Varje år när kommunfullmäktige beslutat om mål och budget fastställer utbildningsnämnden de pedagogiska ersättningarna för kommande år.

Inför årets beslut har utbildningsförvaltningen gjort en gedigen utredning av hur de faktiska kostnaderna för de kommunala skolorna fördelar sig och har redovisat för utbildningsnämnden att det skett en kostnadsförskjutning från förskoleklass och fritidshem till grundskolans senare årskurser. Detta innebär att fritidshem och förskoleklass har gått med överskott samtidigt som grundskolans senare årskurser redovisat ett underskott. Att fortsätta budgetera på ett sätt som medför underskott är varken rimligt eller förenligt med lagstiftningen, därför har en förändring av ersättningarna varit nödvändig.

Ersättningarna till de fristående skolorna ska vara likvärdiga de som ges till kommunala skolor, vilket tydligt framgår i den lagstiftning och de förordningar som styr skolan. Förändringen för 2021 innebär lägre ersättning till de fristående som bedriver förskoleklass och fritidshem men högre ersättning för de fristående som bedriver årskurs 4–9. På helheten innebär det att friskolor som grupp får ökade resurser, men att några enheter får lägre ersättning baserat på vad kommunala skolor har för kostnader för motsvarande verksamhet.

Vår politiska inriktning som lägger fokus på att skapa bra förutsättningar för yngre elever kvarstår. Konjunkturläget och den pågående pandemin har gjort att den kraftiga ökningen i kommunens befolkningsprognos blivit mer osäker. Därför har utbildningsnämnden kunnat justera ner prognosen för antal elever i budgeten för 2021. Det innebär att vi har tillfört ytterligare 40 miljoner kronor till de pedagogiska ersättningarna och på så sätt kunnat dämpa effekten för de fristående skolorna som bedriver förskoleklass och fritidshem. Detta trots att de tidigare har fått mer i ersättning än vad de kommunala skolorna använt för samma verksamhet. Samtidigt innebär detta ett tillskott till de kommunala skolorna.

För årskurs 1–3 finns utrymme för tre gånger så mycket stödresurser som för högstadiet. Det innebär förutom stöd av ex. specialpedagog eller speciallärare att ersättningen för en genomsnittsskola räcker till 1,5 tjänst per klass. I förskoleklass ger ersättningen möjlighet till dubbel bemanning en stor del av dagen.

Även den administrativa ersättningen till fristående huvudmän kommer justeras och ersättas av en schablon på tre procent i linje med skol- och gymnasieförordningens bestämmelser. Tidigare har den inte räknats ut korrekt och det gäller samtliga skolformer. Medel som frigörs går in i grundbeloppet och kommer förskolor, grundskolor och gymnasier till del igen.

Vi är medvetna om att dessa förändringar medför stora utmaningar för några förskolor grundskolor och gymnasier. Vår ambition är att jobba för ytterligare resurser till Uppsalas skolor.

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden
Ulrik Wärnsberg (S), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden
Susanne Engström (MP), ledamot utbildningsnämnden