Se alla

Färre Uppsalabor ska behöva socialbidrag

En rad nya åtgärder kommer att sjösättas under 2021 för att fler ska få jobb och färre bidrag, skriver Mohamad Hassan, Klas-Herman Lundgren och Charles Pylad

Fredag 12 februari 2021

Världen, Sverige och Uppsala står fortsatt inför svåra utmaningar med anledning av coronapandemin. Pandemin har förutom humant lidande lett till en tuffare ekonomisk situation för många Uppsalabor, företagare, kulturutövare och föreningar. Kommunen har och kommer under pandemin fortsätta vidta åtgärder för att stötta Uppsalaborna, näringslivet, civilsamhället och kulturlivet i detta. En del av arbetet är att möta pandemins slag mot arbetsmarknaden och stärka människors möjlighet att få ett jobb. För att göra detta har vi nu beslutat om en ny offensiv plan för 2021 med en lång rad åtgärder.Arbetslösheten har ökat som effekt av pandemin och många som tidigare haft behov av arbetsmarknadsinsatser har nu fått det ännu tuffare att få fäste på arbetsmarknaden. De åtgärder som vi nu kommer vidta för att stärka dem handlar bland annat om ökade satsningar på sfi kombinerat med arbetsmarknadsinsatser, och ytterligare 500 arbetsmarknads-anställningar. Vi kommer också växla upp satsningarna på så kallade utbildnings- och jobbcenter. Dessa blir i spåren av pandemin extra viktiga för att ge personer i socioekonomiskt svaga områden möjlighet att lokalt få hjälp att finna vägar till en etablering på arbetsmarknaden.Åtgärderna vi vidtar för fler i jobb är också genomsyrade av hur de kan möta och motverka effekterna av pandemin. Men vi är också beredda på att kompetens- och utbildningsbehov kan förändras snabbt och vi lägger stor vikt på att ha beredskap att förebygga och motverka pandemins fortsatta effekter. De gäller även de långsiktiga effekterna. Ett viktigt område för detta är vuxenutbildningen där det bland annat kommer ske metodutveckling samt investering i digitalisering och ny teknik.

Fyra av de specifika åtgärder som vi nu beslutat i vår plan är:

1. Ett tydligt mål om att andelen av Uppsalas invånare som mottagit ekonomiskt bistånd ska minska till max 4 procent. För att möta de behov som Uppsalabor med ekonomiskt bistånd har sätter vi fokus på särskilt stöd till personer som har svårt att nå egen försörjning på egen hand. Tiden till etablering ska minska steg för steg för både kvinnor och män med sikte på att etableringstiden inte ska vara mer än två år. Med tydliga krav på språkinlärning och arbete samt rätt former av stöd ska integrationen i Uppsala gå snabbare och bli bättre. För att öka genomslagskraften i kommunens insatser för ökad integration och inkludering ska information finnas i den form och på de språk som behövs. Med ett tydligt arbetsmarknadsfokus ställs höga förväntningar på den enskilde som innebär både rättigheter och skyldigheter. Förväntningarna handlar om att förvalta de möjligheter som erbjuds till exempel i form av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser med ett tydligt mål att nå egen försörjning.

2. Etablering av ett utbildnings- och jobbcenter i Gränby-Kvarngärdet. Det nya centrumet ska bland annat förmedla information och arbetsmarknadscoachning till de som söker arbete. Därtill ska närvaron öka av vuxna i området för att öka tryggheten för barn och unga. Arbetsmarknadsinsatser ska särskilt riktas till boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet så att minst 100 långtidsarbetslösa i respektive bostadsområde ska gå till anställning eller studier. Arbetsmarknadsnämnden ska bidra till ökad trygghet och minskade socioekonomiska skillnader genom att finnas tillgänglig i olika bostadsområden samt genom förebyggande arbetsmarknadsinsatser och utbildningar.

3. Fler ungdomar ska få möjlighet till feriearbete. Den ökade arbetslösheten hos unga har gjort det svårare för många att få det viktiga första jobbet. Ett proaktivt arbete ska därför göras för att kunna möta efterfrågan på feriearbete. Särskilt fokus kommer att läggas på att få till stånd fler platser inom arbeten som utförs utomhus för att minimera risken att feriearbetet påverkas av eventuell smittspridning i samhället samtidigt som feriejobbsgarantin ska kunna bibehållas.

4. Stärkt vuxenutbildning och sfi. Vi ser vikten av att goda kunskaper i det svenska språket för att få ett jobb och egen försörjning, därför vill vi att fler ska ta sig igenom sfi. Vi ser också vikten av att satsa på vuxenutbildning för att möta arbetslöshet som brist på arbetskraft i dessa tider då personer med kort studiebakgrund generellt sett har det svårare att få arbete.

I Uppsala ska alla bidra och fler invånare ska komma i arbete. Det är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger människor ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Målet är att alla Uppsalabor som kan arbeta också ska arbeta och att den som arbetar ska kunna leva på sin lön. Det är viktigare än någonsin i en tid av en svårare arbetsmarknad.

Mohamad Hassan, ordf (L), arbetsmarknadsnämnden
Klas-Herman Lundgren, 1:e v ordf (S), arbetsmarknadsnämnden
Charles Pylad, ledamot (MP), arbetsmarknadsnämnden

Publicerad i UNT 2021-02-12.