Uppsala

Vad gör S för att trygga Uppsalas brandförsvar?

 

Bland Sveriges räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), eller deltidsbrandmän som de kallades förr, råder stort missnöjde sedan SKL, Vision, Kommunal och Brandmännens Riksförbund slöt avtalet RiB 17. Många RiB uppfattar att villkoren kraftigt försämras i och med det nya avtalet och runt om i landet har många sagt upp sig eller överväger att göra det.

Därför lyfter Liberalerna nu frågan till kommunstyrelsen och dess ordförande:

I Sverige har vi en unik modell där arbetsmarknadens parter förhandlar sina avtal utan politikens inblandning, och det ska naturligtvis respekteras. Jag vill därför inte gå in i hur förhandlingarna har skötts och varför avtalet nu ser ut som det gör. Samtidigt är det dock vår roll som politiker att bedöma vilka konsekvenser det tecknade avtalet kan leda till för vår kommun och våra invånare.

Som kommun behöver vi vara säkra på att vi har ett fungerande brandförsvar, där kompetensförsörjningen, som är ett ansvar som åligger oss, tillgodoses för att säkerställa tillräcklig kompetens hos de medarbetare som arbetar med samhällsservice.

RiB har som uppgift att rädda liv och egendom, men bidrar också till en levande landsbygd. RiB ökar tryggheten och säkerheten för boenden på landsbyggden, vilket vi måste värna. Beredskap måste vara en självklarhet på landsbygden precis som det är i städer. Att kunna kombinera ett deltids- eller heltidsjobb med att vara RiB ökar för många också viljan att bo kvar på landsbyggden.

De ungefär 10 000 RiB i Sverige utgör stommen i räddningstjänsten och bedriver verksamhet i en fungerande organisation. Det är oftast RiB som är först ut på ett larm och på många håll har de inte ens täckning från en heltidsstation utan från en annan deltidsstation. RiB gör helt enkelt samma jobb som de brandmän som arbetar heltid. Att ha rimliga arbetsvillkor och ersättning som RiB är nödvändigt.

Det går inte att överdriva betydelsen av ha RiB på vår landsbygd. Att utbilda nya en ny deltidsbrandman kostar mellan 140 000 och 180 000 kronor, något vi måste beakta när vi i Uppsala ska implementera det nya avtalet. Vi får inte bli dumsnåla och blunda för faktiska konsekvenser av det nya avtalet. Att ersätta RiB som säger upp sig innebär en kostnad i form av att utbilda nya, som först ska rekryteras, samtidigt som vi går miste om värdefull kunskap och erfarenhet.

Eftersom kommunstyrelsen är arbetsgivarnämnd och därmed ansvarig för alla anställningar i kommunen vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Vilka åtgärder avser Uppsala att vidta för att behålla de RiB som idag verkar inom räddningstjänsten?

Vilka åtgärder avser Uppsala vidta för att på kort sikt säkra tillgången till räddningstjänst för medborgare på landsbygden?

Hur avser Uppsala påverka genom SKL för att säkra att räddningstjänsten på landsbygden kan fortsätta fungera utan konflikter?

Finns det möjlighet för Uppsala att komplettera det centrala avtalet för att minska missnöjet bland RiB och därmed minska risken för uppsägningar och behovet av att behöva lägga hundratusentals kronor på att rekrytera och utbilda nya RiB?

Mohamad Hassan (L)

Läs hela frågan här i pdf-format:

Fråga till KSO Marlene Burwick inför KSAU om RiB 17

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna och stötta vårt arbete för att göra Uppsala mer liberalt.

Uppsala

Kan Paris kan Uppsala – förbjud plastpåsar!

De flesta plastpåsar som används idag är gjorda av fossila bränslen och utgör därför ett direkt hot mot vår miljö och vårt klimat. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska göra en aktiv insats; föregå med gott exempel och uppmuntra till en utfasning av plastpåsar tillverkade av fossilt material.

– Jag vill att Uppsala kommun redan i år aktivt agerar för att byta ut plastpåsar som är producerade av fossilt bränsle mot klimat- och miljösmarta alternativ. 2019 behöver vi inte ha några miljöfarliga plastpåsar kvar i kommunal verksamhet, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Arbete för att minska användningen av plastpåsar i vårt samhälle görs redan idag på EU-nivå liksom i flera andra länder runt om i världen liksom i ett antal svenska kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att Uppsala kommun inte har tagit tag i frågan, och gått före, med tanke på att kommunen aspirerar på att vara en ledande klimat- och miljökommun, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Jag vill att Uppsala kommun ska agera miljö- och klimatsmart och visa vägen för näringslivet i Uppsala, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 30 januari 2017 där vi föreslår att kommunen agerar för att fasa ut miljöfarlig plast. Läs motionen här.

För pressmeddelande i pdf, klicka här.

För med information:

Helena Hedman Skoglund
Politisk sekreterare (L)
072-518 92 94

 

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala

Liberalerna gör upp med majoriteten om parkeringsregler och avgifter

Idag har kommunalråd Mohamad Hassan (L) och ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden Johan Lundqvist (MP) hållit gemensam pressträff och presenterat majoriteten och Liberalernas gemensamma förslag till parkeringsregleringar för Uppsala kommun.

Liberalerna har fått igenom i stort sett alla förslag som vi tidigare yrkat på i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige, och en bred överenskommelse som kan fungera under en lång tidsperiod är önskvärd.

Så här säger Mohamad Hassan om Liberalernas uppgörelse med den rödgröna majoriteten om nya parkeringsregler:

”Handeln i innerstaden är viktig för en levande stad. Genom att sänka parkeringstaxan de första två timmarna lockar vi fler till city, som kanske annars skulle valt köpcentrum utanför centrum. En höjning av avgiften den tredje timmen leder förhoppningsvis till ökad rotation, vilket också ökar kundunderlaget för handeln”

parkeringskarta

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/laettare-att-parkera-med-nytt-beslut-1676555

Uppsala

Demokratisk förlust om storregionerna blir verklighet

Demokratisk förlust om storregionerna blir verklighet

PRESSMEDDELANDE

Att pressa igenom ett beslut om storregioner utan bred politisk enighet är ett mycket dåligt beslut av den rödgröna regeringen.

-Stora och avgörande beslut som påverkar hela Sverige för lång tid framöver kan inte tryckas igenom när invändningarna är så många och så stora. Vi förespråkar omtag med andra utgångspunkter, säger Mohamad Hassan. Börja med ett vitt papper i stället för att utgå från dagens länsgränser som inte längre är funktionella.

-Centerpartiet hurrar för att de får igenom sina krav på decentralisering, men samtidigt är detta tidernas största centralisering. 5000 förtroendevalda försvinner i ett svep och medborgarna får längre till beslutsfattarna. Vissa kommuner kommer faktiskt att bli helt utan representation i regionerna och det öppnar faktiskt för centralisering än decentralisering, fortsätter Mohamad Hassan.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala

Mohamad Hassan tar plats i EU:s Regionkommittén!

I tisdags reste Mohamad Hassan (L), till Prag för att delta i sitt första möte i Europeiska unionens rådgivande organ Regionkommittén. Uppsalas kommunalråd är invald i utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC).

– Det är en fantastisk möjlighet för Uppsala att ha representation i Regionkommittén och SEDEC, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Jag kommer ta hem erfarenheter från andra EU-länder som gör att Uppsala kommun kan vässa sig och hitta nya lösningar där det behövs. Samtidigt ger det mig också en möjlighet att tipsa andra länder om hur vi arbetar i Uppsala, fortsätter Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Jag är hedrad över uppdraget, och kommer företräda Sverige och Uppsalaborna med stolthet, avslutar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

På regionkommitténs hemsida kan man läsa att ” Regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från de 28 EU-länderna. Genom kommittén kan de föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som direkt påverkar regioner och kommuner. […] Tack vare Regionkommittén har regioner och kommuner ett formellt inflytande i EU:s lagstiftningsprocess så att regionala och lokala synpunkter tas till vara.”

Läs pressmeddelandet i sin helhet genom att klicka här.

 

Uppsala

Mål och budget 2017 – nu är den klar!

 

2016-10-17

PRESSMEDDELANDE

Gör Stabby backe till naturreservat!

Idag presenterar Liberalerna sitt budgetalternativ för Uppsala kommun. I den liberala budgeten finns stora satsningar på skolan, på ett grönt Uppsala och på insatser för att stärka civilsamhället.

Stabby backe är ett fantastiskt naturområde som vi måste bevara för framtiden, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Att göra det till naturreservat innebär att det är skyddat och kommer fortsätta att fungera som en grön lunga för boende i västra delarna av Uppsala. Bostäder behövs, men de måste byggas med hänsyn till behovet av orörda grönområden, fortsätter Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

 Liberalerna satsar ca 4,7 miljarder kronor på skolan i budgeten. 22 miljoner mer än den rödgröna majoriteten.

– Allt börjar med en bra skola. Där bygger var och en av oss grunden för vårt framtida liv. För ett välfärdssamhälle är det otroligt viktigt att ha en högklassig utbildning, säger Anna Manell, vice gruppledare (L).

– Vi satsar hårt på en kvalitetshöjning i lågstadiet. Inga barn är så studiemotiverade de som börjar förskoleklass och då måste de mötas av utmaningar och kunskapsfokus. När barn tappar intresset för skolan redan i lågstadiet har vi misslyckats, och så är det tyvärr allt för ofta idag, säger Anna Manell, vice gruppledare (L).

Liberalernas budget garanterar också modersmålsstöd i förskolan, krafttag för en bättre arbetsmiljö för lärare och satsningar för en god utbildning och fritid för barn med funktionsnedsättning.

I budgeten sker också satsningar på civilsamhället, och Liberalerna vill att kommunen inrättar en särskild enhet som arbetar med att stötta civilsamhällets insatser. Där samlas expertis och bidrag som civilsamhället kan söka.

– Civilsamhället ska ha en stark roll i vårt samhälle och är en naturlig part i integrationsprocessen. Därför måste kommunen underlätta för dem som vill göra en insats. Det ska vara enkelt att bidra, menar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

För mer information:

Helena Hedman Skoglund, politisk sekreterare (L), 072-518 92 94

Tycker du som vi? Stöd liberalismen genom att bli medlem i Liberalerna. Ditt stöd behövs!