Pandemin har satt sina spår och många företag har det väldigt väldigt svårt i dessa tider. Restriktionerna som är satta ska självklart följas. Men vi har inte lockdown i Sverige. Vi har fortfarande affärer, butiker, restauranger och kaféer som är öppna i Uppsala som vill ha kunder. Därför är det viktigt att vi stöttar vårt lokala näringsliv under pandemin.

Företagen behövs i Uppsala för att vi vet att det är de som betalar in till skola, vård och omsorg. Affärerna, caféerna och restaurangerna har öppet och följer restriktionerna. De gör allt för att minska smittspridningen så att du som kund kan känna dig trygg och säker.

Här är en lista av många av de beslut som har tagits av Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen i år för att underlätta för näringslivet i Uppsala under pandemin:

Krisledningsnämnden 20 mars 2020

 • att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
  likviditet,
 • att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90
  dagar,
 • att kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av
  utställda fakturor vid behov,
 • att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter
  begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Uppsala
  kommun att göra likadant,
 • att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser
  och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar
  att i första hand omboka istället för att avboka,
 • att kommunen ska skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och
  prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
 • att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på
  gator och torg,
 • att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av
  årsomsättnings- och ratingkrav,
 • att kommunen ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid kommunens
  anläggningar,
 • att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den
  mån de berörs och att fatta likalydande beslut,
 • att kommunledningskontoret ska underlätta företagens kontakt med
  kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden,
 • att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt
 • att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till
  krisledningsnämnden om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska
  effekterna för enskilda, organisationer och företag i Uppsala kommun med
  anledning av spridningen av coronaviruset.

Krisledningsnämnden 2 april 2020

 • att tidigarelägga planerade inköp i första hand till kommunens avtalade lokala
  leverantörer,
 • att arbeta för att beslutade investeringar som kan i första hand komma att
  beröra det lokala näringslivet hålls enligt plan,
 • att arbeta för att tidigarelägga beslutade investeringar som kan i första hand
  komma att beröra det lokala näringslivet där så är möjligt,
 • att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående och att
  fatta likalydande beslut, samt
 • att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas.
 • att jämka arrendeavgiften år 2020 till noll kronor för arrenden som avser bland
  annat restaurang, kiosk, handel, turism samt liknande verksamheter
 • att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under år 2020 sätta ner
  arrendeavgiften i enlighet med principerna ovan om behov uppstår för andra
  liknande verksamheter eller branscher än de som framgår ur beslutspunkt ett,
  samt
 • att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under 2020 avgiftsfritt
  arrendera ut mark till bland anat restauranger, kiosker, caféer och
  livsmedelsverksameter om behov uppstår för att möjliggöra att verksamheter
  bedrivs utomhus.
 • att snarast möjligt införa parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A de två första
  timmarna för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker
  via applösning,
 • att rekommendera Uppsala kommun Parkerings AB att genomföra
  motsvarande lösning för bolagets P-hus i zon A,
 • att rekommendera andra aktörer med avgiftsbelagd besöksparkering inom
  zon A att följa kommunens exempel,
 • att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenseras Uppsala
  kommun Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och
  kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden,
 • att beslutet om parkeringsavgifter gäller tillsvidare och som längst till och med
  maj 2020, samt
 • att uppdra åt konnmunledningskontoret att arbeta fram ett förslag om hur
  sommargågator och liknande koncept kan iordningställas i city i syfte att
  skapa fungerande och attraktivt stadsutrymme för näringsverksamhet
  utomhus.

Kommunstyrelsen 11 november 2020

 • att införa distansvärdar i city under julhandeln,
 • att genomföra en riktad informationsinsats kring företagsakuten och den
  expertrådgivning Uppsala Innovation Centre tillhandahåller,
 • att bevilja ansökan från Uppsala Citysamverkan om extra verksamhetsstöd om
  1 040 000 kronor för att täcka inkomstbortfall till följd av slopad medlemsavgift
  under 2021 samt införandet av digital cityplattform,
 • att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att bevilja
  medlemsavgiftfritt under 2021 i Uppsala Convention Bureau samt bevilja ett
  verksamhetsbidrag på 850 000 kronor till Destination Uppsala AB för att täcka
  det inkomstbortfall detta medför,
 • att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt införa
  parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A den första timmen för de parkeringar
  som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning,
 • att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt införa
  zon med avgiftsfri korttidsparkering vid St. Eriks torg samt på övriga platser där
  det är lämpligt i centrala Uppsala,
 • att rekommendera Uppsala kommun Parkerings AB att införa parkeringsavgift
  om 1 kr/timme den första timmen lösning för bolagets P-hus i zon A,
 • att gatu- och samhällsmiljönämndens och Uppsala parkerings AB:s kostnader
  för parkeringsåtgärderna ska bäras av kommunstyrelsen,
 • att att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen för Uppsala kommun
  Parkerings AB kompenseras av kommunstyrelsen genom reglering av löpande
  avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu-och samhällsmiljönämnden,
 • att beslutet om parkeringsavgifter och parkeringszoner gäller tillsvidare och
  som längst till och med 31 augusti 2021,
 • att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen
  med förslag på aktiviteter och kulturarrangemang som kan arrangeras så snart
  lokala och allmänna restriktioner hävts i syfte att locka människor tillbaka till
  city samt avsätta 500 000 kronor för att finansiera detta,
 • att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina
  kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och
  ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner
  fastställda av Uppsala kommun,
 • att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen
  med en plan för hur Uppsala kommun kan underlätta en återstart av det lokala
  näringslivet och underlätta kring insatser för de som drabbats hårdast av
  coronapandemin och behöver en snabb återstart efter pandemins slut,
 • att uppdra till kommunledningskontoret att månatligen återrapportera till
  kommunstyrelsen om de beslutade åtgärdernas effekt och resultat samt,
 • att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på justerade åtgärder om
  smittspridningsläget förbättras så att vissa åtgärder inte anses motiverade
  längre alternativt kan justeras.