Se alla

Alla företag är lika viktiga för Uppsala

För att det lokala näringslivet ska må bra behöver vi göra mer. Kom med förslag till Mohamad på hur det lokala näringslivet kan få en skjuts.

Kontakta Mohamad Hassan (L):

Uppsalas näringsliv behöver en omstart efter att ha genomgått en mycket svår period.

Vi behöver säkerställa att ekonomins hjul börjar snurra igång, ingjuta framtidstro hos Uppsalas företagare så att näringslivet kan fortsätta att investera och växa sina verksamheter. Tillväxten är det som gör Uppsala till en attraktiv kommun för att investera, arbeta och bo i. Näringslivet betalar in den skatt som hjälper till med att finansiera vår skola, vård och omsorg. 

För dig som företagare, ta gärna kontakt med Mohamad Hassan (L), Uppsalas kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och företagarfrågor, för att berätta om de åtgärder som du tycker behövs eller skulle underlätta för din verksamhet. Det finns inga för små eller för stora frågor att lyfta fram. All input är lika viktig!

Här är en lista av många av de beslut som Liberalerna har medverkat till i Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen för att underlätta för näringslivet i Uppsala under pandemin:

Krisledningsnämnden 20 mars 2020

 • att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
  likviditet,
 • att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 90
  dagar,
 • att kommunen ska vara generös med ytterligare anstånd med betalning av
  utställda fakturor vid behov,
 • att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter
  begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Uppsala
  kommun att göra likadant,
 • att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser
  och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar
  att i första hand omboka istället för att avboka,
 • att kommunen ska skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och
  prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
 • att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på
  gator och torg,
 • att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av
  årsomsättnings- och ratingkrav,
 • att kommunen ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid kommunens
  anläggningar,
 • att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående i den
  mån de berörs och att fatta likalydande beslut,
 • att kommunledningskontoret ska underlätta företagens kontakt med
  kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden,
 • att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas, samt
 • att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till
  krisledningsnämnden om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska
  effekterna för enskilda, organisationer och företag i Uppsala kommun med
  anledning av spridningen av coronaviruset.

Krisledningsnämnden 27 mars 2020

 • att jämka markupplåtelseavgiften till noll kronor för butiker och restauranger
  till och med 31 december 2020,
 • att i samråd med Polismyndigheten som tillståndsmyndighet tillfälligt
  möjliggöra försäljning i anslutning till verksamhetslokalen, samt
 • att i samverkan med Uppsala city och Polismyndigheten utveckla möjligheten
  till utökad markupplåtelse för butiker och restauranger

Krisledningsnämnden 2 april 2020

 • att tidigarelägga planerade inköp i första hand till kommunens avtalade lokala
  leverantörer,
 • att arbeta för att beslutade investeringar som kan i första hand komma att
  beröra det lokala näringslivet hålls enligt plan,
 • att arbeta för att tidigarelägga beslutade investeringar som kan i första hand
  komma att beröra det lokala näringslivet där så är möjligt,
 • att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt det ovanstående och att
  fatta likalydande beslut, samt
 • att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas.
 • att jämka arrendeavgiften år 2020 till noll kronor för arrenden som avser bland
  annat restaurang, kiosk, handel, turism samt liknande verksamheter
 • att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under år 2020 sätta ner
  arrendeavgiften i enlighet med principerna ovan om behov uppstår för andra
  liknande verksamheter eller branscher än de som framgår ur beslutspunkt ett,
  samt
 • att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under 2020 avgiftsfritt
  arrendera ut mark till bland anat restauranger, kiosker, caféer och
  livsmedelsverksameter om behov uppstår för att möjliggöra att verksamheter
  bedrivs utomhus.
 • att snarast möjligt införa parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A de två första
  timmarna för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker
  via applösning,
 • att rekommendera Uppsala kommun Parkerings AB att genomföra
  motsvarande lösning för bolagets P-hus i zon A,
 • att rekommendera andra aktörer med avgiftsbelagd besöksparkering inom
  zon A att följa kommunens exempel,
 • att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen, kompenseras Uppsala
  kommun Parkerings AB genom reglering av löpande avtal mellan bolaget och
  kommunen genom gatu- och samhällsmiljönämnden,
 • att beslutet om parkeringsavgifter gäller tillsvidare och som längst till och med
  maj 2020, samt
 • att uppdra åt konnmunledningskontoret att arbeta fram ett förslag om hur
  sommargågator och liknande koncept kan iordningställas i city i syfte att
  skapa fungerande och attraktivt stadsutrymme för näringsverksamhet
  utomhus.

Kommunstyrelsen 11 november 2020

 • att införa distansvärdar i city under julhandeln,
 • att genomföra en riktad informationsinsats kring företagsakuten och den
  expertrådgivning Uppsala Innovation Centre tillhandahåller,
 • att bevilja ansökan från Uppsala Citysamverkan om extra verksamhetsstöd om
  1 040 000 kronor för att täcka inkomstbortfall till följd av slopad medlemsavgift
  under 2021 samt införandet av digital cityplattform,
 • att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att bevilja
  medlemsavgiftfritt under 2021 i Uppsala Convention Bureau samt bevilja ett
  verksamhetsbidrag på 850 000 kronor till Destination Uppsala AB för att täcka
  det inkomstbortfall detta medför,
 • att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt införa
  parkeringsavgift om 1 kr/timme i zon A den första timmen för de parkeringar
  som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning,
 • att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt införa
  zon med avgiftsfri korttidsparkering vid St. Eriks torg samt på övriga platser där
  det är lämpligt i centrala Uppsala,
 • att rekommendera Uppsala kommun Parkerings AB att införa parkeringsavgift
  om 1 kr/timme den första timmen lösning för bolagets P-hus i zon A,
 • att gatu- och samhällsmiljönämndens och Uppsala parkerings AB:s kostnader
  för parkeringsåtgärderna ska bäras av kommunstyrelsen,
 • att att intäktsbortfallet som blir följden av förändringen för Uppsala kommun
  Parkerings AB kompenseras av kommunstyrelsen genom reglering av löpande
  avtal mellan bolaget och kommunen genom gatu-och samhällsmiljönämnden,
 • att beslutet om parkeringsavgifter och parkeringszoner gäller tillsvidare och
  som längst till och med 31 augusti 2021,
 • att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen
  med förslag på aktiviteter och kulturarrangemang som kan arrangeras så snart
  lokala och allmänna restriktioner hävts i syfte att locka människor tillbaka till
  city samt avsätta 500 000 kronor för att finansiera detta,
 • att uppmuntra samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina
  kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och
  ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner
  fastställda av Uppsala kommun,
 • att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen
  med en plan för hur Uppsala kommun kan underlätta en återstart av det lokala
  näringslivet och underlätta kring insatser för de som drabbats hårdast av
  coronapandemin och behöver en snabb återstart efter pandemins slut,
 • att uppdra till kommunledningskontoret att månatligen återrapportera till
  kommunstyrelsen om de beslutade åtgärdernas effekt och resultat samt,
 • att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på justerade åtgärder om
  smittspridningsläget förbättras så att vissa åtgärder inte anses motiverade
  längre alternativt kan justeras.

Kommunstyrelsen 9 december 2020

 • att jämka arrendeavgiften år 2021 till noll kronor för arrendatorer som bedriver
  verksamhet inom restaurang, kiosk, handel, turism samt till eventuellt andra
  kommande utsatta branscher, samt
 • att om möjligt upplåta kommunägd mark avgiftsfritt till restauranger, kiosker
  och caféer i nära anslutning till verksamheten för att möjliggöra uteservering

Krisledningsnämnden 5 februari 2021

 • att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag rörande
  eventuellt stöd eller kompensation till restaurangbranschen enligt
  föredragning i ärendet, uppdraget redovisas på kommunstyrelsen onsdagen
  den 10 februari 2021 och
 • att delegera till ordförande att på krisledningsnämnden vägnar tillskriva
  regeringen om vikten av förändringar i stöd till företag och snabbare
  utbetalning av beviljade stöd inom besöksnäringen och i synnerhet
  restaurangbranschen

Kommunstyrelsen 12 maj 2021

 • att efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022
  samt
 • att tillsyn enligt alkohollagen 2022 skattefinansieras istället för att
  avgiftsfinansieras och att kostnaden på 2 800 000 kronor tas i beaktande i Mål
  och budget 2022–2024.
 • att efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2021,
 • att tillsyn enligt alkohollagen 2021 skattefinansieras istället för att
  avgiftsfinansieras och att kostnaden på 2 800 000 kronor bärs av
  kommunstyrelsen,
 • att bevilja extra verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan om 350 000
  kronor för att finansiera en utökad verksamhet med distansvärdar i city,
 • att bevilja extra verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan om 100 000
  kronorför att finansiera fortsatt drift av digital cityplattform,
 • att bevilja ett extra verksamhetsstöd till Nyföretagarcentrum om 300 000
  kronor, till Connect om 100 000 kronor, till Drivhuset om 50 000 kronor för att
  möjliggöra utökad rådgivning och information kring nyföretagande,
 • att bevilja extra verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan om 630 000
  kronorför att täcka inkomstbortfall till följd av slopad medlemsavgift under
  2022 samt,
 • att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att bevilja
  medlemsavgiftfritt under 2022 i Uppsala Convention Bureau samt bevilja ett
  verksamhetsbidrag på 850 000 kronor till Destination Uppsala AB för att täcka
  det inkomstbortfall detta medför.