Se alla

Seniorer

- leva livet hela vägen

Årsrika behövs i vårt liberala Uppsala och har mycket att bidra med. Tyvärr är det många seniorer som inte känner sig delaktiga i samhället eller önskvärda i arbetslivet. Seniorers erfarenheter ställs ofta åt sidan, vilket vi behöver förändra. Att förbise seniorers kunskaper och erfarenheter är ett resursslöseri, som inte rimmar väl med liberalism. Vår liberala politik vill skapa individuell frihet oavsett ålder, och det inkluderar möjligheten att arbeta högt upp i åldern om man vill. Uppsala kommun ska därför vara en förebild som arbetsgivare och uppmuntra och underlätta för de seniorer som vill fortsätta att arbeta.

Liberalerna vill:

Liberalerna i Uppsala vill

 • Garantera valfriheten inom äldreomsorgen. Att välja vem man vill få hjälp av när det gäller boende och hemtjänst ska vara en rättighet och dessutom enkelt.
 • Bygga ut antalet vård- och omsorgsplatser kontinuerligt för att täcka det ökande behovet.
 • Utveckla fler trygghetsboenden för de seniorer som är för friska för omvårdnadsboende men vill flytta och ingå i en gemenskap som känns trygg. Att bo kvar i sitt hem får aldrig bli ett tvång.
 • Ge seniorer, som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl, möjlighet att tala sitt modersmål med sin personal.
 • Låta seniorer få äta god mat efter sin egen smak under trivsamma former. Mat och måltidsupplevelser är viktiga för livskvaliteten. Vi ska fortsätta finansiera lokal forskning och utbildning om mat och måltidsmiljöer för seniorer.
 • Erbjuda seniorer i boende- och vårdmiljöer en meningsfull vardag genom bl. a konst, musik, litteratur och en mångfald av andra aktiviteter.
 • Förstärka satsningarna inom förebyggande verksamheter för seniorer såsom öppna verksamheter, träffpunkter och dagverksamheter.
 • Göra det möjligt att ta med sig sitt husdjur till seniorboendet. Ta fram riktlinjer för djur i vård och omsorg så att djurens positiva kraft tas tillvara.
 • Ge intresserade seniorer möjlighet att lära sig att använda internet och digital teknik.
 • Se till att biståndsbedömningen är rättvis och ändamålsenlig. Processen måste ske noggrant och tillåtas att ta tid. Biståndsbedömningen ska följas upp oftare, gärna i den äldres hemmiljö.
 • Utreda möjligheten att införa seniorrabatt i kollektivtrafiken under lågtrafik. Se till att även den som har rörelsenedsättning har möjlighet att ta bussen.
 • Låta hemtjänst och personal på boenden ha ett rehabiliterande arbetssätt och att rehabilitering ska tas med i biståndsbedömningen. Det är viktigt att seniorer så länge som möjligt behåller förmågan att klara vardagen på egen hand.
 • Samarbeta med civilsamhället för att erbjuda seniorer ett aktivt och innehållsrikt liv.
 • Utreda möjligheten att skapa en för regionen och kommunen gemensam nämnd för äldrefrågor där individen, inte vem som ansvarar för vad, står i fokus.