Se alla

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas

Uppsala kommun använder en rad åtgärder för att motverka våld i nära relationer, skriver mittenstyrets ledamöter i socialnämnden.

Onsdag 28 april 2021

Mäns våld mot kvinnor har åter aktualiserats efter att fem kvinnor mördats av män de har eller har haft en relation med. Varje mord är ett för mycket och därför ser vi nu i Uppsala kommuns socialnämnd att särskilt följa upp varje fall där vi får reda på att en kvinna boende i kommunen mördats av närstående, för att förhindra att det sker igen. Vi ser också över om barn berörts och om det finns behov av hjälp från kommunen. Uppsala kommun ska göra allt vi kan för att förhindra mord och våld på kvinnor i vår kommun, liksom att barn ser på när mödrar misshandlas och dödas. Visar arbetet på behov av mer åtgärder tvekar vi inte inför att göra mer.

Våld som män begår mot kvinnor utgör det vanligaste våldet som begås i nära relationer. Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för grovt våld, upprepad misshandel och sexuellt våld. Det förekommer i en sådan omfattning att det är ett folkhälso- och samhällsproblem, globalt såväl som här i Uppsala. Därför har vi i Uppsala kommun de senaste åren intensifierat arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppsala kommun har ett program och en handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer som har till syfte att samordna kommunen i sin helhet för att förebygga, upptäcka och synliggöra samt åtgärda våld i nära relationer. Handlingsplanen ska nu ses över, utvärderas och uppdateras för att på bästa sätt rusta Uppsala kommun i kampen mot bland annat det våld som sker i nära relationer.

Det intensifierade arbetet som kommunen har bedrivit de senaste åren har bland annat inneburit att stärka kommunens relation med ideella organisationer genom föreningsbidrag till Uppsala kvinnojour, Uppsala tjej- och transjour, Uppsala stadsmissions Kvinnobyrå och Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU). Kommunens partnerskap med Tjejers rätt i samhället (TRIS) innebär exempelvis att vi tillsammans och gemensamt blir bättre på att upptäcka och hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans med TRIS har vi implementerat ett metodmaterial i Uppsalas skolor som hjälper lärare att identifiera barn och unga som är utsatta för våld eller förtryck.

Våld i nära relationer är inte heller något som bara drabbar kvinnor i yngre åldrar. Våld finns även i äldres nära relationer. I kombination med att allt fler äldre lever mer isolerat ser vi en negativ utveckling. Därför har kommunen sedan ett år tillbaka beviljat stöd till Diakonistiftelsen Samariterhemmet för att bedriva en samtalsmottagning för äldre. Många äldre lever och har levt i våldsutsatta parrelationer och behöver hjälp och stöd. Även personalen inom kommunens egen äldreförvaltning har genomgått en utbildning för att få grundläggande kunskap i äldres nära relationer och för att få stöd i att ta fram rutiner för arbetet med våldsutsatta äldre.

Socialnämnden har inrättat ett särskilt team för hedersrelaterade ärenden som snabbt ska utreda och överta orosanmälningar som handlar om en misstänkt hederskontext. Tack vare detta kan vi nu hjälpa betydligt fler flickor och pojkar som lever under familjernas hedersförtryck.

Vi tror att satsningar på fler polisanställda som kan utreda sexualbrott, skärpta straff för mord och sexuellt våld är nödvändigt för att förhindra att fler kvinnor mördas. Vi menar också att straffen för grov kvinnofridskränkning behöver skärpas. Men verklig förändring sker genom förebyggande arbete i ett tidigt skede för att på riktigt motverka att det våld som sker i nära relationer.

Uppsala kommun ska tillsammans med rättsväsendet och civilsamhället bidra till att mäns våld mot kvinnor upphör. Men alla våra insatser som individer spelar roll. Civilkuraget i att våga fråga och larma till myndigheter ifall man märker att något inte står rätt till hos en granne eller vän spelar roll. Tillsammans kan vi skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi tar nu ett steg vidare genom att följa upp och utvärdera vad som kan göras annorlunda från kommunens sida för att motverka att fler kvinnor utsätts.

Asal Gohari, ordförande (S), socialnämnden
Alf Karlsson, 1:e v ordförande (MP), socialnämnden
Ludvig Arbin, ledamot (L), socialnämnden

Publicerad i UNT 2021-04-28.