Våra prioriteringar är tydliga: Uppsalas gator och torg ska bli tryggare och välfärden ska stärkas. Fler ska komma i arbete och egen försörjning. Fler elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper. Vi ska öka takten i klimatomställningen för att möta klimatkrisen.

För att öka tryggheten ska vi vara hårda mot brotten – men också mot dess orsaker. För att förebygga kriminalitet satsar vi på en stärkt socialtjänst, utbyggd avhopparverksamhet och meningsfull fritid för barn och unga. Vi fortsätter arbetet med att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver detta satsar vi på fler ordningsvakter och övervakningskameror.

I Uppsala ska du känna dig trygg på ålderns höst. Pandemin har dessvärre visat på brister inom äldreomsorgen. Vi stärker och utvecklar äldreomsorgen med mer utbildad personal och stärkta svenskkunskaper. Totalt tillför vi äldreomsorgen 96 miljoner mer under nästa år. Vårt mål är att Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Därför satsar vi bland annat på ett rabatterat seniorkort i kollektivtrafiken. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet och frihet. Vi kommer därför bland annat bygga bort bristen på LSS-bostäder.

När Uppsala växer, fler startar företag och arbetar har vi råd att investera i välfärden. Därför är vårt mål att alla Uppsalabor som kan arbeta också ska arbeta. Som ett led i detta ska vi uppmuntra nyföretagande och ge företagarna de bästa förutsättningarna att växa. Såväl små som stora företag är viktiga för oss. Integrationen måste gå snabbare och bli mer jämställd. Vi satsar därför bland annat på att öka genomströmningen i SFI och etablera ett jobb- och utbildningscenter i Gränby.

I Uppsalas skolor ska varje barn oavsett bakgrund ges rätt stöd. Lärare ska få mer tid för sitt kärnuppdrag och skolorna ska präglas av studiero, trygghet och fokus på att höja kunskapsresultaten. För att öka tryggheten och höja elevers närvaro gör vi en särskild satsning på fler socialarbetare och närvarokoordinatorer i skolan. Vi ska även verka för att förbättra den psykiska hälsan bland barn och unga och att elever med funktionsnedsättningar får det stöd de behöver.

Vi vet att klimatomställningen inte kan vänta, därför växlar vi upp vårt klimat- och miljöarbete. Växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år. Att minska trafikens utsläpp och säkerställa en fossilfri energiförsörjning är två nyckelfrågor. Vi vill värna den biologiska mångfalden genom att utveckla livsmiljöer för växter och djur.

Totalt tillför vi 429 miljoner mer till 2021 års budget jämfört med förra året trots det svåra ekonomiska läget. Det är pengar som till stor del kommer från regeringens och samarbetspartiernas utökade statsbidrag till kommunerna.

Våra partier delar övertygelsen om alla människors lika värde och de demokratiska principerna. Vi eftersträvar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Uppsala. Vårt samarbete grundar sig i viljan att ta ansvar för vår kommun och sätta Uppsalas bästa först. I vårt budgetförslag tar vi viktiga steg för att skapa ett tryggare Uppsala med fler jobb, en likvärdig skola och en snabbare klimatomställning.

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Caroline Hoffstedt, kommunalråd (S)
Mohamad Hassan, kommunalråd (L)
Helena Hedman Skoglund, kommunalråd (L)
Rickard Malmström, kommunalråd (MP)
Linda Eskilsson, kommunalråd (MP)

Länk till debattartikeln i UNT 2020-11-02