Se alla

Information om nomineringen av Birgitta Ohlsson till partiledare

Hur har Uppsala fattat sitt beslut?

Måndag 19 juni 2017

Liberalerna Uppsala kommunförenings styrelse har vid ett möte den 28 maj beslutat att nominera nya personer till partistyrelse och partiledning.

Följande brev har sänts till valberedningen för Liberalerna:

Liberalerna Uppsala Kommunförenings styrelse fattade vid ett möte den 28 maj 2017 beslut om att skicka följande nomineringar till Liberalernas valberedning inför landsmötet i november 2017.

 Med motiveringen att den föreslagna konstellationen har mycket goda förutsättningar att föra fram partiets budskap med framtidstro på ett sätt som är tydligt utan att för den skull vara förenklat nominerar vi följande personer till partiledning:

Birgitta Ohlsson till partiordförande

Cecilia Wikström till 1:e vice partiordförande

Christer Nylander till 2:e vice partiordförande

Följande personer nominerar vi till ledamöter i partistyrelsen:

Cecilia Wikström, Maria Weimer, Lina Nordquist, Birgitta Ohlsson och Christer Nylander.

Övriga förslag till valberedningen:

Att valberedningen arbetar för att minst en fjärdedel av ledamöterna i partistyrelsen byts vid varje landsmöte.

För Liberalerna Uppsala Kommunförenings styrelse

Mohamad Hassan, ordförande

Processen för beslutet har sett ut enligt följande:

10 maj: Ett mail gick ut till samtliga styrelsemedlemmar med information om att ett extra möte behövdes. Efter att ha bollat datum med hela styrelsen (ett flertal mail skickades mellan styrelsemedlemmarna) fastställdes 28 maj som datum.

22 maj: Ett påminnelsebrev skickades till samtliga berörda och angav ”vi ska föreslå ett par namn till nomineringskommittén för riksdagsvalet och diskutera nomineringar till partiledningen och partistyrelsen”.

24 maj: En formell dagordning skickades till styrelsemedlemmarna. Följande punkter angavs under § 9:

”Nominering till partistyrelsen:

  • nomineringar till presidium
  • nomineringar till partistyrelsen
  • förslag om att föreslå partistyrelsens valbredning att arbeta för att minst ¼ av ledamöterna i partistyrelsen byts vid varje landsmöte
  • och eventuellt övriga nomineringar”

28 maj: Mötet hölls och beslut fattades i enlighet med vad som redovisas i brevet till valberedningen.

Beslutet kommunicerades omgående till Liberalerna i Uppsala läns styrelseordförande, Malin Sjöberg Högrell, varvid länsförbundets process tog vid.

Historik:

Även tidigare har nominering till eventuell ny partiledning varit uppe för diskussion i styrelsen. Redan under hösten 2016 fattade Liberalerna Uppsala kommunförening beslut om att förorda ett extra landsmöte för att diskutera partiledarfrågan, vilket också Liberalerna i Uppsala län informerades om.

Beslut om nomineringar till ledande poster i partiet har även tidigare hanterats inom kommunföreningens styrelse som försökt se till partiets bästa och medlemmarnas vilja, likt fallet vid alla styrelseärenden. En nominering från Uppsala innebär dock inte att partiets ombud, utsedda vid länsförbundets årsmöte 2017, är låsta att rösta i enlighet med nomineringen. De har fram till landsmötet på sig att bilda sig en uppfattning partiets lokala vilja.

 

Liberalerna Uppsala kommunförenings styrelse genom

Mohamad Hassan, ordförande