På onsdag fattar kommunstyrelsen ett historiskt beslut som kommer att påverka Uppsala under lång tid framöver. Ska vi ingå avtal med staten om fyrspår men också tvingas till kostsamt spårvägsbygge, som riskerar att spä på Uppsala kommuns redan tunga låneskuld ytterligare? Liberalerna säger ja till fyrspår, men nej till spårvägstvång.

Att utveckla tågtrafiken och bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm är en mycket viktig strategisk satsning, inte enbart för Uppsala och Stockholm, utan för hela Sverige. Ostkustbanans betydelse för tillväxt och konkurrenskraft är stor och sträcker sig genom Svealand och ända längst upp i Norrland. Därför borde staten redan långt tidigare ha gjort den nödvändiga investeringen i fyrspår och det utan att kräva motprestationer från kommunerna. En investering som gynnar hela Sverige ska bäras av staten och de kommunala skattemedlen ska gå till det som medlen främst avser; skola, vård och omsorg. Men så ser situationen inte ut idag. Staten vill bygga fyrspår men villkora investeringen i utbyte mot bostadsbygge och kollektivtrafiklösningar.

Uppsala kommuns översiktsplan pekar ut reservat för kollektivtrafikstråk samt reservat för en bro över Fyrisån, Ultunalänken, vilket blir nödvändigt för att boende i södra Uppsala ska nå den nya tågstation i Bergsbrunna som måste byggas i samband med bygge av fyrspår. Liberalerna sa ja till översiktplanen men vi reserverade oss mot den planerade utformningen av Ultunalänken som i planen begränsats till att enbart gälla gång, cykel och kollektivtrafik. Liberalerna anser att en bro behöver klara alla trafikslag, men tycker att det är rimligt att låta kollektivtrafik, gång och cykel trafikera den från start. Däremot måste möjligheten att tillåta andra trafikslag att trafikera bron när deras miljöpåverkan minskar finnas. Dessutom har Liberalerna förespråkat att det ska prövas om trafiken kan klaras genom andra broförbindelser innan beslut fattas om att verkligen bygga en bro vid det utpekade läget i Ultuna. Genom kraven i avtalet med staten slås det nu dock fast att en kapacitetsstark förbindelse i form av Ultunalänken ska byggas.

Liberalerna säger ja till de delar av avtalet som gäller fyrspår och bostäder. Vi är dock skeptiska till att redan nu binda kommunen till en teknik för framtidens kollektivtrafik, och säger därför nej till denna del. Vi vill vara öppna för den teknikutveckling som kommer att ske inom överskådlig tid.

Kollektivtrafiken måste ses om en naturlig del i ett framtida system och såväl spårvagn som kapacitetsstarka bussystem kan vara gångbara alternativ. Dessutom avfärdas alternativet att dra kapacitetsstark linbana i Ultunalänken utan utredning, trots att detta avsevärt skulle spara naturmiljön.

Liberalerna vill lämna teknikvalet öppet för beslut längre fram i tiden. För att uppfylla kravet i avtalet behövs kapacitetsstark kollektivtrafik i Ultunalänken men det betyder inte nödvändigtvis spårvagn. Vi vill säkerställa om det finns andra, bättre lösningar innan vi fattar förhastade beslut och låser oss vid just det alternativet. Vi vill också utmana och pröva marknadens lösningar för framtida kollektivtrafik och se över vilka innovativa och framsynta lösningar som ger Uppsalaborna den bästa och mest hållbara mobiliteten.

Liberalernas prioriteringar är klara – fyrspår mellan Stockholm och Uppsala samt järnväg mellan Uppsala och Enköping. Samhällsekonomiskt gör detta betydligt mer nytta än spårvagn i centrala Uppsala. En satsning på spårvagn i Uppsala innebär att länet i övrigt får stå tillbaka och inte får de resurser som behövs för att hela länet ska leva.

När Uppsala kommun och Region Uppsala fattar beslut i sina respektive församlingar vill Liberalerna att Uppsala kommun och Region Uppsala:

  • Undertecknar avtalet med staten när det gäller förpliktelse om bostäder kopplad till fyrspår.
  • Förpliktigar sig att anordna en kapacitetsstark kollektivtrafiklänk mellan Södra staden och Bergsbrunna station, men inte i detta skede låser sig vid ett teknikslag, utan lämnar det öppet för framtida prövning.
  • Aktivt öppnar upp för nationella och internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar.