa regeringen att snabbare stärka tillgången till nödvändig elförsörjning.

Stefan Hanna
Kommunalråd

Yrkanden till ärende 20. Förbättrade förutsättningar för semester och aktiviteter i närområdet sommaren 2021

Moderaterna och Kristdemokraterna

Vi yrkar

Att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av tillfälliga parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,

att
stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för att upprätta permanenta utegym på väl valda platser,

att
stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,

att
styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”,

att
föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M),

att
föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion angående en genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez Almerfors (M),

att
föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om utveckling av friluftslivet från Jonas Segersam (KD),

Fredrik Ahlstedt (M)
Jonas Segersam (KD)

Kristdemokraterna

I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, och KD har tillsammans med V motionerat om bättre tillgänglighet till badplatser.

Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas.

Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning.

På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”, samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer.

Vi yrkar:
Att hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring av både offentliga och privata anläggningar

Jonas Segersam (KD)

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet yrkar

(1) Att som ytterligare åtgärd se över skyltningen för kommunens rekreationsområden och säkerställa att denna är god.

(2) Att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på kostnader för transport.

Simon Alm

Ärendet är i grunden bra med satsningar på att göra det mer attraktivt att spendera sin semester hemma i Uppsala när det sannolikt finns en förstärkt efterfrågan på just detta under coronapandemins sannolika slutskede. De förslag Fredrik Ahlstedt i kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter fram gör ärendet ännu bättre varför dessa föreslås bifall.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad

Att ärendet bifalls med Fredrik Ahlstedt tilläggs- och ändringsyrkanden

Stefan Hanna

Jag yrkar bifall till förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Det är ett positivt initiativ eftersom det sannolikt är fler än vanligt som kommer att tillbringa sommaren i, eller i anslutning till, Uppsala stad under sommaren 2021. Hur är det tänkt att attsats 4 ska realiseras? Vilket regelverk är tänkt att tillämpas eller är det ”först till kvarn” som avgör vilka som får tillstånd att vara på ett specifikt grönområde? Om inte alla möjliga restauratörer fått en rättvis information om möjligheten är det risk för att likabehandlingsprincipen sätts ur spel. Kopplat till att-sats 4 undrar jag också hur det är ++tänkt att i så fall hantera det uppdrag som förvaltningen Miljö och hälsa har?

Stefan Hanna
Kommunalråd

Yrkanden till ärende 22. Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och slottsparken

Moderaterna

Vi yrkar

att ändra att-sats 1 så att denna lyder: Uppsala kommun fastställer placeringen av Uppsala konstmuseum till kvarteret Kaniken i enlighet med tidigare utredningsförslag,

att
ändra att-sats 2 då att denna lyder: Uppsala kommun har som avsikt att Uppsala konstmuseum ska placeras i kvarteret Kaniken så att tillgängligheten och upplevelsen för besökarna samt villkoren för verksamheten förbättras, samt

att
avslå att-sats 3-8.

Fredrik Ahlstedt (M)
Therez Almerfors (M)
Christopher Lagerqvist (M)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har aldrig stött en fördubbling av Konstmuseets yta och kostnader, utan föreslog tidigt (vilket också en gemensam utredning mellan landstinget och kommunen av Eva Schöld 2011 föreslog) att verksamheten inom Upplandsmuséet och Konstmuseet borde samordnas. Hade man gått på den linjen hade man kanske kunnat förebygga att Uppsala Universitet nu lämnat samarbetet med Konstmuseet när det gäller deras samlingar. Framöver ökar det handlingsfriheten när det gäller utställningsytor i såväl slottet som akademikvarnen (och Gamla Uppsala efterhand). Det är därför utmärkt att minoritetsstyret bifaller detta förslag från KD.

KD har också föreslagit konsthall på stan, och det är bra att detta nu vidare utreds, på samma sätt som vi anser att Uppsala slott som besöksmål behöver utvecklas.

Vi avstyrker dock den kraftiga anslagsökningen till Konstmuseet från nuvarande 13 mnkr till beräknade 40-50 mnkr oberoende av placering.

Vi yrkar:
Att avslå attsats 1 och 8.

Jonas Segersam (KD)

Simon Alm

Undertecknad förordar att verksamheten är kvar på Uppsala slott utan väsentliga kostnadshöjande inslag eller volymmässig tillbyggnad som förstör slottsmiljön som är en del av vårt kulturarv.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad
Att bifalla beslutsförslagen 4 och 7
Att avslå beslutsförslagen 1-3, 5-6 och 8
Att inte lokalisera en nysatsning på konstmuseum med utvändiga ombyggnationer på Uppsala slott.

Stefan Hanna

Jag yrkar avslag på förslag till beslut.
Särskilt yttrande

Slottet är en dålig plats för ett modernt konstmuséum. Uppsala city är i behov av fler attraktiva dragare. Därför är det av stor betydelse att ett modernt muséum också förläggs till en plats där sannolikheten är mycket högre än på slottet att många personer tar del av det som innehållet erbjuder. Jag tycker inte att det är acceptabelt att ärendet inte tydligt beskriver vilka ekonomiska konsekvenser en liknande satsning kommer att innebära. Att enbart hänvisa till att ”beredningen av förslagen till Mål och budget belastar kommunstyrelsen, kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden inom befintlig budgetram” gör det mycket olämpligt som ett tillräckligt beslutsunderlag i kommunstyrelsen.

Stefan Hanna
Kommunalråd