Uppsala

Stötta personer med funktionsnedsättning och deras närstående!

Igår diskuterades slutligen den motion om att inrätta en samordningsfunktion för att stötta personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som vi lämnade in 2015.

Vårt förslag går ut på följande:

Personer med funktionsnedsättningar som ger rätt till stöd inom ramen för LSS (1993:387) har ofta en mängd myndighetskontakter och däribland kontakter med Uppsala kommun för att få det stöd och den service som lagen ger rätt till. Det kan röra sig om behov och utförande av personlig assistans, ledsagning, anpassningar av förskola, skola, lämplig daglig verksamhet eller arbete, boende, kortidsboende, fritidsverksamhet, hjälpmedel av olika slag samt resor till och från verksamheter. För att nämna några exempel. Alla dessa kontakter kräver tid och förmåga samt samordning av insatserna.  Därutöver kommer ofta ett antal sjukvårdskontakter.

I många fall är detta personer som har svårt att föra sin egen talan i kontakt med myndigheter. Detta innebär att personer ibland inte får de insatser som behövs alternativt att en mycket stor börda läggs på närstående som får sköta kontakterna i personens ställe.

Genom att inrätta en samordningsfunktion att vända sig till, där varje individ har sin egen kontaktperson, som kan ta över uppgifter som att bevaka att rätt insatser sätts in och att nödvändig samordning sker, som idag läggs på den enskilda eller dess närstående, kan detta uppnås. En samordningsfunktion kan också vara ett led i arbetet med att förbättra förvaltningarnas samordning och planering av insatser.

I samband med detta föreslog vi också kommunen att se över en rad andra saker:

Så här såg beslutsförslagen ut:

Att en samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas.

Att ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser.

Att ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur så väl ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv.

Att antalet tidsbegränsade insatser minskas.

Att behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över.

Att medborgare informeras om rätten till en individuell plan.

Att samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser i enlighet med LSS, SoL och HSL.

Vill du läsa motionen i sin helhet för att ytterligare förstå hur vi tänker? Klicka på länken! Motion om att införa en samordningsfunktion med brukarperspektiv inom ramen för LSS

Håller du med? Bli medlem i Liberalerna!

Uppsala

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande för kommunrevisionen

 

2017-04-04

PRESSMEDDELANDE

Liberalen Erica Närlinge ny ordförande i Kommunrevisionen!

Kommunfullmäktige har utsett Erica Närlinge (L) till ny ordförande i Kommunrevisionen, vars uppgift är att granska kommunens verksamhet och de förtroendevaldas ansvarstagande.

-Jag tror att alla vill att kommunen sköts effektivt och enligt de lagar och regler som finns. För mig är det ett hedersuppdrag att få vara med och se till att min kommun fungerar så bra som möjligt, säger Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

Kommunrevisionen har ett viktigt uppdrag i den lokala demokratin och ger så väl politiker som medborgare insyn i hur kommunen drivs.

– Det behövs insyn och ansvarsutkrävande för att folk ska kunna informera sig om hur kommunen sköts innan de går och röstar. En viktig del i min egen liberala övertygelse är att den politiska makten måste verka inom fastslagna ramar, och att den måste tåla att granskas, kommenterar Erica Närlinge (L), nyvald ordförande i Kommunrevisionen.

 

Fakta om Erica Närlinge:

Erica är 35 år, bosatt i centrala Uppsala och arbetar till vardags som biträdande kanslichef och borgarrådssekreterare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Hon har gedigen erfarenhet av kommunpolitik har tidigare varit verksam i Uppsala kommun, både som politisk sekreterare och som förtroendevald i kommunfullmäktige och i plan- och byggnadsnämnden.

Fakta om Kommunrevisionen:

Revisorerna prövar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

För mer information:

 

Helena Hedman Skoglund

Politisk sekreterare (L)

072-518 92 94

 

Uppsala

Flytta Fyrishov!

PRESSMEDDELANDE

Nej till en halv miljard som inte ger något nytt. Flytta Fyrishov!

När hundratals miljoner ska investeras för att förbättra tillgången till simhallar för bredd- och elitsimmare, samt för barn, unga och motionärer vill Liberalerna att pengarna ska användas smart. Det nu presenterade förslaget håller inte måttet, utan blir ett lappande och lagande, och ger inte tillräckligt mycket för pengarna, vilket är allvarligt då kommunen redan har en hög låneskuld.

Liberalerna vill att Uppsala kommun ska våga tänka nytt och långsiktigt och inte nöja sig med att förbättra ett 25 år gammalt bad, utan satsa för framtiden.

– För samma summa som det kostar att bygga ut och renovera kan vi få ett helt nytt bad, med nya spännande attraktioner, som håller betydligt längre och maximerar investeringen, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L). Det har nybyggnationer av äventyrsbad på andra ställen i Sverige visat, fortsätter han.

– Nya simbassänger är angeläget. Men till rätt pris. Borås byggde sin 50 metersbassäng för 50 miljoner, Umeå lyxade till med 100 miljoner medan samma bassäng kommer att kommer att kosta drygt 200 miljoner kronor i Uppsala. Jag är rädd att simföreningarna inte kommer att ha råd att hyra anläggningen om vi bygger så dyrt, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Det nuvarande förslaget kommer inte lösa behovet av simhallar. Jag tycker att det är viktigt att vi gör rätt nu, och inte tar förhastade beslut. Fyrishovs egna investeringar gör att badet håller i några år till. Vi behöver ta ett helhetsgrepp nu, annars står vi med samma problem igen om några år, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Ett nytt Fyrishov kan med fördel byggas i anslutning till nya Studenternas, för att locka besökare att vid samma tillfälle även besöka nya Fyrishov. Det öppnar dessutom för bostadsbyggande på badets nuvarande plats.

– Marken som Fyrishovs bad ligger på idag ägs av kommunen och är värd miljarder. Där skulle vi kunna bygga bostäder i ett fantastiskt läge, och få in pengar till kommunens kärnverksamheter, fortsätter Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Städer i liknande storlek som Uppsala har betydligt större möjligheter till bad och simning. Ett äventyrsbad räcker, men ytterligare hallar för träningssim och motionssim är nödvändigt.

– Vi vill se en ökad satsning på simning och simkunnighet framöver, då behövs fler hallar avslutar Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94

Uppsala

Rädda Kajan Friskola!

PRESSMEDDELANDE

Rädda Kajan Friskola!

Den framgångsrika och uppskattade skolan Kajan Friskola, som arbetar med barn med särskilda behov (många har ex. autism) kan inte längre bedriva årskurs 7-9 eftersom den politiska majoriteten i Uppsala (S, MP och V) vägrar att inse att sättet de räknar pengar får stora konsekvenser.

– Sättet Uppsala kommun räknar ger konsekvenser för Kajan Friskola, vilket är upprörande och tråkigt. Men framför allt är det allvarligt för de barn som drabbas. Barn som stött på många motgångar i livet och som i de flesta fall inte haft en fungerande skolgång förrän de kommit till Kajan ska nu tvingas tillbaka till kommunala alternativ som inte tidigare kunnat bemöta och utbilda dem, säger Anna Manell (L).

-Även barn med funktionsnedsättningar har rätt till fritt skolval på lika villkor som alla andra barn. Då kan kommunen inte medvetet sätta käppar i hjulen när dessa barn använder sin rättighet, konstaterar Anna Manell (L).

– Att om och om igen spara på barn och vuxna med funktionsnedsättningar och att bortse från de allvarliga konsekvenser som blir följden av besluten verkar inte bekomma de rödgröna. De kör huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Men jag blir beklämd och irriterad på deras ovilja att se verkligheten, fortsätter Anna Manell (L).

Liberalerna vill att Caroline Hoffstedt (S) inser värdet av en skola som lyckas väl med dessa barn. Och ser till att ge Kajan Friskola medel att bedriva sin verksamhet vidare.

– Det går inte att blunda för det faktum att kommunens kostnader för att bygga ut sin egen verksamhet vida kommer att överstiga kostnaden för att säkerställa att Kajans elever får det ekonomiska stöd som behövs, säger Anna Manell (L).

Läs som pdf: PRESSMEDDELANDE Liberalerna – Rädda Kajan Friskola

För mer information: Helena Hedman Skoglund, Politisk sekreterare (L), 072-518 92 94

Uppsala

Vad gör S för att trygga Uppsalas brandförsvar?

 

Bland Sveriges räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), eller deltidsbrandmän som de kallades förr, råder stort missnöjde sedan SKL, Vision, Kommunal och Brandmännens Riksförbund slöt avtalet RiB 17. Många RiB uppfattar att villkoren kraftigt försämras i och med det nya avtalet och runt om i landet har många sagt upp sig eller överväger att göra det.

Därför lyfter Liberalerna nu frågan till kommunstyrelsen och dess ordförande:

I Sverige har vi en unik modell där arbetsmarknadens parter förhandlar sina avtal utan politikens inblandning, och det ska naturligtvis respekteras. Jag vill därför inte gå in i hur förhandlingarna har skötts och varför avtalet nu ser ut som det gör. Samtidigt är det dock vår roll som politiker att bedöma vilka konsekvenser det tecknade avtalet kan leda till för vår kommun och våra invånare.

Som kommun behöver vi vara säkra på att vi har ett fungerande brandförsvar, där kompetensförsörjningen, som är ett ansvar som åligger oss, tillgodoses för att säkerställa tillräcklig kompetens hos de medarbetare som arbetar med samhällsservice.

RiB har som uppgift att rädda liv och egendom, men bidrar också till en levande landsbygd. RiB ökar tryggheten och säkerheten för boenden på landsbyggden, vilket vi måste värna. Beredskap måste vara en självklarhet på landsbygden precis som det är i städer. Att kunna kombinera ett deltids- eller heltidsjobb med att vara RiB ökar för många också viljan att bo kvar på landsbyggden.

De ungefär 10 000 RiB i Sverige utgör stommen i räddningstjänsten och bedriver verksamhet i en fungerande organisation. Det är oftast RiB som är först ut på ett larm och på många håll har de inte ens täckning från en heltidsstation utan från en annan deltidsstation. RiB gör helt enkelt samma jobb som de brandmän som arbetar heltid. Att ha rimliga arbetsvillkor och ersättning som RiB är nödvändigt.

Det går inte att överdriva betydelsen av ha RiB på vår landsbygd. Att utbilda nya en ny deltidsbrandman kostar mellan 140 000 och 180 000 kronor, något vi måste beakta när vi i Uppsala ska implementera det nya avtalet. Vi får inte bli dumsnåla och blunda för faktiska konsekvenser av det nya avtalet. Att ersätta RiB som säger upp sig innebär en kostnad i form av att utbilda nya, som först ska rekryteras, samtidigt som vi går miste om värdefull kunskap och erfarenhet.

Eftersom kommunstyrelsen är arbetsgivarnämnd och därmed ansvarig för alla anställningar i kommunen vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Vilka åtgärder avser Uppsala att vidta för att behålla de RiB som idag verkar inom räddningstjänsten?

Vilka åtgärder avser Uppsala vidta för att på kort sikt säkra tillgången till räddningstjänst för medborgare på landsbygden?

Hur avser Uppsala påverka genom SKL för att säkra att räddningstjänsten på landsbygden kan fortsätta fungera utan konflikter?

Finns det möjlighet för Uppsala att komplettera det centrala avtalet för att minska missnöjet bland RiB och därmed minska risken för uppsägningar och behovet av att behöva lägga hundratusentals kronor på att rekrytera och utbilda nya RiB?

Mohamad Hassan (L)

Läs hela frågan här i pdf-format:

Fråga till KSO Marlene Burwick inför KSAU om RiB 17

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna och stötta vårt arbete för att göra Uppsala mer liberalt.

Uppsala

Kan Paris kan Uppsala – förbjud plastpåsar!

De flesta plastpåsar som används idag är gjorda av fossila bränslen och utgör därför ett direkt hot mot vår miljö och vårt klimat. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska göra en aktiv insats; föregå med gott exempel och uppmuntra till en utfasning av plastpåsar tillverkade av fossilt material.

– Jag vill att Uppsala kommun redan i år aktivt agerar för att byta ut plastpåsar som är producerade av fossilt bränsle mot klimat- och miljösmarta alternativ. 2019 behöver vi inte ha några miljöfarliga plastpåsar kvar i kommunal verksamhet, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

Arbete för att minska användningen av plastpåsar i vårt samhälle görs redan idag på EU-nivå liksom i flera andra länder runt om i världen liksom i ett antal svenska kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att Uppsala kommun inte har tagit tag i frågan, och gått före, med tanke på att kommunen aspirerar på att vara en ledande klimat- och miljökommun, säger Mohamad Hassan, kommunalråd (L).

– Jag vill att Uppsala kommun ska agera miljö- och klimatsmart och visa vägen för näringslivet i Uppsala, konstaterar Mohamad Hassan, kommunalråd (L)

Liberalerna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 30 januari 2017 där vi föreslår att kommunen agerar för att fasa ut miljöfarlig plast. Läs motionen här.

För pressmeddelande i pdf, klicka här.

För med information:

Helena Hedman Skoglund
Politisk sekreterare (L)
072-518 92 94

 

Tycker du som vi? Bli medlem i Liberalerna!