I 74 år har frågan om ett nytt konstmuseum i Uppsala diskuterats. I maj 2020 pekade den fördjupade utredningen om framtidens konstverksamhet i Uppsala ut Uppsala slott som den mest lämpliga placeringen för ett framtida konstmuseum, samtidigt som kvarteret Kaniken bedömdes som en attraktiv plats för en publik verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade då att fortsätta förhandla med de två fastighetsägarna och listade ett antal behov som måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att bedriva konstmuseiverksamhet på platserna. Utifrån dessa behov tog fastighetsägarna fram två förslag som skickades på remiss i december. Våra tre partier har nu ställt oss bakom utredningens förslag om att fortsätta förhandla med Statens fastighetsverk (SFV), som äger slottet, för att utveckla konsten och Uppsala slott.

På Uppsala slott uppfylls redan i dag de lagstadgade tillgänglighetskraven och enligt förslag från SFV kommer trappan vid huvudingången breddas och kompletteras för att lokalerna ska få en gemensam och värdig entré för alla besökare. Avlämning med bil, buss eller färdtjänst kan göras tryggt och säkert i direkt anslutning till huvudentrén. För Kaniken är det svårt att lösa även med omfattande åtgärder som att enkelrikta eller helt stänga av trafiken på Västra Ågatan.

Ur ekonomisk synvinkel bedöms Uppsala slott få en lägre kostnad, samtidigt som de investeringar som görs kring slottet kommer bidra till att öka områdets attraktivitet som besöksmål samt minska upplevelsen av åsen som en barriär i den centrala staden. Skillnaden i årlig hyra mellan de två alternativen motsvarar nästan halva den budget Uppsala konstmuseum har idag. Det är pengar som vi föredrar att lägga på att utveckla konstmuseets innehåll.

I förslaget om slottet ingår ombyggnad av den byggnad som i dag står på den södra bastionen. Förenklat sett är förslaget från SFV att taket höjs på den nuvarande byggnaden på bastionen. Det taket byggdes ovanpå Vasaborgen i samband med att ruinen grävdes fram på 1940-talet och var aldrig tänkt som en permanent lösning. Detta har tidigare visualiserats i en volymskiss med en vit yta. Hur en utbyggnad kan se ut och gestaltas blir ett uppdrag för bra arkitekter och kommer prövas i samråd med Riksantikvarieämbetet i ett senare skede. Det gäller även hur en eventuell hiss, rulltrappa eller bergbana uppför den östra slottsbacken kan se ut. Det vore tjänstefel av SFV att föreslå något som riskerar att förvanska den känsliga slottsmiljön och det är givetvis inte heller kommunens avsikt.

Slottet är placerad på toppen av åsen vilket gör att många upplever att det är otillgängligt. En lösning som överbryggar nivåskillnaden är inte bara till nytta för Uppsala slott utan kopplar även ihop stadens centrala delar som i dag till viss del klyvs av åsen. I den fortsatta processen kommer olika förslag på lösningar analyseras utifrån bland annat naturvärden, kulturvärden och vattenskyddsaspekter.

Förslaget som vi har ställt oss bakom innebär en storsatsning på konsten. Uppsala konstmuseums yta fördubblas och verksamheten tror själva på det här förslaget. Vi är övertygade om att Uppsalaborna kan få ett konstinnehåll som kommer att locka upp till åsen. För det är vad som saknas idag. En medborgarundersökning har visat att endast en av tio har åsikter om museets placering. Den viktigaste faktorn för att Uppsalaborna ska besöka ett konstmuseum är innehållet, inte var det ligger. Vi behöver också se till att fler Uppsalabor nås av konsten, inte bara de allra mest konstintresserade. Kompletterat med en ambulerande konsthall stärker vi konstens närvaro i hela kommunen.

En placering av Uppsala konstmuseum vid Uppsala slott tillsammans med ett historiskt centrum, en permanent slottsutställning och en satsning på att skapa en attraktiv slottspark kommer bidra till att öka Uppsalas attraktivitet och ge underlag för viktig service i allt från toaletter till restaurang och café uppe på slottet. Flertalet av Uppsalas besökare kommer via turistbuss och stannar för ett kortare besök och åker sedan vidare. En förstärkning och breddning av upplevelserna i Uppsala kan få fler att stanna för övernattning och göra att detta inte bara blir en efterlängtad satsning på konsten utan också den för arbetstillfällena så viktiga besöksnäringen.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S)
Mohamad Hassan, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (L)
Hanna Victoria Mörck, kommunalråd (V)

Publicerat i UNT 2021-02-28.