Se alla
Gavel tangentbord

Mohamad Hassans rapport från kommunstyrelsen

Idag hade vi många intressanta ärenden. Vad var det som vi Uppsalapolitiker ”bråkade” om idag?

Onsdag 16 juni 2021

Kommunstyrelsens dagordning innehöll idag 39 beslutsärenden, inklusive 9 motioner. Således var det bara 30 beslutsärenden kvar. Nedan berättar jag om de 15 ärenden som kommunstyrelsen INTE var eniga i.

Obs! Idag var det många ärenden och många yrkanden. Därför länkar jag till samtliga partiers yrkanden för att bespara er en lång text. Klicka här för att se samtliga.

Vilka ärenden var vi då oense om idag?

 • Ärende 3 handlade om prioritering av samhällsbyggnadsprojekt – revidering av portföljmål. Olika samhällsbyggnadsprojekt ska möta upp mot kommunens mål för exempelvis bostadsvolymer där projektportföljen möjliggör att 2 000–3 000 nya bostäder byggs per år, 2 000 nya jobb per år och planera verksamhetslokaler för cirka 50 000 kvm/år. Här ville KD och C samt Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) sätta en lägre ambition. M och KD hade ett inlägg tillsammans om tillväxten och kontinuitet. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.
 • Ärende 4 handlade om prioritering av samhällsbyggnadsprojekt – plan för projektstarter 2021–2023. Alltså en fortsättning på ärende 3. Här pratade vi om vilka byggprojekt som ska startas under perioden 2021 till 2023. Alla partier var överens förutom Stefan Hanna (-) som yrkade avslag.
 • Ärende 5 handlade om direktiv för revidering av Uppsala kommuns översiktsplan. ÖP, som översiktsplanen brukas förkortas, är kommunens viktigaste dokument med avseende på samhällsutveckling och ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). I ÖP:n pekar man var man ska bygga och hur mycket och hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Här var debatten hög och intensiv. M, C, KD, Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) hade många yrkanden som ni kan ta del av på länken ovan. När vi gick till beslut så utföll det i enlighet med liggande förslag.
 • Ärende 8 handlade om begäran om planbesked avseende område kring Norbyvägen i södra Eriksberg. Området är mer känt som Blodstenskogen där det ska byggas cirka 200 bostäder. Det nya är att delar av bostäderna flyttas till den östra sidan av Norbyvägen och stora delen av skogen bevaras. I princip alla partier var överens om bebyggelse, men M, C och KD med instämmande från Simon Alm (-) yrkade på att allt som ska byggas ska vara bostadsrätter medan Stefan Hanna (-) yrkade avslag. Ärendet gick igenom i enlighet med liggande förslag.
 • Ärende 9 handlade om riktlinje för områdesutveckling. Kanske en konstig benämning kan tyckas men för att beskriva det kortfattat så handlar det om hur kommunen internt ska hantera olika processer. Här yrkade M och KD på återremiss. När vi gick till beslut så blev det i enlighet med förslaget.
 • Ärende 10 handlade om handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030. Ett viktigt ärende om hur vi i kommunen ska jobba långsiktigt med Gottsunda med omnejd och hur vi ska involvera universiteten, civilsamhället och invånarna. Alla partier hade olika yrkanden som ni kan ta del av på länken. När vi gick till beslut så landade vi på liggande förslag.
 • Ärende 11 handlade om Ansökan från BRIS om bidrag för stöd till barn i Coronakrisen. V yrkade på att ansökan ska beviljas medan övriga i kommunstyrelsen ställde sig bakom förslag till beslut att avslå ansökan.
 • Ärende 12 handlade om förnyat idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län. Här yrkade KD på att återremittera ärendet i syfte att barnrättsarbetet som bedrivs i kommunal regi ska ske på samma sätt som äldreombudsmannen. De övriga i kommunstyrelsen ville att Barnombudet ska vara fristående och godkände det liggande förslaget.
 • Ärende 13 handlade om rapport Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021. Här yrkade M med instämmande från Simon Alm (-) att tillgängligheten i elevhälsan ska öka genom digitala lösningar. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.
 • Ärende 14 handlade om förlängt borgensåtagande och amorteringsfrihet för Curlingcompaniet i Uppsala AB. Simon Alm (-) yrkade på att det är sista gången amorteringsfrihet beviljas utan rimlig insyn i CCAB:s ekonomi. Även här blev beslutet i enlighet med liggande förslag.
 • Ärende 15 handlade om avtal om förändrat väghållaransvar, väg 255 och 272. M och KD med instämmande från Stefan Hanna (-) yrkade på att ärendet återremitteras för att delas upp i två ärenden där väg 255 och 272 behandlas var och en för sig och att kommunen går vidare för att överta väghållaransvaret för väg 272, men inte för väg 255. Beslutet blev i enlighet med det liggande förslaget.
 • Ärende 16 handlade om utvecklingsplan för Hammarskogs naturreservat och friluftsområde. Ärendet handlar precis som det framgår i rubriken om att utveckla Hammarskog och ta större grepp kring hela området. Här yrkade vi i Mittenstyret på att cykelvägen till Hammarskog färdigställs 2022 och att Request of Interest (RFI) gällande driften av caféverksamheten genomförs. M, KD, C och Stefan Hanna (-) yrkade på att överlåta driften av caféverksamheten till privat regi, att begränsningar för caféverksamheten gällande öppettider stryks. Beslutet blev i enlighet med liggande förslaget och med Mittenstyrets tillägg.
 • Ärende 18 handlade om uppdragsärende för initieringsbeslut av naturreservatsbildningar. Det vill säga bilda kommunala naturreservat i Gula stigen, Stabby skogen/ Stabby backen, Fjällnora friluftsområde och Röboåsen-Tunåsen. M, KD, Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkade avslag på bildandet av naturreservat avseende Stabby, Gula stigen och Röbo-Tunåsen. Ärendet gick igenom i enlighet med förslaget.
 • Ärende 19 handlade om översyn av gränser, reservatsföreskrifter och skötselplan för naturreservatet Hågadalen-Nåsten. M och KD ville stryka den andra att-satsen som innebär att kvarteren Kalkstenen och Blodstenen och införlivas i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Beslutet blev i enlighet med liggande förslag.
 • Ärende 29 handlade om yttrande i mål om laglighetsprövning; Fredrik Ahlstedt/Uppsala kommun. Det är alltså överklagandet som inkom från Fredrik Ahlstedt med flera angående beslutet i kommunfullmäktige om konstmuseet. Här gäller kommunens yttrande. M, MP, KD, Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkade på att Uppsala kommun i sitt svar till förvaltningsrätten ska tillstyrka Fredrik Ahlstedts begäran. L, S och V yrkade på liggande förslag till yttrande. Efter en votering landade kommunstyrelsen på det liggande förslaget.

Vad är en motion?

De flesta motioner lämnas in av oppositionen men motionsrätten gäller alla. En motion är ett förslag som bereds av berörda nämnder och kommunstyrelsen för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Även om motioner är beslutsärenden blir det mestadels ett nej från de som styr och motionärerna röstar ja med stöd av hela eller delar av oppositionerna. Debatten om motionerna kan ni följa i kommunfullmäktige, den 13 september 2021 med start kl. 13:15, via webben.
Vad är en reservation kontra särskilt yttrande?

Skillnaden mellan ett särskilt yttrande och en reservation är att med ett särskilt yttrande är man för beslutet men vill ändå markera en något avvikande ståndpunkt. En reservation lämnas när man är emot beslutet och tydligt vill markera att man är emot. Därför skriver jag sällan när en del partier lämnar ett ”särskilt yttrande”.

Obs! Varken Centerpartiet eller Sverigedemokraterna har numera en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och kan därför inte yrka eller lämna en reservation, men de kan lämna in ett särskilt yttrande. I det avseende är det C och SD:s sätt att markera att de är emot ett förslag. Centerpartiet finns inte heller med i de yrkanden som M och KD lämnar, men de är för det mesta med på yrkandena. Det syns dock inte i protokollet eftersom de saknar en ordinarie plats för tillfället. Jag kommer framöver att skriva ((C)) när Centerpartiets ersättare och tillika gruppledare, Jonas Petersson, håller med M och KD eller oss i några beslut.

Vad är en återremiss?

Återremiss är när styrelsen inte avgör ärendet, utan i stället skickar tillbaka ärendet för ytterligare beredning. Det är också ett sätt för oppositionen att skjuta upp ett beslut och ”begär” mer underlag. Eller om det framkommer nya uppgifter där beslutfattare, även de som styr önskar kompletteringar. Måste även tillägga att tillvägagångssättet att yrka återremiss används av alla oppositioner oavsett partifärg.

Vad är en bordläggning?

Till skillnad från en återremiss där ärendet måste ändras eller kompletteras så innebär bordläggning att ärendet kommer tillbaka oförändrad. Ibland vill man invänta att någon annan nämnd ska fatta ett beslut eller att ärendet kommer ut till ledamöterna sent och ledamöterna önskar mer tid för inläsning. Bordläggning kan alltså bero på flera anledningar.

Vad är en politisk vilde?

I Sverige är en politiker alltid vald av folket från ett parti. Till skillnad från i en del andra länder finns det inga personliga eller oberoende mandat i fullmäktige eller i riksdagen. Oavsett personkryss tillhör mandatet partiet, inte personen. Detta av den enkla anledningen att utan ett parti, inget mandat. Dock kan det uppstå politiska vildar under en mandatperiod. Det handlar om när en person själv lämnar sitt parti eller om ett parti utesluter en person. Om dessa personer då väljer att behålla sitt mandat kallas personen för en politisk vilde. I Uppsalas kommunstyrelse finns idag två politiska vildar, Stefan Hanna (tidigare Centerpartiet) och Simon Alm (tidigare Sverigedemokraterna).

I Uppsalas kommunfullmäktige finns det totalt fem politiska vildar (inklusive Stefan och Simon) efter det att Therese Rhann lämnade Vänsterpartiet, Karin Ericsson lämnade Centerpartiet och Knut Godskesen lämnade Sverigedemokraterna men samtliga sitter fortfarande kvar i fullmäktige.

Det var en hel del ärenden från kommunstyrelsemötet idag. Detta var det sista mötet med kommunstyrelsen före sommaruppehållet. Men vi har en hel del möten kvar i arbetsutskottet och nämnder och bolagsstyrelser. Några veckor till innan vi kan pausa lite.

Jag måste återigen passa på att säga att det politiska uppdraget är utvecklande, stimulerande och viktigt för att upprätthålla vår demokrati. Hitta ett parti som passar dina idéer och engagera dig. Du behövs!

Ha en fortsatt trevlig vecka!

Mohamad Hassan (L)


 

Yrkanden