Se alla

Erbjud SFI till ukrainska flyktingar

Liberalerna tillsammans med Alliansen har lämnat in ett initiativärende till kommunstyrelsen i Uppsala om att erbjuda SFI-utbildning för ukrainska flyktingar.

Torsdag 9 mars 2023

För över ett år sedan bröt ett fruktansvärt krig ut mot Ukraina och kvinnor och barn har flytt undan våldet och sökt skydd i Uppsala. För dessa flyktingar är det nu viktigt att lära sig svenska för att kunna integreras i samhället och leva på lika villkor som alla andra. Svenska språket är en nödvändighet för att kunna kommunicera med myndigheter, söka jobb och utbildning, och delta fullt ut i samhällslivet.

EU:s massflyktsdirektiv har gjort att ukrainare snabbt kunde få uppehållstillstånd, bostad och rätt att jobba. Även om kommuner inte har någon skyldighet att erbjuda arbetsmarknadspolitiska program, SFI eller annan vuxenutbildning, så har ukrainska flyktingar möjlighet att läsa SFI i 39 kommuner enligt Sveriges Radio (10 feb. 2023).

Kostnaden för att erbjuda ukrainska flyktingar SFI borde ses som en långsiktig investering. Uppsala kommun borde agera och ta ansvar för dessa människor som flytt och kommit till vår kommun genom att möjliggöra för dem att läsa SFI och öka deras personliga frihet och kunna bli en del av vårt samhälle, medan kriget fortfarande pågår. 

Initiativärende om SFI för ukrainska flyktingar

Idag har ukrainska flyktingar inte rätt till SFI-utbildning. Detta beror på att de har fått skydd med stöd av massflyktsdirektivet, där deras rätt till utbildning är begränsad. Massflyktsdirektivet innehåller bara minimikrav och i dem ingår inte rätten till SFI eller annan utbildning inom kommunal vuxenskola.

Människor vill bidra och göra rätt för sig. Att känna sig obehövd, att man ligger samhället till last samt behöva leva i passivitet är en svår psykisk påfrestning, särskilt när det kombineras med stor oro för familj och vänner som är kvar i krigets Ukraina. Avsaknad av egen försörjning bidrar till lidandet och gör gruppen särskilt utsatt. Samtidigt vet vi att de ukrainare som kommer till Sverige sitter på både utbildning och arbetslivserfarenhet som gör dem mycket attraktiva för arbetsgivare – om de bara kunde språket. Att inte ge ukrainarna tillgång till SFI är ett slöseri av såväl individernas liv och hälsa, som för vårt samhälle.

Enligt Migrationsverket har 800 ukrainska flyktingar fått skydd i Uppsala kommun. Det enda anständiga är att låta dem få tillgång till SFI så de enklare kan få jobb och försörja sig själva.

Varje ukrainare i kommunen ska ha möjlighet att få jobba, skapa ett stabilt liv i Uppsala och bidra till vårt samhälle. Avsaknad av kunskap i svenska språket är sedan länge känt en tröskel till arbetsmarknaden som försvårar möjligheten att få jobb. Det är dags att slipa ner den tröskeln.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att alla ukrainska flyktingar i Uppsala kommun erbjuds möjlighet till SFI undervisning.

att det därtill utreds vad mer Uppsala kommun kan göra för att ukrainarna ska kunna komma i arbete.

Therez Almerfors (M)
Sofia Andersson (M)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)
Jennie Claesson (L)