PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVARSOMRÅDE
Uppsala kommuns Plan- och byggnadsnämnd, PBN, ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. PBN planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. PBN har tydliga, formella ramar i PBL för sin myndighetsutövning.

Plan- och bygglagen, PBL, är omfattande, den reglerar tämligen detaljrikt i sexton kapitel planläggning av mark och vatten och om byggande. ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” (Första kapitlet, första paragrafen)

LAGAR OCH REGLER I ETT AKTUELLT BYGGLOVSÄRENDE, ISLAMISKT CENTER, STENHAGEN
I ett aktuellt ärende har en fastighetsägare begärt bygglov för en byggnad med samlingslokaler. När det gäller bygglov så gäller PBLs kapitel 9, § 30:
“Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.”
Avgörande är således hur detaljplanen för fastigheten ser ut och där framgår att det som gäller är ”centrumverksamhet”. Vad är då det? Ja det är en rad olika verksamheter som är möjliga, sådana man brukar ha i ett centrum. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler mm. Fastighetsägaren vill alltså uppföra en byggnad som är helt enligt detaljplanen, som anger ändamål och en del andra anvisningar om anpassning av byggnaden i relation till kringliggande bebyggelse.
Som underlag för PBNs beslut bedömer stadsbyggnadskontorets medarbetare i vilken utsträckning den föreslagna byggnaden överensstämmer med detaljplanens anvisningar. De omfattar inte bara typen av verksamhet i byggnaden, utan även hur den är utformad med hänsyn till omgivningen och närliggande lokaler samt den inre planeringen med hänsyn till tillgänglighetsaspekter och brandskydd med flera tekniska aspekter. I det aktuella fallet är byggnadens utformning i linje med detalj¬planens anvisningar.

Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde; PBNs befogenheter; begränsas således av reglerna i plan- och bygglagen. Lagen ska naturligtvis tillämpas på ett rättssäkert sätt.

Förslag har framförts att upphäva gällande detaljplan, för att på så sätt hindra bygglov för den planerade samlingslokalen. Kommunen kan upphäva en detaljplan, men då bör beslutet motiveras av att förutsättningarna för markens lämplighet har förändrats eller att nya behov tillkommit. Några sådana motiv finns inte i det aktuella fallet. OM detaljplanen ändå upphävs bör den ersättas med en ny detaljplan som väger in vilka behov, dvs vilken markanvändning, som är lämplig med avseende på markens beskaffenhet och läge och fastighetsägarens intresse. Även om det inte finns någon detaljplan alls blir marken ändå inte omöjlig att bebygga. Bygglov kan beviljas där marken inte är detaljplanelagd.
Det som bedöms enligt PBL är markens lämplighet i förhållande till läge, beskaffenhet och aktuella behov. Det finns inget utrymme i PBL att pröva fastighetsägarens eller brukarnas lämplighet för att använda en viss plats. Därför kan beslut om planering och byggande inte motiveras med sådana bedömningar. Beslut om detaljplan och bygglov är enbart knutet till platsen och markens lämplighet.

KRITIK, ORO OCH STÖD
Många har kontaktat oss som är ledamöter i PBN i ärendet gällande den samlingslokal som Uppsala Dawa Stiftelsen sökt bygglov för. Några har uttryckt sitt stöd för bygglov och framhåller behovet av samlingslokaler för samfundsverksamheten. Andra är mycket kritiska och uttrycker sin oro för att det islamiska centret kommer att försvåra för redan utsatta grupper och i längden motverka integration i Stenhagen.
Den oro som kommer till uttryck har vi naturligtvis uppfattat och vi kan ha (och har) en hel del synpunkter och förståelse för en del av del oro som framförs. Men det är aspekter som inte PBN kan väga in i sin bedömning av bygglovsärendet. PBN har att bedöma om byggnaden är utformad enligt detaljplanens anvisningar, vilket den är.

DET FINNS VISSA RÄTTIGHETER…
I den aktuella debatten kring bygglovsärendet har framförallt synpunkter på fastighetsägarens lämplighet och på den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna framförts.
Men det finns andra aspekter av grundläggande principiell betydelse som inte kommit fram. Det finns anledning att påminna om att vi i Sverige har yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Även om jag i högsta grad ogillar åsikter som en annan person eller en grupp människor framför, så värnar jag ändå deras rätt att yttra dessa åsikter och att tillsammans verka för sin sak.
Som liberal står jag för en helt annan syn på t ex jämställdhet mellan kvinnor och män, jämfört med den som uttrycks i Koranen. Men det är en åsiktsbrytning som inte kan vägas in i ett bygglovsärende.
Äganderätten är en annan viktig aspekt. En person, förening eller företag som äger mark ska inom de gränser som PBL anger kunna nyttja marken för önskade ändamål. Det finns särskilda regler för t ex skog, jordbruksmark och vatten. Men när vi diskuterar byggande på detaljplanelagd mark, där fastighetsägaren vill bygga enligt anvisningarna, där är PBL tydlig. Se PBL kapitel 9, § 30, som citeras ovan.

SAMMANFATTNINGSVIS
Det aktuella ärendet om islamiskt center i Stenhagen rymmer många aspekter utöver de som PBN har att hantera, PBNs befogenheter gäller att bedöma den aktuella byggnadens överensstämmelse med detaljplanen. PBN tar beslut om byggnaden, inte om verksamheten som ska bedrivas i byggnaden. Den byggnad som bygglov söks för är i enlighet med detaljplanen och då blir det bifall.

Anders A. Aronson, Liberalerna Uppsala
Förste vice ordförande Plan- och byggnadsnämnden

Källa: Anders A. Aronssons Facebook-sida.