Vår politik

Människor har förmåga att lära hela livet, och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för och uppmuntra lärande i olika former, livet igenom. Grunden för det livslånga lärandet läggs i tidig ålder, och skolan ska därför utformas för att väcka nyfikenhet och skapa vetgirighet. Skolan måste visa att kunskap är viktigt och förmedla att lärande kan ske i många sammanhang och på många sätt. En lyckad skolgång skapar goda förutsättningar för livet. Elever med examen från gymnasieskolan lyckas bättre med att etablera sig i samhället och i arbetslivet. Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa i betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren. Skolan måste därför fånga upp barn och elevers olikheter och möta upp var och en på bästa sätt för att skapa förutsättningar för goda resultat.

 • Öka personaltätheten och andelen förskollärare i förskolan.
 • Återinför 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga.
 • Särskilt bevaka barn med funktionsnedsättnings möjlighet till god utbildning och fritids.
 • Asylsökande mellan 18 och 20 år ska ha rätt att läsa på SPRINT på gymnasiet.
 • Inför möjlighet att inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen läsa in kompetens för bristyrken (yrkesutbildningar) oavsett tidigare utbildning.
 • Inrätta en pedagogisk forsknings- och utvecklingsenhet.
 •  Minska arbetsbelastningen för lärare, bland annat genom att centralisera rättningen av de nationella proven.
 • Fortsätt utbyggnaden av lektorat, förstelärare och förste förskollärare.
 • Höj lönerna för skickliga lärare och öka lönespridningen.
 • Socialsekreterare ska vara placerade på skolor där behovet finns.
 • Inför ett särskilt kvalitetsutvecklingsuppdrag för lågstadiet.
 • Alla barn med annat modersmål än svenska ska ha rätt till modersmålsstöd på förskolan.
 • Ge rektorer på kommunala skolor mandat att sätta lärarlöner som avspeglar det pedagogiska uppdraget.
 • Stärk attraktiviteten hos lärlingsutbildningarna, yrkesprogrammen och yrkesutbildningarna.
 • Utarbeta riktlinjer för bedömning av rätten till tilläggsbelopp.
 • Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
 • Höja kvaliteten på fritids, i fritidsklubbar och fritidsgårdar och utreda behoven av att etablera nya fritidsklubbar i områden med brist på öppen fritidsverksamhet, samt utöka barns möjlighet att delta i sportis som alternativ till fritids.
 • Satsa på främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.
 • Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor.
 • Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt