Uppsala

Nominera till Liberalernas kommunfullmäktigelista!

Hjälp oss att utveckla Uppsala! Brinner du för stadsbyggnadsfrågor, funktionsnedsättningsfrågor, skola, förskola, miljö? Eller något annat? Har du en liberal grundsyn? Nominera dig själv till kommunfullmäktigelistan och bli sedan medlem i Liberalerna!

Och du, är du redan medlem, kanske är det dags att ta engagemanget ett steg till?

Du kan också nominera någon annan som du tycker har värderingar som stämmer väl överens med Liberalernas. Vi tar kontakt!

Klicka på länken och följ instruktionerna. Var med och gör skillnad!

https://libreg.valgservice.dk/liberalerna-kommunlista-uppsala

 

Uppsala

Alliansen storsatsar för ett tryggare Uppsala!

Vid en pressträff idag presenterade Alliansens fem kommunalråd en storsatsning för ökad trygghet i Uppsala.

20 miljoner kronor satsas i kommande budgetar för att komma tillrätta med de problem som finns idag. Alliansen vill se extra satsningar på socialtjänsten, som ska användas till utökad SSP-samverkan (skola-socialtjänst-polis), införa en 24-timmars garanti för samtal med vårdnadshavare när unga begår brott,  och snabbt kunna starta sociala insatsgrupper kring unga som ligger i riskzonen för att dras in i brottslighet.

– För att skapa vägar in i samhället för de som står utanför behöver alla goda krafter samverka, samtidigt som samhället tydligt och tidigt markerar mot all form av kriminalitet. Vi vill därför införa en 24-timmars garanti för samtal med vårdnadshavare när en ungdom begått brott samt utveckla och stärka SSP-samverkan för att säkerställa att ingen ungdom ska begå brott utan att lämplig åtgärd följer, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

Alliansen vill också se en trygghetsplan för Uppsala, satsningar på den fysiska miljön, införa trygghetsvakter även i Gottsunda och starta en trygghetscentral med ett särskilt nummer, dit den som känner sig otrygg i vårt gemensamma rum kan ringa akut, och få stöd via nattvandrare och liknande.

Alliansen kommer också driva på för lagförändringar på nationell nivå och vill se fler poliser i Uppsala.

Läs hela rapporten här: Trygghetsrapport Alliansen juni 2017

Läs pressmeddelande med kommentarer från kommunalråden här: Pressmeddelande 21 juni 2017 Alliansen storsatsar för att öka tryggheten i Uppsala

 

Uppsala

Information om nomineringen av Birgitta Ohlsson till partiledare

Liberalerna Uppsala kommunförenings styrelse har vid ett möte den 28 maj beslutat att nominera nya personer till partistyrelse och partiledning.

Följande brev har sänts till valberedningen för Liberalerna:

Liberalerna Uppsala Kommunförenings styrelse fattade vid ett möte den 28 maj 2017 beslut om att skicka följande nomineringar till Liberalernas valberedning inför landsmötet i november 2017.

 Med motiveringen att den föreslagna konstellationen har mycket goda förutsättningar att föra fram partiets budskap med framtidstro på ett sätt som är tydligt utan att för den skull vara förenklat nominerar vi följande personer till partiledning:

Birgitta Ohlsson till partiordförande

Cecilia Wikström till 1:e vice partiordförande

Christer Nylander till 2:e vice partiordförande

Följande personer nominerar vi till ledamöter i partistyrelsen:

Cecilia Wikström, Maria Weimer, Lina Nordquist, Birgitta Ohlsson och Christer Nylander.

Övriga förslag till valberedningen:

Att valberedningen arbetar för att minst en fjärdedel av ledamöterna i partistyrelsen byts vid varje landsmöte.

För Liberalerna Uppsala Kommunförenings styrelse

Mohamad Hassan, ordförande

Processen för beslutet har sett ut enligt följande:

10 maj: Ett mail gick ut till samtliga styrelsemedlemmar med information om att ett extra möte behövdes. Efter att ha bollat datum med hela styrelsen (ett flertal mail skickades mellan styrelsemedlemmarna) fastställdes 28 maj som datum.

22 maj: Ett påminnelsebrev skickades till samtliga berörda och angav ”vi ska föreslå ett par namn till nomineringskommittén för riksdagsvalet och diskutera nomineringar till partiledningen och partistyrelsen”.

24 maj: En formell dagordning skickades till styrelsemedlemmarna. Följande punkter angavs under § 9:

”Nominering till partistyrelsen:

  • nomineringar till presidium
  • nomineringar till partistyrelsen
  • förslag om att föreslå partistyrelsens valbredning att arbeta för att minst ¼ av ledamöterna i partistyrelsen byts vid varje landsmöte
  • och eventuellt övriga nomineringar”

28 maj: Mötet hölls och beslut fattades i enlighet med vad som redovisas i brevet till valberedningen.

Beslutet kommunicerades omgående till Liberalerna i Uppsala läns styrelseordförande, Malin Sjöberg Högrell, varvid länsförbundets process tog vid.

Historik:

Även tidigare har nominering till eventuell ny partiledning varit uppe för diskussion i styrelsen. Redan under hösten 2016 fattade Liberalerna Uppsala kommunförening beslut om att förorda ett extra landsmöte för att diskutera partiledarfrågan, vilket också Liberalerna i Uppsala län informerades om.

Beslut om nomineringar till ledande poster i partiet har även tidigare hanterats inom kommunföreningens styrelse som försökt se till partiets bästa och medlemmarnas vilja, likt fallet vid alla styrelseärenden. En nominering från Uppsala innebär dock inte att partiets ombud, utsedda vid länsförbundets årsmöte 2017, är låsta att rösta i enlighet med nomineringen. De har fram till landsmötet på sig att bilda sig en uppfattning partiets lokala vilja.

 

Liberalerna Uppsala kommunförenings styrelse genom

Mohamad Hassan, ordförande

Uppsala

Stötta personer med funktionsnedsättning och deras närstående!

Igår diskuterades slutligen den motion om att inrätta en samordningsfunktion för att stötta personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som vi lämnade in 2015.

Vårt förslag går ut på följande:

Personer med funktionsnedsättningar som ger rätt till stöd inom ramen för LSS (1993:387) har ofta en mängd myndighetskontakter och däribland kontakter med Uppsala kommun för att få det stöd och den service som lagen ger rätt till. Det kan röra sig om behov och utförande av personlig assistans, ledsagning, anpassningar av förskola, skola, lämplig daglig verksamhet eller arbete, boende, kortidsboende, fritidsverksamhet, hjälpmedel av olika slag samt resor till och från verksamheter. För att nämna några exempel. Alla dessa kontakter kräver tid och förmåga samt samordning av insatserna.  Därutöver kommer ofta ett antal sjukvårdskontakter.

I många fall är detta personer som har svårt att föra sin egen talan i kontakt med myndigheter. Detta innebär att personer ibland inte får de insatser som behövs alternativt att en mycket stor börda läggs på närstående som får sköta kontakterna i personens ställe.

Genom att inrätta en samordningsfunktion att vända sig till, där varje individ har sin egen kontaktperson, som kan ta över uppgifter som att bevaka att rätt insatser sätts in och att nödvändig samordning sker, som idag läggs på den enskilda eller dess närstående, kan detta uppnås. En samordningsfunktion kan också vara ett led i arbetet med att förbättra förvaltningarnas samordning och planering av insatser.

I samband med detta föreslog vi också kommunen att se över en rad andra saker:

Så här såg beslutsförslagen ut:

Att en samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas.

Att ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser.

Att ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur så väl ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv.

Att antalet tidsbegränsade insatser minskas.

Att behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över.

Att medborgare informeras om rätten till en individuell plan.

Att samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser i enlighet med LSS, SoL och HSL.

Vill du läsa motionen i sin helhet för att ytterligare förstå hur vi tänker? Klicka på länken! Motion om att införa en samordningsfunktion med brukarperspektiv inom ramen för LSS

Håller du med? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande för kommunrevisionen

 

2017-04-04

PRESSMEDDELANDE

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande i Kommunrevisionen!

Kommunfullmäktige har utsett Erica Närlinge (L) till ny ordförande i Kommunrevisionen, vars uppgift är att granska kommunens verksamhet och de förtroendevaldas ansvarstagande.

-Jag tror att alla vill att kommunen sköts effektivt och enligt de lagar och regler som finns. För mig är det ett hedersuppdrag att få vara med och se till att min kommun fungerar så bra som möjligt, säger Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

Kommunrevisionen har ett viktigt uppdrag i den lokala demokratin och ger så väl politiker som medborgare insyn i hur kommunen drivs.

– Det behövs insyn och ansvarsutkrävande för att folk ska kunna informera sig om hur kommunen sköts innan de går och röstar. En viktig del i min egen liberala övertygelse är att den politiska makten måste verka inom fastslagna ramar, och att den måste tåla att granskas, kommenterar Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

 

Fakta om Erica Närlinge:

Erica är 35 år, bosatt i centrala Uppsala och arbetar till vardags som biträdande kanslichef och borgarrådssekreterare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Hon har gedigen erfarenhet av kommunpolitik har tidigare varit verksam i Uppsala kommun, både som politisk sekreterare och som förtroendevald i kommunfullmäktige och i plan- och byggnadsnämnden.

Fakta om Kommunrevisionen:

Revisorerna prövar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

För mer information:

 

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94

 

Uppsala

Flytta Fyrishov!

PRESSMEDDELANDE

Nej till en halv miljard som inte ger något nytt. Flytta Fyrishov!

När hundratals miljoner ska investeras för att förbättra tillgången till simhallar för bredd- och elitsimmare, samt för barn, unga och motionärer vill Liberalerna att pengarna ska användas smart. Det nu presenterade förslaget håller inte måttet, utan blir ett lappande och lagande, och ger inte tillräckligt mycket för pengarna, vilket är allvarligt då kommunen redan har en hög låneskuld.

Liberalerna vill att Uppsala kommun ska våga tänka nytt och långsiktigt och inte nöja sig med att förbättra ett 25 år gammalt bad, utan satsa för framtiden.

– För samma summa som det kostar att bygga ut och renovera kan vi få ett helt nytt bad, med nya spännande attraktioner, som håller betydligt längre och maximerar investeringen, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Det har nybyggnationer av äventyrsbad på andra ställen i Sverige visat, fortsätter han.

– Nya simbassänger är angeläget. Men till rätt pris. Borås byggde sin 50 metersbassäng för 50 miljoner, Umeå lyxade till med 100 miljoner medan samma bassäng kommer att kommer att kosta drygt 200 miljoner kronor i Uppsala. Jag är rädd att simföreningarna inte kommer att ha råd att hyra anläggningen om vi bygger så dyrt, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Det nuvarande förslaget kommer inte lösa behovet av simhallar. Jag tycker att det är viktigt att vi gör rätt nu, och inte tar förhastade beslut. Fyrishovs egna investeringar gör att badet håller i några år till. Vi behöver ta ett helhetsgrepp nu, annars står vi med samma problem igen om några år, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Ett nytt Fyrishov kan med fördel byggas i anslutning till nya Studenternas, för att locka besökare att vid samma tillfälle även besöka nya Fyrishov. Det öppnar dessutom för bostadsbyggande på badets nuvarande plats.

– Marken som Fyrishovs bad ligger på idag ägs av kommunen och är värd miljarder. Där skulle vi kunna bygga bostäder i ett fantastiskt läge, och få in pengar till kommunens kärnverksamheter, fortsätter Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Städer i liknande storlek som Uppsala har betydligt större möjligheter till bad och simning. Ett äventyrsbad räcker, men ytterligare hallar för träningssim och motionssim är nödvändigt.

– Vi vill se en ökad satsning på simning och simkunnighet framöver, då behövs fler hallar avslutar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94