Se alla

Få fart på byggandet!

Onsdag 6 april 2016

Måndagen den 4 april 2016 publicerades nedanstående debattartikel i UNT. Kommunalråd Mohamad Hassan och våra representanter i Plan- och byggnadsnämnden skriver att det är hög tid att kommunen sätter fokus på hur Uppsala kommun ska utvecklas som helhet och släpper fokuset som nu läggs på detaljerna. Förenkla bygglovsprocessen och utred hur Uppsalamodellen kan användas för att skapa billigare bostäder.

Fart på byggandet

16-04-04 DEBATT Liberalerna kommer att agera i fullmäktige och nämnder för att genomföra byggfrämjande åtgärder, skriver tre liberaler.

Härom veckan kunde vi läsa i UNT om schismen mellan Uppsala kommun och Jernhusen kring bygget bakom Katalin. Tvisten handlar om en flytt av dörrar och vilka fogar, karmar och beslag fasaden ska bestå av. Detaljer. Artikeln avspeglar kanske inte hela sanningen, men tvisten symboliserar problemet med byggandet i Uppsala och i Sverige.

Det styrs av en mängd detaljerade regler som försenar projekt och driver upp kostnadsnivån, vilket leder till att bostäder och verksamhetslokaler som behövs för att möta befintliga behov saknas.

Jämför förslagsvis dagens detaljstyrning inom det kommunala bygglovsmonopolet med sjukvården. Då skulle landstingspolitiker bestämma vilka redskap läkare ska använda och hur såren ska se ut efter operationen. Det krävs en radikal förändring av dagens planerings- och byggprocess. Krav på kvalitet och anpassning till omgivningen ska givetvis ställas, men detaljerna lämnas därhän.

Om inget radikalt görs kommer många människor, inte minst unga, även framöver att sakna bostad och därmed en viktig grund för ett värdigt liv.

Uppsala och Sverige måste tänka om när det gäller byggandet. Vi måste ägna mindre energi åt detaljerna. I stället bör vi med höjda kvalitetskrav fokusera på hur framtidens Uppsala ska planeras och byggas och ha helheten, inte detaljer, som ledstjärna.

Fokus på helheten bidrar till att Uppsala växer på ett smart sätt och drar nytta av det strategiska läget, de två universiteten och de framtidsorienterade företag som finns i vår kommun. Vi måste i ökad omfattning skapa förutsättningar för både bostäder och arbetstillfällen, vilket innebär att det ska vara enkelt att etablera och låta sitt företag växa i Uppsala. Byggandet av kontor har i vår kommun endast ökat med en procent per år de senaste åren.

Risken finns att vårt fokus på bostadsbyggande gör att vi missar övriga behov som finns och på så vis hämmar den samhällsekonomiska utvecklingen.

Det är en uppenbar risk att arbetstillfällen försvinner från kommunen när det är svårt att hitta lokaler.

Liberalerna anser att Uppsala måste bli mer proaktiv som samhällsbyggare och bättre på strategisk planering som ger så väl en flora av byggherrar som en variation av god arkitektur och nya förslag på smarta och billiga bostader. Det räcker inte att kräva 30 procent hyresrätter för att tillgodose Uppsalabornas behov eftersom nybyggnationer som regel har hög hyra. Vi behöver erbjuda bostäder för olika plånböcker. Goda exempel finns på nära håll, såsom ungdomsbostäderna vid järnvägsstationen i Knivsta.

Uppsala kommun växer, men inte överallt. Liberalerna anser att tätorter ska betraktas och behandlas som om de vore egna kommuner.

Då kan vi få fart på byggandet även utanför centrala Uppsala och samtidigt underlätta för det lokala näringslivet och bevara samhällsservice på landsbygden.

Liberalerna kommer att agera i kommunfullmäktige och berörda nämnder för att genomföra följande viktiga åtgärder:

förenkla bygglovsprocessen. Skapa en arbetsgrupp av politiker, tjänstemän och byggherrar som kan ge förslag på vilka detaljregler som bör tas bort och vilka som kan nyanseras eller förenklas. Utvärdera delegationsrätten beträffande bygglov och förenkla processen med förhandsbesked.

skapa ett nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där tätorterna betraktas och behandlas som ”egna” kommuner. Det ska gälla för byggandet men också för näringslivspolitik och företagsetableringar. Flera delar av Uppsala kommun ska kunna göra samma resa som Knivsta utan att behöva bryta sig loss

fördjupa översiktsplaneringen och använd den som ett kraftfullt verktyg för att styra byggandet och för att undvika långa, osäkra processer där planarkitekter och bygglovhandläggare måste ta ny ställning i varje enskilt ärende. Detta ger snabbare hantering och sänker kostnaderna för byggherrarna, samt för slutkonsumenten

utvärdera den så kallade Uppsalamodellen. Den har uppmärksammats runtom i landet och markanvisningar har lett till att fler byggherrar är verksamma i Uppsala än tidigare. Det är bra men byggkostnaderna och därmed boendekostnaderna är fortfarande för höga. Vi behöver utveckla markanvisningen som verktyg för att få till billiga bostäder.

Uppsala kommun måste utnyttja forsknings- och utvecklingspotentialen i Uppsala på ett bättre sätt.

Samarbetet med våra universitet bör effektiviseras och stärkas så att samhällsplanerings- och byggprocessen resulterar i en hållbar och stimulerande livsmiljö för alla med bostäder, handel och kontor för att undvika en ny slags bostadsgettofiering.

Uppsala kommun ska fortsätta att växa och locka människor. Oavsett om det handlar om att bo här, verka här, göra ett besök eller etablera ett företag så måste Uppsala erbjuda effektiv service och attraktiv miljö. Om Liberalernas förslag realiseras blir Uppsala bättre.

Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Sture Blomgren, ledamot (L) i Plan- och byggnadsnämnden

Rebecca Weissmann, ersättare (L) i Plan- och byggnadsnämnden

Läs debattartikeln här på unt.se