Se alla

Vår budget blir en nystart för Uppsala

Lördag 18 september 2021

Åren under pandemin har blottlagt brister i välfärden och vi har sett hur personal inom äldreomsorgen slitit, lärare och skolelever kämpat med distansundervisning samtidigt som arbetsmarknaden blivit allt svårare. Den heta sommaren och de allvarliga översvämningarna i vårt grannlän påminner oss om klimatkrisen. Det har synliggjorts vad som är viktigt för ett välfungerande Uppsala. Och det har blivit tydligt att vi måste göra mer för att öka tryggheten, skapa fler jobb, förbättra skolan och snabba på klimatomställningen. Mittenstyrets budget är den nystart som Uppsala behöver.Vår budget är en rejäl boost för Uppsalas välfärd. Den innebär 512 miljoner kronor extra till välfärden och en oförändrad skattesats. Den här offensiva budgeten är möjlig tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik där vi de senaste åren har prioriterat att varje skattekrona används på ett ansvarsfullt sätt. Det har bidragit till att Uppsala har en stark ekonomi trots pandemin och att vi nu kan ge Uppsala en ordentlig nystart.

Vi ökar tempot i klimatarbetet
Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Mittenstyrets mål är därför att utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för alla medborgares och verksamheters möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Majoriteten av utsläppen kommer från fossildrivna fordon, därför storsatsar vi på fler laddstationer för elfordon samtidigt som vi skapar fler gång- och cykelvägar. Vi ordnar sommargator med minskad genomfartstrafik och ökad trivsel samt reglerar Kungsgatan för en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och minskade klimatutsläpp. Vi gör också stora satsningar på klimatpositiv energiförsörjning, klimatkrav vid upphandling och inköp och hållbart byggande.

Vi växlar upp trygghetsarbetet
I Uppsala ska du känna dig trygg oavsett vem du är och var du bor. Att pandemin slog hårt mot Uppsalas äldre har inte undgått någon. Därför kraftsamlar vi nu för en tryggare äldreomsorg. Vi växlar också upp kommunens arbete med att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet. Samtidigt får socialtjänsten ökade resurser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med ordningsvakter och kameraövervakning förstärks. Vi inför trygghetsteam med områdesvärdar och samarbetar med lokala företag för ökad trygghet i Gränby- och Gottsundaområdet. Vi satsar också på fler socialarbetare i skolan, ett allaktivitetshus i Gottsunda, lovaktiviteter för barn och unga och ett nytt bibliotek i Gränby. För vi vet att det behövs både och. Vi behöver både bekämpa brotten och se till så att inga fler unga hamnar i kriminalitet.

En likvärdig skola
Skolan med sina lärare har en central roll i nystarten av Uppsala. Därför ger Mittenstyret det största tillskottet till skolan. För att elever ska kunna uppnå sin fulla potential ska de få rätt stöd. Det behövs resurser för att Uppsalas elever ska kunna ta igen den undervisning som gått förlorad under pandemin, samtidigt gör vi särskilda satsningar på att stärka elevers hälsa och välmående. Vi tillför även resurser för att stärka kvaliteten i fritidshemmen genom att kompensera för de olika förutsättningar som finns. Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Fler Uppsalabor i arbete
Vårt mål är att alla som kan också ska arbeta och företagen ska växa och utvecklas. Minst 3 000 personer ska under 2022 få ta del av vårt jobb- och utbildningspaket genom satsningar på arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper, mer resurser till vuxenutbildningen och utbildnings- och jobbsatsningar i Gränby, Stenhagen och Sävja. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas och Uppsala ska enligt vår vision vara ett nav för företagande och jobb.

Uppsala är en fantastisk kommun att leva och jobba i. Men vi får inte blunda för de utmaningar som finns. Vi socialdemokrater, liberaler och miljöpartister är inte rädda för att fortsätta att ta ansvar och tillsammans vågar vi ta de beslut som behövs, även de tuffa. Mittenstyrets budget för 2022 är den nystart som kommunen behöver. För en skola som ser varenda unge, för att öka tryggheten, få fler i arbete och snabba på klimatomställningen. Vi ska bygga vidare på det som är bra med Uppsala samtidigt som vi tar itu med de samhällsutmaningar som finns. Det är vårt löfte till alla Uppsalabor.

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Eva Christiernin, kommunalråd (S)
Mohamad Hassan, kommunalråd (L)
Helena Hedman Skoglund, kommunalråd (L)
Rickard Malmström, kommunalråd (MP)
Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)