Uppsala är Sveriges största studentstad och ungefär en femtedel av befolkningen är studenter. Uppsala Universitet är Nordens äldsta universitet och rankas i världstoppen. Både Uppsala Universitetet och SLU är hela Uppsalas stolthet. De möjliggör kompetensförsörjning, jobbtillfällen, forskning och stärkt konkurrenskraft.

Att främja Uppsala som universitetsstad är därför av hög prioritet för Uppsalas nytillträdda mittenstyre bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppsala studentkår riktade nyligen kritik mot mittenstyrets politiska plattform och menar att den saknar studentfokus. Som studenter och kommunpolitiker välkomnar vi Uppsala studentkårs engagemang för de studentpolitiska frågorna och ser fram emot en dialog kring vad de vill se mer av. Att plattformens tio prioriteringar inte specifikt omnämner studentpolitik som ett eget område innebär dock inte att mittenstyret inte prioriterar frågor som är viktiga för studenter.

Det finns många frågor som är viktiga för Uppsalas studenter, men allt faller inte inom kommunens ansvarsområde. Kollektivtrafik, studiemedel och studenthälsan är exempel på områden som regionerna eller staten har ansvar för. Men vi identifierar åtminstone tre områden som är viktiga prioriteringar för kommunen framöver:

– Fler studentbostäder
Det är fortfarande allt för många som har svårt att hitta en bostad eller till och med tvingas tacka nej till en studieplats på grund av bostadsbristen. Under de senaste åren har antalet studentbostäder ökat kraftigt, men det behövs fortfarande fler bostäder som unga och studerande har råd med. Därför ska vi satsa på fler ungdomsbostäder, kompis-kontrakt, studentbostäder och andra boendelösningar för att underlätta ungas och studenters etablering på bostadsmarknaden. Redan på senaste kommunfullmäktige antogs en detaljplan som kommer leda till fler studentbostäder i Rackarberget.

– Krafttag mot psykisk ohälsa
Vi ser hur den psykiska ohälsan bland unga växer kraftigt, även bland studenter. Det är inte bara ett problem för individen, utan för hela samhället, som vi måste bekämpa. Ofta beror den psykiska ohälsan på stress från studier eller vardagen i övrigt. För att förebygga den psykiska ohälsan måste vi öka ungas trygghet och minska deras oro genom fler trygga bostäder och en bättre ekonomisk situation. För att hantera den psykiska ohälsan här och nu behöver satsningar göras på studenthälsan och psykiatrin. Detta är inte primärt kommunens ansvar, men vi kommer i dialog med stat och regionen arbeta för att det ska prioriteras i högre större utsträckning. I Uppsala kommun kommer vi bland annat att ta fram en handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa och för att samordna kommunens arbete mellan olika nämnder och Region Uppsala.

– Fler jobb och bättre kommunikation
Ett ganska vanligt fenomen i Uppsala är att man studerar här men sedan väljer att flytta eller pendla till Stockholm för att jobba. Det är naturligtvis inget fel på att göra det, men det är ett problem om man tvingas till att göra det. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på studenters kompetens efter att de tagit examen. Därför vill vi öka antalet studentmedarbetare och förbättra företagsklimatet för att fler företag ska vilja etablera sig i Uppsala. Kommunen kan även hjälpa till med att knyta samman kontakter mellan studenter, universiteten och Arbetsförmedlingen för att snabbt matcha arbetssökande med nya arbetsgivare. Det ska också vara lätt att ta sig med cykel eller kollektivtrafik till campus från ens bostad. Därför kommer vi fortsätta prioritera fler cykelvägar och cykelparkeringar.

I takt med att arbetsmarknaden förändras och att omvärlden ställer högre krav på kompetens och utveckling behöver fler studera – inte färre. Därför kommer mittenstyret att prioritera arbetet för att utveckla Uppsala som studentstad och för att göra det mer attraktivt att studera och bo här. I det arbetet behöver vi vara många som deltar.

Pavlos Cavelier Bizas, student och kommunfullmäktigeledamot (S)

Asal Gohari, student och kommunfullmäktigeledamot (S)

Amanda Kanange, student och kommunfullmäktigeledamot (L)

Andrea Byding, student och nämndledamot (MP)