Igår diskuterades slutligen den motion om att inrätta en samordningsfunktion för att stötta personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som vi lämnade in 2015.

Vårt förslag går ut på följande:

Personer med funktionsnedsättningar som ger rätt till stöd inom ramen för LSS (1993:387) har ofta en mängd myndighetskontakter och däribland kontakter med Uppsala kommun för att få det stöd och den service som lagen ger rätt till. Det kan röra sig om behov och utförande av personlig assistans, ledsagning, anpassningar av förskola, skola, lämplig daglig verksamhet eller arbete, boende, kortidsboende, fritidsverksamhet, hjälpmedel av olika slag samt resor till och från verksamheter. För att nämna några exempel. Alla dessa kontakter kräver tid och förmåga samt samordning av insatserna.  Därutöver kommer ofta ett antal sjukvårdskontakter.

I många fall är detta personer som har svårt att föra sin egen talan i kontakt med myndigheter. Detta innebär att personer ibland inte får de insatser som behövs alternativt att en mycket stor börda läggs på närstående som får sköta kontakterna i personens ställe.

Genom att inrätta en samordningsfunktion att vända sig till, där varje individ har sin egen kontaktperson, som kan ta över uppgifter som att bevaka att rätt insatser sätts in och att nödvändig samordning sker, som idag läggs på den enskilda eller dess närstående, kan detta uppnås. En samordningsfunktion kan också vara ett led i arbetet med att förbättra förvaltningarnas samordning och planering av insatser.

I samband med detta föreslog vi också kommunen att se över en rad andra saker:

Så här såg beslutsförslagen ut:

Att en samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas.

Att ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser.

Att ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur så väl ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv.

Att antalet tidsbegränsade insatser minskas.

Att behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över.

Att medborgare informeras om rätten till en individuell plan.

Att samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser i enlighet med LSS, SoL och HSL.

Vill du läsa motionen i sin helhet för att ytterligare förstå hur vi tänker? Klicka på länken! Motion om att införa en samordningsfunktion med brukarperspektiv inom ramen för LSS

Håller du med? Bli medlem i Liberalerna!